Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Astor 360 SL

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 625 /2015d z dnia 27.07.2015 r.
zmieniającej zezwoleniem MRiRW nr R – 15/2013 h.r. z dnia 29.03.2013 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Rudnik Sp. z o.o., ul. Pomorska 58, 70-812 Szczecin, tel.: 91 461 25 64, fax: 91 460 03 50,
e-mail:info@rudnik.sgro.pl
A S T O R 3 6 0 S L
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
chlopyralid (związek z grupy pochodnych pirydyn) - 240 g w 1 litrze środka (20,24%)
pikloram (związek z grupy pochodnych pirydyn) – 80 g w 1 litrze środka (6,75 %)
aminopyralid (związek z grupy pochodnych pirydyn) - 40 g w 1 litrze środka (3,37%)
Pozwolenie MRiRW nr R – 15/2013 h.r. z dnia 29.03.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr nr R - 625/2015d z dnia 27.07.2015 r.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
OPIS DZIAŁANIA
Astor 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie,
stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów
dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek Astor 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Astor 360 SL jest herbicydem zawierającym trzy substancje aktywne: aminopyralid, chlopyralid
oraz pikloram. Astor 360 SL jest herbicydem systemicznym, pobierany jest poprzez liście
chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinie. Pierwszym objawem działania
herbicydu jest zahamowanie wzrostu, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy
prowadzące do nekroz i zamierania.
Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2- 6 liści.
Chwasty wrażliwe : chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna
bezwonna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe : bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik
pospolity.
STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści
właściwych (BBCH 13-14), po wschodach chwastów. Zabieg wykonać na chwasty znajdujące się
w fazie liścieni do 4 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
1
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia
roślin przez przymrozki, mrozy, choroby lub szkodniki) na polu tym mozna uprawiać - rzepak jary,
gorczycę, kapustę z rozsady, zboża lub kukurydzę, jednak nie wcześniej niż po jednym miesiącu
od zastosowania środka i po wykonaniu orki.
Słoma z roślin opryskanych środkiem ASTOR 360 SL nie może być użyta do ściółkowania
międzyrzędzi w uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw
grzybowych (w tym dla pieczarek), ani dla upraw warzyw np. pomidora, papryki, ogórka i innych
roślin dyniowatych, sałaty i innych warzyw.
Słoma z roślin potraktowanych herbicydem ASTOR 360 SL może być użyta / sprzedana poza
gospodarstwo w przypadku przeznaczenia jej na cele energetyczne – spalanie.
Herbicyd ASTOR 360 SL zawarty w resztkach pożniwnych rzepaku (słoma, ścierń) ulega
rozkładowi mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu z glebą.
Najlepszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin opryskanych środkiem
ASTOR 360 SL jest jej pozostawienie na polu i przyoranie.
Po jesiennym zastosowaniu środka ASTOR 360 SL, roślinami następczymi mogą być:
jesienią następnego roku kalendarzowego - zboża, rzepak ozimy, gorczyca, trawy,
w
iosną kolejnego roku kalendarzowe g
o (po upływie 18 miesięcy od zastosowania środka)
wszystkie rośliny.
Obornik ze słomy pochodzącej z plantacji, na której stosowano ASTOR 360 SL, może być
zastosowany i wymieszany z glebą tuż przed siewem rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz traw bez
wsiewki roślin motylkowatych. Przed uprawą buraków, ziemniaków, roślin strączkowych,
słonecznika, pomidorów, papryki, ogórków i innych roślin dyniowatych, sałaty, marchwi, pietruszki i
innych warzyw oraz tytoniu musi być wymieszany z glebą minimum 6 miesięcy przed ich siewem
lub sadzeniem.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ:

1. Warunki stresowe (długotrwała susza, spadki temperatury poniżej 5 °C, przymrozki) w trakcie
lub po zastosowaniu środka mają negatywy wpływ na dzialnie herbicydu, które może skutkować
obniżeniem plonowania rzepaku.
2. Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym
okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.
3. Środka nie stosować:
- na rośliny mokre, chore i uszkodzone.
- w temperaturze powietrza poniżej 8° C i powyżej 25° C
- w czasie nadmiernej suszy,
- po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
2
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Uwaga
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem
w innych roślinach niż zalecane.
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy
roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić następstwo roślin.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą
− w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30° C.
3
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub
można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania
z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antiditum: brak, stosować leczenie objawowe
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody