🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Areva 200 ECZałącznik do pozw. MRiRW nr R -20 /2016 h.r. z dnia 29.02.2016 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
MADEZ Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki, ul. Myśliborska 5A, 74-240 Lipiany
AREVA 200 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej
pentiopyrad (związek z grupy karboksyamidów) - 200 g/l (20,66%)
Grupa FRAC 7
Pozwolenie MRiRW nr R - 20/2016 h.r. z dnia 29.02.2016 r.
Uwaga
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P264 – Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
AREVA 200 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o
działaniu kontaktowym, wgłębnym i lokalnie systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i
interwencyjnego w ochronie zbóż przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści,
septorioza plew.
1
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30 - 69).
Zalecane mieszaniny:
Areva 200 EC 1,0 l/ha + Orius Extra 250 EW 0,75 l/ha
lub
Areva 200 EC 1,0 l/ha + Soprano 125 SC 0,75 l/ha
lub
Areva 200 EC 1,0 l/ha + Reveller 280 SC 0,6 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Jęczmień jary
mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 - 59).
Zalecane mieszaniny:
Areva 200 EC 1,0 l/ha + Acanto 250 SC 0,6-1,0 l/ha
lub
Areva 200 EC 1,0 l/ha + Credo 600 SC 1,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
UWAGI:
1. Środek musi być stosowany w mieszaninie z innym środkiem ochrony roślin o odmiennym
mechanizmie działania, zwalczającym te same grupy patogenów.
2. Środek stosować nie częściej niż 2 razy w ciągu sezonu, przemiennie z fungicydami
należącymi do innych grup chemicznych.
3. Całą powierzchnię roślin dokładnie pokryć cieczą użytkową.
4. Środek odporny na zmywanie po godzinie od wyschnięcia cieczy roboczej na powierzchni
roślin.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym
mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
2
hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw
w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową dokładnie
wymieszać w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
12 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m o terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
3
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą.
Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu w pojemniku szczelnie zamkniętym,
w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody