Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Atut Hobby


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 127/2017 z dnia 30.06.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Belchim Crop Protection NV/SA, Technologielaan 7, 1840 Londerzeel, Królestwo Belgii,
tel.: 0032 (0) 52 30 09 0-6, fax. 0032 (0) 52 30 11 35

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp.j., Świerkówki 15 A, 64-605 Wargowo,
tel. +48 61 29 72 600, fax + 48 61 29 72 602, e-mail: sumin@sumin.com.plATUT HOBBY

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
kwas nonanowy (związek z grupy kwasów karboksylowych) – 680 g/l (71,7%).Zezwolenie MRiRW nr R- 127/2017 z dnia 30.06.2017 r.


Uwaga

H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.

OPIS DZIAŁANIA
Atut Hobby jest desykantem i nieselektywnym herbicydem o działaniu kontaktowym,
przeznaczonym do stosowania w ogrodach działkowych i przydomowych w amatorskiej
uprawie drzew owocowych (zwalczanie chwastów i odrostów) i winorośli (zwalczanie
chwastów) oraz do zwalczania mchów na powierzchniach twardych i półprzepuszczalnych.
Formą użytkową środka jest koncentrat do sporządzania emulsji wodnej.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.


Etykieta środka ochrony roślin Atut Hobby – załącznik do zezwolenia MRiRW

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek niszczy zielone, nadziemne części roślin. W kontakcie z roślinami opryskanymi
powoduje ich deformację poprzez zniszczenie błon komórkowych i ich dehydratację,
a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie. Środek najskuteczniej niszczy chwasty
znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, w warunkach sprzyjających
intensywnemu wzrostowi roślin (dla chwastów wysokość nie więcej niż 10 cm, dla odrostów
korzeniowych długość nie więcej niż 15 cm). Przy odpowiednim zastosowaniu produktu,
działanie środka widać już po upływie dwóch dni od aplikacji.

Wrażliwość chwastów
Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, mniszek pospolity,
szarłat szorstki, tasznik pospolity, komosa biała, przetacznik perski, jasnota purpurowa,
jasnota różowa.
Chwasty średnio wrażliwe: starzec zwyczajny.
Chwasty średnio odporne:
wiechlina roczna.


STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń
Zwalczanie chwastów
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 160 ml/100 m2.

Termin zabiegu: Zabiegi wykonywać na chwasty w pełni wigoru, w stadium 4 - 6 liści lub na
chwasty w postaci rozety do 4 cm (wysokość nie więcej niż 10 cm). Zabiegi wykonywać na
suchą roślinność. Opryskiwać od momentu pojawienia się pąków kwiatowych jabłoni do
momentu osiągnięcia przez owoce ok. 70% swej wielkości (BBCH 55-77), podczas
słonecznej, bezdeszczowej pogody.

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 30 dni.
Zalecana ilość wody: 2 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zwalczanie odrostów korzeniowych.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 120 ml/100 m2.

Termin zabiegu: Zabieg wykonać na odrosty mające nie więcej niż 15 cm, na niezdrewniałe
części roślin. Opryskiwać od momentu pojawienia się pąków kwiatowych jabłoni do momentu
osiągnięcia przez owoce ok. 70% swej wielkości (BBCH 55-77), podczas słonecznej,
bezdeszczowej pogody.

Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 2 l/100 m2
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Etykieta środka ochrony roślin Atut Hobby – załącznik do zezwolenia MRiRW
2
Śliwa
Zwalczanie odrostów korzeniowych.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 120 ml/100 m2.

Termin zabiegu: Zabieg wykonać na odrosty mające nie więcej niż 15 cm, na niezdrewniałe
części roślin. Opryskiwać od momentu pojawienia się pąków kwiatowych śliwy do momentu
osiągnięcia przez owoce ok. 70% swej wielkości (BBCH 55-77), podczas słonecznej,
bezdeszczowej pogody.

Zalecana ilość wody: 2 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Winorośl
Zwalczanie chwastów.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 160 ml/100 m2.

Termin zabiegu: Zabiegi wykonywać na chwasty w pełni wigoru, w stadium 4 - 6 liści lub na
chwasty w postaci rozety do 4 cm (wysokość nie więcej niż 10 cm). Opryskiwać od momentu
pojawienia się kwiatostanów winorośli do początku dojrzewania jagód (BBCH 53-81),
podczas słonecznej, bezdeszczowej pogody.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 30 dni.
Zalecana ilość wody: 2 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

POWIERZCHNIE TWARDE I PÓŁPRZEPUSZCZALNE
Utwardzone drogi dojazdowe i ścieżki dla pieszych oraz chodniki, utwardzone place,
stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach
Zwalczanie mchu.
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 160 ml/100 m2.

Termin zabiegu: Zabieg wykonywać od wiosny do jesieni, podczas słonecznej,
bezdeszczowej pogody.
Zalecana ilość wody: 5 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie wykazuje działania doglebowego, nie stwarza więc zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA
1. Zabiegu nie wykonywać:
-
na rośliny mokre,
-
w porze deszczowej,
-
przed zbliżającym się deszczem,
-
w okresie dużej wilgotności,
-
podczas wiatru, stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne,
-
gdy temperatura jest niższa niż 10oC.

Etykieta środka ochrony roślin Atut Hobby – załącznik do zezwolenia MRiRW
3
2. Podczas wykonywania zabiegu ściśle przestrzegać zalecanych dawek środka i ilości
wody.
3. Ważne jest pełne pokrycie zwalczanej roślinności podczas wykonywania zabiegu.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Dokładnie wymieszać. W przypadku przerw
w opryskiwaniu czynność mieszania powtarzać każdorazowo przed przystąpieniem do
dalszej pracy.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest, aby po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) oraz okulary ochronne w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół i innych owadów
zapylających.
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Jabłka, śliwki, winogrona – 1 dzień.
Etykieta środka ochrony roślin Atut Hobby – załącznik do zezwolenia MRiRW
4
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 - 30°C.


Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.


PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.


Termin ważności – 2 lata
Data produkcji -
Nr partii - ........
Zawartość netto - ........

Etykieta środka ochrony roślin Atut Hobby – załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody