Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Altan 750 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-434/2016d z dnia 07.09.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-60/2015 z dnia 19.03.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel. +48 22 395 66 60, infolinia:
+48 22 395 66 66, fax. +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: 63 240 01 18, fax: 63 240 01 18
wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las,
ul. Jagodowa 4, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02,
e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 86 85 84, fax:
+48 22 725 54 02, www.whlogistics.pl,
ALTAN 750 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 750 g/l (80,04%)
Zezwolenie MRiRW nr R-60/2015 z dnia 19.03.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-434/2016d z dnia 07.09.2016 r.Niebezpieczeństwo
H302+H312+H332 – Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie
wdychania.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH208 – Zawiera fenpropidynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania par lub rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiające swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P391 – Zebrać wyciek.

etykieta środka ochrony roślin Altan 750 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW 1

OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy, koncentrat do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed
chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby
od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29 – 59).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień ozimy
mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby
od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości (BBCH 29 – 49).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby
od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29 – 59).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna dawka / zalecana dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby
od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości (BBCH 29 – 49).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

etykieta środka ochrony roślin Altan 750 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW 2

Preparat można stosować również w mieszaninie ze środkiem Bumper Super 490 EC:
Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza
paskowana liści, septorioza plew
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Altan 750 EC
0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha

Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH
31 – 59).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Altan 750 EC
0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha

Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH
29 – 51).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień ozimy
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza jęczmienia
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Altan 750 EC
0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha

Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości
(BBCH 29 – 49).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż,
rdza jęczmienia
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Altan 750 EC
0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha

Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości
(BBCH 29 – 49).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Żyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana
liści
etykieta środka ochrony roślin Altan 750 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW 3


Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Altan 750 EC
0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha

Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy końca fazy kłoszenia
(BBCH 31 – 59).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 2 (w tym
w mieszaninie ze środkiem Bumper Super 490 EC – maksymalnie 1)

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym
mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
etykieta środka ochrony roślin Altan 750 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW 4

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary
42 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze 0ºC - 30ºC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

etykieta środka ochrony roślin Altan 750 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW 5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody