Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Arubis 50 SG


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 39/2016 z dnia 19.02.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, tel.: +48 22 468 26 70, e-mail:
biuro@innvigo.com


ARUBIS 50 SG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 39/2016 z dnia 19.02.2016 r.Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA
Arubis 50 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie,
stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych
i miotły zbożowej w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.
Arubis 50 SG wykazuje selektywność czynną, tzn. że rośliny chronione posiadają zdolność
rozkładu środka do związków nieaktywnych. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny
dla zbóż: od początku fazy pierwszego liścia zboża, do końca wegetacji jesiennej.
Zgodnie z klasyfikacją według HRAC chlorosulfuron został zaklasyfikowany do grupy B.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Arubis 50 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez
liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. W roślinie szybko
przemieszcza się, wstrzymując całkowicie lub ograniczając wzrost i rozwój chwastów.
Najlepszy efekt uzyskuje się stosując środek na młode intensywnie rosnące chwasty.
Gdy na polu przeważa przytulia czepna zabieg należy wykonać po jej wschodach, do fazy
trzech okółków przytulii. Gdy na polu przeważa miotła zbożowa zabieg wykonać do fazy 2
liści miotły.
Susza, ulewny deszcz, niskie, a także bardzo wysokie temperatury zmniejszają pobieranie
środka, a także opóźniają i obniżają działanie środka. Arubis 50 SG może być stosowany na
wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o pH powyżej 7,5.

Etykieta środka ochrony roślin Arubis 50 SG, załącznik do zezwolenia MRiRW
Dawka 25 g/ha
Chwasty wrażliwe:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przetacznik perski,
przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku.
Chwasty średnio wrażliwe: miotła zbożowa, przytulia czepna.

Dawka 30 g/ha
Chwasty wrażliwe:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa,
przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku.
Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna.

Dawka 37,5 g/ha
Chwasty wrażliwe:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa,
przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna,
samosiewy rzepaku.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 37,5 g/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25,0-37,5 g/ha

Termin stosowania: Środek stosować po wschodach (od początku fazy pierwszego liścia
zboża), do końca wegetacji jesiennej (od BBCH 11).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
1. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania przytulii czepnej i miotły zbożowej
oraz chwastów w starszej fazie rozwojowej.
2. Niekorzystny dla działania środka przebieg pogody (łagodna zima bez mrozów o dużej
ilości opadów) może spowodować potrzebę dodatkowego zwalczania niektórych
chwastów wiosną np. przytulii czepnej.
3. Intensywne opady deszczu i temperatura poniżej 5°C po aplikacji może obniżyć
skuteczność środka.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zastosowaniu środka Arubis 50 SG w zalecanych dawkach jesienią, roślinami
następczymi mogą być jedynie zboża i len, a po upływie 24-36 miesięcy od zastosowania
środka – buraki cukrowe, lucerna. Przed siewem lub sadzeniem rośliny następczej zaleca się
wykonanie głębokiej orki.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej jesienią roślinami
następczymi mogą być tylko zboża.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Rośliny uprawne inne niż zboża i len mogą być wrażliwe nawet na znikomą pozostałość
środka w glebie. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi rozkład środka w glebie są:
pH gleby, wilgotność oraz aktywność mikrobiologiczna gleby. Wraz ze wzrostem
kwasowości (zmniejszanie się wartości pH), wilgotności i temperatury gleby środek
rozkłada się szybciej.
2. Przed zastosowaniem środka Arubis 50 SG należy:
− zbadać odczyn gleby (pH gleby) poszczególnych pól, na których ma być stosowany
środek (metodą wodnego roztworu gleby, stosunek wody do gleby 1:1),
Etykieta środka ochrony roślin Arubis 50 SG, załącznik do zezwolenia MRiRW
− wykluczyć możliwość stosowania środka na glebach o pH wyższym niż 7,5,
− ustalić możliwość uprawy roślin następczych, po roślinach traktowanych środkiem
Arubis 50 SG (zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie "Następstwo roślin").
3. Strategia zarządzania odpornością
Środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów syntazy
acetolaktanowej (ALS). Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie
działania
może
prowadzić do
wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby
zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy
inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
− postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
− dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
− używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
− stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
− stosuj mieszanki herbicydu z grupy inhibitorów ALS z herbicydami o odmiennym
mechanizmie działania,
− stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,
− stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,
− informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
− w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub
z producentem środka ochrony roślin.
4. Środka nie stosować:
− gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17°C,
− w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych,
− przed i w trakcie przymrozku,
− na rośliny mokre od deszczu lub rosy,
− na zamarzniętą lub pokrytą śniegiem powierzchnię pola,
− na plantacjach roślin chorych, osłabionych przez szkodniki, mróz, nadmiar wilgoci,
suszę, niedobór składników mineralnych lub inne czynniki powodujące osłabienie
wzrostu.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach,
− rozlewania resztek cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia sprzętu w miejscach
zasięgu korzeni roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika
opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Podczas pracy zaleca się ciągłe mieszanie cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza.
Ciecz użytkową środka sporządzać bezpośrednio przed zastosowaniem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
Etykieta środka ochrony roślin Arubis 50 SG, załącznik do zezwolenia MRiRW

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej sposobem:
− opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza
i ponownie opróżnić,
− napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy
i płukać co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
− części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka
do mycia opryskiwaczy,
− ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
− 30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
− 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Etykieta środka ochrony roślin Arubis 50 SG, załącznik do zezwolenia MRiRW
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Arubis 50 SG, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody