Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Apis 200 SE1

Za
Z ł
a ą
ł c
ą zn
z i
n k
i do
d
o ze
z z
e wo
w l
o e
l n
e ia
i
a MR
M i
R R
i W
R
n
r
n
r R-33/2017 z
z d
n
d i
n a
i
a 13.03. 2017 r.

Posiadacz zezwolenia
:
INN
N V
N I
V GO
G Sp
S .
p z
z o.
o o.
o ,
. Al
A .
l
. J
er
e oz
o o
z l
o ilm
i skie
i
e 17
1 8
7 ,
8 02
0 -486 Warszawa,
tel.: + 48 22 468 26 70, e-mai
a li:
l bi
b u
i r
u o@
o
i
@ n
i n
n v
n i
v g
i o.
o com
oApis 200 SE


Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
c


Za
Z w
a a
w r
a toś
o ć sub
u s
b t
s an
a c
n j
c i
i czy
z nn
n e
n j
e :
acetamipryd (zwi
w ą
i z
ą e
z k
e z
z gru
r p
u y
p neonikotynoidów) - 200 g/l (18,80%)


Zezwoleni
n e
e M
Ri
R RW
R nr
n R-33 /2017 z dnia 13.03.2017 r.

Uwaga

H302 – Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a szk
z od
o l
d ilwi
w e
i po
p
o po
p ł
o k
ł ni
n ę
i c
ę iu
i .
u
H410 – Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a ba
b r
a dz
d o
z
o tok
o syc
y zn
z i
n e
i
e na
n
a or
o g
r an
a i
n z
i m
z y
y wo
w d
o n
d e
n ,
e po
p w
o o
w d
o u
d j
u ąc
ą dł
d u
ł g
u ot
o rw
r a
w łe
ł
e skut
u k
t i.
i

EUH401 - W cel
e u
l
u un
u i
n k
i ni
n ę
i c
ę ia
i
a za
z g
a roż
o e
ż ń
e
ń dl
d a
l
a zd
z r
d owi
w a
i
a lu
l d
u zi
z
i i
i środ
o o
d wi
w s
i ka,
a na
n l
a e
l ż
e y
y po
p s
o tęp
ę o
p w
o a
w ć
a
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – St
S os
o ow
o a
w ć
a ręk
ę aw
a i
w ce
e oc
o hr
h on
o n
n e
n .
e
P301 + P312 – W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K
U PO
P ŁKNI
N ĘC
Ę I
C A:
A W pr
p zy
z p
y a
p d
a k
d u
u zł
z e
ł g
e o
o sam
a op
o o
p c
o zu
z c
u ia
i
a
skon
o t
n ak
a tow
o a
w ć
a się
i
ę z
z OŚR
Ś O
R DK
D I
K EM
E
M ZA
Z T
A RU
R Ć
U
Ć lu
l b
u
b z
z l
e
l k
e ar
a ze
z m
e .
m P330 - Wyp
y ł
p u
ł k
u ać
a us
u ta.
a
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Apis 20
2 0
0
0 SE
S
E jes
e t
s śr
ś od
o k
d ie
i m
e
m ow
o a
w d
a o
d b
o ó
b j
ó czy
z m
y w
w for
o m
r ie
i
e za
z w
a i
w e
i s
e in
i o
n
o - em
e ul
u s
l j
s i,
i
, o
o dz
d i
z a
i ł
a a
ł n
a i
n u
i
kon
o t
n ak
a tow
o y
w m
y i
i żo
ż ł
o ą
ł d
ą k
d ow
o y
w m
y , pr
p ze
z z
e n
z a
n c
a zo
z n
o ym
y do
d
o zwa
w l
a c
l za
z n
a i
n a
i szk
z od
o n
d i
n k
i ów
ó
w ssąc
ą yc
y h
h i
i gryzą
z c
ą yc
y h
w
w up
u r
p aw
a i
w e
i
e zi
z e
i m
e ni
n a
i k
a a
a i
i rze
z p
e a
p k
a u
u oz
o i
z m
i eg
e o.
o Na
N
a roś
o liln
i i
n e
i
e dz
d i
z a
i ł
a a
ł
a po
p wi
w e
i r
e zchn
h i
n o
i w
o o
w ,
o wg
w łę
ł b
ę n
b i
n e
i
i systemicznie.
Śr
Ś od
o e
d k
e pr
p ze
z z
e n
z a
n c
a zo
z n
o y do
d
o stos
o ow
o a
w n
a i
n a
i
a pr
p zy uż
u y
ż c
y iu
i
u sam
a ob
o i
b e
i ż
e n
ż yc
y h lu
l b
u
b ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak
La
L r
a wy
y i
i chr
h zą
z s
ą zc
z ze
z
e ston
o k
n i
i zi
z e
i m
e ni
n a
i c
a za
z n
a e
n j

Etykie
i ta
a ś
ro
r dk
d a
a oc
o hr
h o
r ny
n
y ro
r ś
o li
l n
i
n Apis 200
0 SE
S ,
, za
z ł
a ąc
ą zn
z i
n k
i do
d ze
z zw
z o
w le
l ni
n a
i
a MRiRW

2

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,15 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od
fazy zakrycia 50% międzyrzędzi do fazy pełni kwitnienia (50% kwiatów na pierwszym
kwiatostanie jest otwarte) (BBCH35-65.). Wyższą z zalecanych dawek stosować w
przypadku intensywnego występowania szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy
Słodyszek rzepakowy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 - 0,25 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy
zwartego kwiatostanu do fazy pełni kwitnienia rzepaku (BBCH 55-65). Wyższą z zalecanych
dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek zawiera substancję czynną acetamipryd – związek z grupy neonikotynoidów
(insektycydy współdziałające z nikotynowymi receptorami acetylocholiny (ACh) - grupa IRAC
4A). Celem zminimalizowania ryzyka uodpornienia się populacji zwalczanych szkodników
zaleca się:
-
stosowanie środka tylko w zalecanych dawkach i terminach,
-
w przypadku konieczności wykonania kolejnych zabiegów zastosowanie środka
zawierającego substancję czynną z innej grupy, o odmiennym mechanizmie
działania.

Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając
wszystkie części roślin cieczą użytkową.
Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C. W wyższej temperaturze zabieg
wykonać pod koniec dnia.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku sporządzania mieszanin, postępować zgodnie z etykietą środka
towarzyszącego.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
Etykieta środka ochrony roślin Apis 200 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW

3


po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć i trzy razy przepłukać.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w
trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół i innych owadów
zapylających.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia, na którym na obszar, na którym
zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta
:
1 dzień

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
ziemniak – 7dni
rzepak – 39 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie stosować zielonych części roślin w celach paszowych.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:

Etykieta środka ochrony roślin Apis 200 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW

4

W razie konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, nie stosować środków zawierających
acetamipryd na rośliny uprawiane następczo w sezonie wegetacyjnym, w którym został
uprzednio zastosowany środek ochrony roślin Apis 200 SE.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
- wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub z lekarzem. Wypłukać usta.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Apis 200 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody