Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Atena 480 ECZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 56/2015 z dnia 19.03.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
Sharda Polska sp. z o.o., ul Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa, tel.: +48 15 814 91 47,
e-mail: eu.sales@shardaintl.com
A T E N A 480 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chloropiryfos (związek grupy fosforoorganicznych) – 480 g/l (44,30%)
Zezwolenie MRiRW nr R - 56/2015 z dnia 19.03.2015 r.
Niebezpieczeństwo
H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H301 – Działa toksycznie po połknięciu.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P261 – Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P330 – Wypłukać usta.
P301 + P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem.
P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
wody/prysznicem.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.
Etykieta środka ochrony roślin Atena 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
1
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 56/2015 z dnia 19.03.2015 r.
OPIS DZIAŁANIA
Atena 480 EC jest środkiem owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym i gazowym , przeznaczonym do zwalczania
szkodników gryzących w rzepaku ozimym. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza
czterozębnego).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-0,8 l/ha
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Etykieta środka ochrony roślin Atena 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 56/2015 z dnia 19.03.2015 r.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Działa bardzo toksycznie na pszczoły.
Zabieg wykonać przed wieczorem po zakończeniu dziennego lotu pszczół.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować środka:
− na uprawy w czasie kwitnienia,
− w miejscach gdzie pszczoły maja pożytek,
− gdy w uprawie występują kwitnące chwasty.
− na roślinach pokrytych spadzią.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 15 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym
zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu
o 70%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu):
3 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Etykieta środka ochrony roślin Atena 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
3
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 56/2015 z dnia 19.03.2015 r.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Zalecenie dla lekarza:
Leczenie:
Produkt zawiera inhibitor cholinesterazy. Antidotum/odtrutka – atropina i związki z grupy
oksymów: np. pralidoksym (2-PAM, protopam), obidoksym (toksogonina).
1. Atropinę stosować tylko w postaci injekcji, wyliczoną dawkę (dorośli: do 5 mg/osobę,
dzieci: 0,02-0,05 mg/kg m.c.) w części można podać i.v., pozostałą część dawki s.c. lub
i.m., powtarzać aż do uzyskania pełnej atropinizacji.
2. Jeżeli to możliwe, oksymy – podać jak najwcześniej (w czasie pierwszych 24 – 48
godzin) jednak tylko w połączeniu z atropiną.
Pralidoksym (2-PAM, protopam): dorośli: 1g/osobę, dzieci 25-50 mg/kg m.c. i.v. przez
15 – 30 minut. Następnie kontynuować wlew w dawce 10-20 mg/kg/godzinę.
Obidoksym (toksogonina): jednorazowo: dorośli 200-300 mg, dzieci 3 – 4 mg/kg m.c.,
3 – 6 razy na dobę.
3. Nie prowokować wymiotów – ryzyko uszkodzenia dróg oddechowych.
Jeśli wykonywane jest płukanie żołądka, nie dopuścić, aby treść pokarmowa przedostała
się do dróg oddechowych.
4. Leczenie podtrzymujące, w oparciu o ocenę lekarza na podstawie objawów.
Inne środki zaradcze
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeżeli wystąpią zaburzenia oddychania zastosować sztuczne
oddychanie i utrzymywać do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna
intubacja endotrachalna lub tracheotomia ze sztucznym oddychaniem.
3. Zapewnić pacjentowi ciepło, odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
Etykieta środka ochrony roślin Atena 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody