Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Arigo 51 WG
1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 338/2017d z dnia 12.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 88/2013 bc z dnia 13.06.2013 r.Posiadacz zezwolenia:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00,
fax: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@dupont.comARIGO 51 WGŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
mezotrion (związek z grupy triketonów) – 360 g/kg (36,0%),
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 120 g/kg (12,0%),
rimsulfuron
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 30 g/kg (3,0%).

Zezwolenie MRiRW nr R- 88/2013 bc z dnia 13.06.2013 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 338/2017d z dnia 12.07.2017 r.UWAGA

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208

Zawiera
2-aminosulfonyl-N,N-dimetylonikotynoamid.
Może
powodować
wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA
Arigo 51 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej, stosowanym nalistnie i przeznaczonym do powschodowego zwalczania
jednorocznych chwastów jednoliściennych (w tym chwastów prosowatych) oraz chwastów
dwuliściennych w kukurydzy. Zwalcza również niektóre wieloletnie chwasty jednoliścienne
i dwuliścienne.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Arigo 51 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie
poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie i szybko przemieszczany w roślinie,
wstrzymując jej wzrost i rozwój. Pierwsze objawy działania są widoczne wkrótce po
Etykieta ARIGO 51 WG, załącznik do decyzji MRiRW


2
zastosowaniu, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają
całkowicie w 10-25 dni po wykonaniu zabiegu.
Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty dwuliścienne, w fazach
od 2 do 4 liści (BBCH 12-14) i chwasty jednoliścienne, w fazach od 3 do 5 liści (BBCH 13-
15).

Chwasty wrażliwe:
Chwasty jednoliścienne: chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, perz zwyczajny, owies
głuchy, wiechlina roczna, włośnica zielona.

Chwasty dwuliścienne: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała,
maruna bezwonna, mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, psianka czarna,
przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity,
starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe:
Chwasty dwuliścienne: czyściec błotny, gorczyca polna, łoboda rozłożysta, ostrożeń polny,
jasnota purpurowa, przetacznik perski, rdest ptasi.

Chwasty średnioodporne:
Chwasty dwuliścienne: rdest powojowaty.


STOSOWANIE ŚRODKA

Środek Arigo 51 WG stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Trend 90 EC.

ROŚLINY ROLNICZE

kukurydza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Arigo 51 WG 0,33 kg/ha
+ Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Arigo 51 WG 0,33 kg/ha + Trend 90
EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
Termin stosowania: Środek stosować po wschodach, w fazie 2-8 liści właściwych kukurydzy
(BBCH 12-18), jeden raz w sezonie.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można
uprawiać tylko kukurydzę. Zalecane jest wykonanie orki.

Jesienią można wysiać zboża ozime oraz rzepak ozimy. W przypadku rzepaku ozimego
zalecane jest wykonanie orki na głębokość co najmniej 15 cm.

Wiosną następnego roku można wysiewać zboża jare oraz słonecznik. W przypadku uprawy
słonecznika orka powinna być wykonana na głębokość minimum 15 cm. Nie należy
wysiewać innych gatunków roślin, w przypadku wątpliwości należy skontaktować się
z posiadaczem zezwolenia w celu uzyskania aktualnych informacji na temat roślin
następczych.Etykieta ARIGO 51 WG, załącznik do decyzji MRiRW


3


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Po zastosowaniu środka na niektórych odmianach kukurydzy mogą wystąpić przemijające
objawy fitotoksyczności. Celem określenia wrażliwości odmiany kukurydzy należy
skonsultować się z posiadaczem zezwolenia.

2. Warunki niekorzystne dla wzrostu i rozwoju kukurydzy w okresie poprzedzającym zabieg
jak i po zabiegu mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia objawów fitotoksyczności.

3. Mając na uwadze ryzyko rozwoju odporności niektórych gatunków chwastów, na polu, na
którym zastosowano środek Arigo 51 WG, do kolejnego zabiegu chwastobójczego (np.
pierwszy zabieg w następnym sezonie wegetacyjnym) nie należy stosować herbicydów
inhibitorów syntazy acetolaktanowej (m.in. z grupy pochodnych sulfonylomocznika).

PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
-
w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych,
-
na rośliny kukurydzy znajdujące się w fazie powyżej 8 liści,
-
bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów, na rośliny, których wzrost został
zahamowany na skutek niskiej temperatury; zabieg można wykonać po wznowieniu
intensywnego wzrostu przez rośliny kukurydzy,
-
w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
-
na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozek, suszę, zalanie wodą, choroby lub
szkodniki,
-
przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich,
-
na mokre rośliny (rosa, deszcz).

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego
częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do wymaganej ilości nadal dokładnie mieszając. Następnie
wyłączyć mieszadło i wlać do zbiornika odmierzoną ilość adiuwanta (środek wspomagający)
Trend 90 EC.
Po zamknięciu zbiornika (ewentualnym wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadło
hydrauliczne.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.Etykieta ARIGO 51 WG, załącznik do decyzji MRiRW


4
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na
znikome ilości środka bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu,
zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż kukurydza.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Stosować odzież ochronną.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Etykieta ARIGO 51 WG, załącznik do decyzji MRiRW


5

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić następstwo roślin

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− pod zamknięciem,
− w temperaturze nie niższej niż +5oC i nie wyższej niż +30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasiegnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji
Zawartość netto
Nr partii
Etykieta ARIGO 51 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody