Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Aminopielik D Maxx 430 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 96/2017d z dnia 23.02.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 247/2014 z dn.15.12.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. +48 22 395 66 60, infolinia:
+48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
1. SUMIN D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp.J., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy
Las, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: 61 297 26 02, e-mail:
sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
2. PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, +48 63 240 01 18; fax: +48 63 240 01
18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 86/85/84,
fax: +48 22 725 54 02 www.whlogistics.pl.
4. ADAMA Manufacturing Poland S.A. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48
71794 22 35, fax: +48 71 794 39 66, infolinia: 71 794 20 40, e-mail:
biuro_amp@adama.comAMINOPIELIK D MAXX 430 ECŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 376 g/l (35,84%)
Dikamba
(związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 54 g/l (5,15%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 247/2014 z dnia 15.12.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 578/2016d z dnia 19.12.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 96/2017d z dnia 23.02.2017 r.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Etykieta środka ochrony roślin Aminopielik D Maxx 430 EC, załącznik do decyzji MRiRW
1
P264 – Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 - Wypłukać usta.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
wody/prysznicem.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P391- Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
AMINOPIELIK D MAXX 430 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do
sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego
zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w uprawie pszenicy
ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego i pszenicy jarej.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

AMINOPIELIK D MAXX 430 EC to herbicyd systemiczny, selektywny, niszczący chwasty
dwuliścienne. Zawarte w nim substancje czynne głównie zakłócają działanie tkanek
merystematycznych, co powoduje różnego rodzaju deformacje liści i łodyg chwastów.
Pierwsze efekty są widoczne po 7-14 dniach od zastosowania środka.
Chwasty wrażliwe:
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała,
maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest
plamisty, rdestówka powojowata (rdest powojowaty) , rdest ptasi, rumian polny, rzodkiew
świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe:
mak polny, niezapominajka polna.
Chwasty odporne:
fiołek polny, przetacznik perski.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0-1,5 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w późniejszej fazie rozwojowej zbóż (BBCH 28-29).
Termin stosowania: środek stosować na wiosnę od początku do końca fazy krzewienia
(BBCH 21-29).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Etykieta środka ochrony roślin Aminopielik D Maxx 430 EC, załącznik do decyzji MRiRW
2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia
roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki przedsiewnej można
uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
− w temperaturze powietrza poniżej 8oC i powyżej 25oC,
− po nocnych przymrozkach i przed spodziewanymi przymrozkami,
− na rośliny mokre, osłabione lub uszkodzone przez choroby lub szkodniki,
− w czasie nadmiernej suszy,
− nie później niż na 2 godziny przed spodziewanym deszczem,
− w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć i przepłukać kilkakrotnie wodą.
Z wodą użytą do mycia aparatury postępować tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Etykieta środka ochrony roślin Aminopielik D Maxx 430 EC, załącznik do decyzji MRiRW
3

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Po każdym użyciu ręce myj pod bieżącą wodą.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
− 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub,
− 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo przy zastosowaniu rozpylaczy redukujących
o 50% znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
− wyłącznie
w
oryginalnym
opakowaniu
w
temperaturze
nie
przekraczającej
0oC - 30oC z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Etykieta środka ochrony roślin Aminopielik D Maxx 430 EC, załącznik do decyzji MRiRW
4
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Aminopielik D Maxx 430 EC, załącznik do decyzji MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody