Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Alfa 100 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -401/2017d z dnia 16.08.2017 r.zmieniającej pozwolenie MRiRW nr – 39/2013 h.r. z dnia 25.07.2013 r.

Posiadacz zezwolenia:
JT Agro Limited, 3 rd Floor, 126-134 Baker Street, W1U 6UE Londyn, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: 44 162 86 23 535, fax: 44 162 86 223 535, e-mail:
jtagro@hotmail.co.uk

A L F A 1 0 0 E C

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
alfa – cypermetryna (środek z grupy pyretroidów) - 100 g w 1 litrze środka (10,87%).

Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną: solwent nafta.

Pozwolenie MRiRW nr R - 39/2013 h.r. z dnia 25.07.2013 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 401/2017d z dnia 16.08.2017 r.


NIEBEZPIECZEŃSTWO
H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H301- Działa toksycznie po połknięciu.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H373 – Może spowodować uszkodzenia narządów w następstwie długotrwałego lub
powtarzalnego narażenia.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
Zawiera: alfa-cypermetrynę. Może powodować parestezję.

P260 – Nie wdychać pyłu/gazu/mgły/par.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P332+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać
usta.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P391- Zebrać wyciek.OPIS DZIAŁANIA

Alfa 100 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników
kłująco-ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa
powierzchniowo.

Środek Alfa 100 EC stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

1. Pszenica ozima
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,12 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,12 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów
w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Termin stosowania środka: stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej
dojrzałości ziarna.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Termin stosowania: stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Jęczmień jary
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,12 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,12 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
termin stosowania: stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości
ziarna.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Termin stosowania: stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Rzepak ozimy
Chowacz brukwiaczek


Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1-0,12 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Termin stosowania: opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z
sygnalizacją.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Słodyszek rzepakowy i chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,12 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na
pąkujących roślinach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Szkodniki łuszczynowe: pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,12 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4. Groch jadalny (zielony i na suche nasiona).

Oprzędziki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 - 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Termin stosowania: opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu
chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Mszyca grochowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,12 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Opryskiwać
w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rośliny warzywne (w gruncie)
Kapusta głowiasta biała
Gąsienice bielinka, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka


Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Termin stosowania: opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pchełki na rozsadniku kapusty
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,09 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,09 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania: opryskiwać rośliny z chwilą pojawienia się chrząszczy.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek wykazuje średni poziom zwalczania szkodnika.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej
przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania.
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC. Zabiegi należy
przeprowadzić wczesnym rankiem lub w godzinach wieczornych. O ile zabieg musi
zostać wykonany w ciągu dnia, dokonujemy go jedynie w dni pochmurne i chłodne.
3. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza kłująco-ssącym) wykonać dokładnie,
aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
4. W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy
użytkowej środek zwilżający.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA


Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Dokładnie umyć dłonie po użyciu.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Umyć dużą
ilością wody z mydłem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości
5 metrów w przypadku zastosowania w kapuście i 10 metrów dla zastosowań w jęczmieniu
jarym, grochu i rzepaku ozimym.
W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest określenie
strefy ochronnej w odległości 5 metrów od terenów nieużytkowych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

Pszenica ozima
28 dni.
Jęczmień jary
28 dni.
Groch

14 dni.
Kapusta

14 dni.
Rzepak ozimy
49 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą
− w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC, z dala od źródeł ciepła.Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.
Palenie wzbronione.

Chronić przed dostępem wilgoci.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę


Okres ważności
- 3 lata
Data produkcji
- ........
Zawartość netto
- ........
Nr partii

- ........

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody