🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Alladyn 71,4 WG
1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-566/2016d z dnia 8.12.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-68/2014 z dnia 09.05.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej
:
BASF
Polska
Sp.
z
o.o.,
Al.
Jerozolimskie
154,
02-326
Warszawa,
tel.: 22 570 99 99, fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.comALLADYN 71,4 WG


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
Tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika)714 g/kg
(71,4%)


Zezwolenie MRiRW Nr R-68/2014 z dnia 09.05.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 566/2016d z dnia 8.12.2016 r.UWAGA

H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 208 - Zawiera tritosulfuron. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

Alladyn 71,4 WG to środek chwastobójczy w formie granul do sporządzenia zawiesiny
wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów
dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym oraz pszenżycie ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów. W roślinie działa systemicznie.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, tobołki polne.
Etykieta środka ochrony roślin Alladyn 71,4 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

2
Chwasty średnio wrażliwe: iglica pospolita, mak polny, przytulia czepna, rdest powojowy,
rumianek pospolity, rumian polny, stulicha psia, tasznik
pospolity,
Chwasty średnio odporne: fiołek polny, przetaczniki.
Chwasty odporne: dymnica pospolita, bodziszek drobny, niezapominajka polna, rdest ptasi,
chwasty jednoliścienne, chwasty dwuliścienne wieloletnie i głęboko
korzeniące się.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,07 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,07 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować od fazy drugiego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 32-37).

Zalecana ilość wody:
200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Alladyn 71,4 WG stosowany w mieszaninie ze środkiem Starane 250 EC
i adiuwantem Dash HC w dawce:

Alladyn 71,4 WG 0,05 kg/ha + Starane 250 EC 0,3 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha
Alladyn 71,4 WG 0,05 kg/ha + Starane 250 EC 0,4 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha

podnosi skuteczność zwalczania następujących chwastów zaliczając je do:
- chwastów wrażliwych - rumianu polnego, tasznika pospolitego, przytulii czepnej, rumianku
pospolitego, maku polnego, rdestu powojowego, stulichy psiej, dymnicy pospolitej,
niezapominajki polnej,
- chwastów średnio wrażliwych - fiołka polnego, przetaczników i rdestu ptasiego,
- chwastów średnio odpornych - bodziszka drobnego.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy
przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.
Na plantacji, na której zastosowano środek Alladyn 71,4 WG w mieszaninie z innym
środkiem ochrony roślin, należy uwzględnić działanie następcze innego środka
wchodzącego w skład tej mieszaniny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Etykieta środka ochrony roślin Alladyn 71,4 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

3
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Sporządzając ciecz użytkową mieszaniny środków najpierw przygotować ciecz użytkową
środka Alladyn 71,4 WG, następnie wlać odmierzoną ilość środka Starane 250 EC (zgodnie
z zaleceniami podanymi w jego etykiecie), a następnie dodać adiuwant Dash HC i dokładnie
wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Usunąć wyciek.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m d zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
nie dotyczy


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie
dotyczy

Etykieta środka ochrony roślin Alladyn 71,4 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

4
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0 oC - 30oC.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody;
skonsultować się z lekarzem - pokaż opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Alladyn 71,4 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody