Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Atut 360 SL

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 317/2017d z dnia 04.07.2017 r.
zmieniającego zezwolenie MRiRW nr R - 69/2013zn z dnia 24.05.2013 r.

Posiadacz zezwolenia:

Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel.: (22) 395 66 60, infolinia:
(22) 395 66 66, e - mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie i pakowanie środka ochrony
roślin:

1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 - 510 Konin, tel.: (63) 240 01 18, fax: (63) 240
01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl
2. Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05 - 870 Błonie, tel.: (22) 731 50 82, fax:
(22) 725 54 01, www.whlogistics.pl
3. Adama Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: (71)
794 22 35, fax: (71) 794 39 66, e-mail: biuro_amp@adama.com
4. „Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. j., Świerkówki 15a, 64 – 605
Wargowo,
tel.:
0048
61
29
72 600,
fax:
0048
61 29
72
603,
e – mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl


ATUT 360 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g
w 1 litrze środka
(30,85 %).

Zezwolenie MRiRW nr R - 69/2013zn z dnia 24.05.2013 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 317/2017d z dnia 04.07.2017 r.

H412- Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany
nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) przez odbiorców nieprofesjonalnych
w ogródkach działkowych i przydomowych, po zbiorach roślin uprawnych, na terenach
przeznaczonych pod przyszłą uprawę roślin, w uprawach drzew owocowych oraz krzewów
ozdobnych, na terenach nieużytkowanych rolniczo jak ścieżki, szczeliny kostki brukowej i płyt
chodnikowych, wzdłuż płotów, murów, fundamentów, dróg dojazdowych, wzdłuż żywopłotów
i ścieżek cmentarnych.
Środek ochrony roślin Atut 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu
opryskiwaczy ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Atut 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez
zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się
po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich
zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po
upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
Etykieta Atut 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW

Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.

Chwasty wrażliwe:
Na dawkę 30 ml/100m2: babka zwyczajna, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita,
komosa biała, koniczyna biała, mniszek pospolity, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie,
starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna;
Na dawkę 40 ml/100m2: gatunki wrażliwe na dawkę 30 ml/100m2 oraz jasnota purpurowa,
pępawa zielona, powój polny, rogownica pospolita, rumianek pospolity, życica trwała;
Na dawkę 62,5 ml/100m2: gatunki wrażliwe na dawkę 40 ml/100m2 oraz bodziszek drobny,
ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata.
STOSOWANIE ŚRODKA
Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach
sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki
zdrowotnej.

1.
W ogródkach działkowych i przydomowych po zbiorze roślin uprawnych, przed
rozpoczęciem upraw jesiennych.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni, na zielone intensywnie rosnące
chwasty. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co
najmniej 3-4 liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm
wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych
zabiegów uprawowych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

30-40 ml/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.

Uwaga. W okresie występowania wysokich temperatur podczas dnia opryskiwać rano lub
późnym popołudniem.
2.
Stosowanie na terenach przeznaczonych pod przyszłą uprawę roślin (przed
założeniem ogródka działkowego lub przydomowego).
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące
chwasty.
Przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

30-62,5 ml/100 m2.
W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej
3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co
najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście
właściwe.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.
Uwagi:
1. Wyższe z zalecanych dawek środka stosować w okresie suchej pogody, szczególnie
w przypadku silnego zachwaszczenia perzem oraz innymi chwastami wieloletnimi.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne
objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).
Etykieta Atut 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW
2

3.
Stosowanie w uprawach drzew owocowych oraz krzewów ozdobnych.
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie ich
intensywnego wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków
chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

30-40 ml/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew
owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew
i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

4.

Stosowanie środka na terenach nieużytkowanych rolniczo jak ścieżki, szczeliny
kostki brukowej i płyt chodnikowych, wzdłuż płotów, murów, fundamentów, dróg
dojazdowych, wzdłuż żywopłotów i ścieżek cmentarnych.

Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres
wegetacji.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

30-62,5 ml/100 m2.
Dawki i terminy dostosować do występujących gatunków chwastów (lub zbędnej roślinności).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na powierzchni gdzie stosowano Atut 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach
wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5 - 7
dniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin,
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu)
2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny
sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
W czasie pracy ze środkiem ściśle przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Opryskiwać
najlepiej w bezwietrzny dzień, ewentualnie podczas bardzo słabego wiatru niestwarzającego
możliwości znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i wykonującego zabieg.
Używać opryskiwacza z osłonami. Opryskiwać dokładnie wszystkie zielone części chwastów
unikając ściekania cieczy użytkowej.
Etykieta Atut 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW
3

Rośliny rosnące w pobliżu i glebę zabezpieczyć przykrywając je np. folią plastikową. Po
wyschnięciu cieczy folię złożyć górną stroną do środka, aby podczas kolejnego jej użycia,
czystą (nie pryskaną środkiem) stroną nakładać na zabezpieczane rośliny. Unikać chodzenia
po powierzchni uprzednio opryskiwanej, ze względu na możliwość uszkodzenia uprawianych
roślin cieczą użytkową przenoszoną na obuwiu.
Nie dopuścić do przedostania się środka do wody używanej do podlewania roślin, jak
również do zbiorników i cieków wodnych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Do opakowania ze środkiem dołączono naczynie miarowe.
Ciecz użytkową sporządzić w następujący sposób: do opryskiwacza wlać połowę potrzebnej
ilości wody, następnie całą wymaganą ilość środka, zamknąć szczelnie opryskiwacz i ciecz
użytkową wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu opryskiwacza.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Uzupełnić wodę do potrzebnej ilości, ciecz ponownie dokładnie wymieszać i niezwłocznie
zużyć.
W czasie opryskiwania okresowo mieszać ciecz w zbiorniku.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po skończonym zabiegu sprzęt użyty do sporządzania cieczy i opryskiwacz dokładnie
wymyć i wypłukać wodą.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Etykieta Atut 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW
4

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
5-7 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta Atut 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody