Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Apacz 50 WGZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 484/2014d z dnia 19.12.2014 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 4/2009 z dnia 13.01.2009 r.
Posiadacz zezwolenia: Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01 - 756
Warszawa, tel. (22) 866 41 80, fax: (22) 866 41 90, e-mail: sekretariat@arysta.com.
Producent: Sumitomo Chemical Co. Ltd., 27 - 1, Shinkawa 2-chome, Chuo - ku, Tokyo
104-8260, Japonia.
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
1. „Fregata” S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk-Oliwa, tel.: (58) 552 00 27 do 29,
fax: (58) 552 48 31;
2. „SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las,
ul. Jagodowa 4, tel.: (61) 297 26 00, (61) 812 51 13, fax.: (61) 297 26 02, e-mail:
sumin@sumin.com.pl.
A P A C Z 50 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
chlotianidyna - związek z grupy neonikotynoidów – 500 g/kg (50%).
Zezwolenie MRiRW nr R - 4/2009 z dnia 13.01.2009 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R- 322 /2010d z dnia 6.12.2010 r.,
decyzją MRiRW nr R – 53/2011d z dnia 09.03.2011 r.,
decyzją MRiRW nr
R – 156/2012d z dnia 26.07.2012 r.
decyzją MRiRW nr R - 178/2013d z dnia 06.08.2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 484/2014d z dnia 19.12.2014 r.
Uwaga
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P 302 + P 352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
Zebrać rozsypany produkt.
Etykieta Apacz 50 WG
1
OPIS DZIAŁANIA
Apacz 50 WG jest środkiem owadobójczym w formie granul do sporządzenia zawiesiny
wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania larw
i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniakach, mszycy jabłoniowej i mszycy jabłoniowo-
babkowej w jabłoni, miodówki gruszowej w gruszy, mączlika szklarniowego w uprawie
szklarniowej gerbery, wciornastka zachodniego w uprawie szklarniowej sępoli i gerbery. Na
roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.
STOSOWANIE ŚRODKA
1. Ziemniak
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Środek stosować w okresie masowego składania jaj i wylęgu larw od fazy rozwoju liści do
końca fazy rozwoju kwiatostanu.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. Jabłoń
mszyca jabłoniowa
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 100 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 100 g/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować w momencie pojawienia się pojedynczych kolonii mszyc, gdy owoce
osiągną wielkość do 20 mm do fazy, gdy owoce osiągną 70% typowej wielkości.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
mszyca jabłoniowo – babkowa
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Środek stosować w momencie pojawienia się pojedynczych kolonii mszyc, gdy owoce
osiągną wielkość do 20 mm do fazy, gdy owoce osiągną 70% typowej wielkości.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
3. Grusza
miodówka gruszowa
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Środek stosować w momencie pojawienia się pojedynczych kolonii miodówki, gdy owoce
osiągną wielkość do 20 mm do fazy, gdy owoce osiągną 70% typowej wielkości.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Etykieta Apacz 50 WG
2
4. Gerbera w szklarni
mączlik szklarniowy
Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40g środka
w 100 litrach wody).

Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40g środka w
100 litrach wody).
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.
5. Sępolia, gerbera w szklarni
wciornastek zachodni
Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40g środka
w 100 litrach wody).
Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40g środka w
100 litrach wody).

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek działa niezależnie od temperatury i warunków pogodowych.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy
odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły
objawy uszkodzenia roślin.
3. Środek stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie
wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Etykieta Apacz 50 WG
3
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
- 8 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy jabłoni i gruszy;
- 1 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy ziemniaka.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
- 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku uprawy ziemniaka;
- 40 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku uprawy jabłoni i gruszy.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować na rośliny
uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie
stosować, kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty. Stosować wieczorem
po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające.
Nie stosować, gdy występuje bardzo duże nasilenie występowania mszyc produkujących
spadź.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Ziemniak - 7 dni
Jabłka - 21 dni
Gruszki - 21 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
Etykieta Apacz 50 WG
4
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta Apacz 50 WG
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody