🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Artemis 450 EC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 10/2016 z dnia 26.01.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
tel.: +48 22 395 66 60, infolinia: +48 22 395 66 66, fax.: +48 22 395 66 67,
e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-500 Konin, tel.: +48 63 240 01 18,
fax: +48 63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las,
ul. Jagodowa 4, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02,
e-mail: sumin@sumion.com.pl, www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 84/85/86, fax:
+48 22 725 54 01, www.whlogistics.pl
4. ADAMA Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71
794 22 35, fax: +48 71 794 39 66, e-mail: biuro_amp@adama.com
ARTEMIS 450 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
Prochloraz (substancja z grupy imidazoli) - 200 g/l (19,19%)
Tebukonazol (substancja z grupy triazoli) - 100 g/l (9,59%)
Fenpropidyna (substancja z grupy morfolin) - 150 g/l (14,39%)


Zezwolenie MRiRW nr R- 10/2016 z dnia 26.01.2016 r.
Niebezpieczeństwo

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów (system nerwowy) poprzez długotrwałe lub
narażenie powtarzane.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - zawiera fenpropidynę i mleczan 2-etyloheksylu. Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania par lub rozpylonej cieczy.
Etykieta środka ochrony roślin Artemis 450 EC - załącznik do zezwolenia MRiRW

1/5
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 10/2016 z dnia 26.01.2016 r.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w
pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Artemis 450 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej o działaniu wgłębnym oraz układowym, do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym, jęczmieniu
ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym w ochronie przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.


ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści,
septorioza plew.

Pszenżyto ozime
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew.

Żyto ozime
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana
liści, septorioza plew.

Jęczmień ozimy
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia,
rynchosporioza zbóż.

Pszenica jara
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna.

Jęczmień jary
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia,
rynchosporioza zbóż.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu
pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia
(BBCH 30-61). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg
zaleca się wykonać w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30-39), drugi natomiast w fazie
kłoszenia, do początku fazy kwitnienia (BBCH 39-61).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Etykieta środka ochrony roślin Artemis 450 EC - załącznik do zezwolenia MRiRW

2/5
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 10/2016 z dnia 26.01.2016 r.


Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Przed zastosowaniem środka Artemis 450 EC na plantacjach pszenicy jarej i jęczmienia
ozimego przeznaczonych do produkcji materiału siewnego należy się skonsultować
z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączony mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować nieprzepuszczalne rękawice ochronne oraz ochronę oczu i twarzy w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie wykonywania
zabiegu.


Etykieta środka ochrony roślin Artemis 450 EC - załącznik do zezwolenia MRiRW

3/5
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 10/2016 z dnia 26.01.2016 r.


Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
dla ludzi – 1 dzień

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
42 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Etykieta środka ochrony roślin Artemis 450 EC - załącznik do zezwolenia MRiRW

4/5
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 10/2016 z dnia 26.01.2016 r.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........


Etykieta środka ochrony roślin Artemis 450 EC - załącznik do zezwolenia MRiRW

5/5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody