🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Axidor
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 173/2016d z dnia 01.04.2016 r.
Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-5/2015wu z dnia 11.03.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:
Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Seraing),
Królestwo Belgii, tel.: +32 4 385 97 11, fax: +32 4 385 97 49.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Arysta Lifescience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa
tel.: + 48 22 866 41 80, fax: + 48 22 866 41 90, e-mail: e-mail: sekretariat@arysta.com.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
1. ZPH AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.: +48 12 281 10
08, fax: +48 12 281 14 54.
2. TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10 90,
fax: +48 58 676 74 89.
3. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp. j., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy
Las, tel.: +48 61 812 51 13, +48 61 297 26 00, fax: +48 61 297 26 02.
4. Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.: +48 42 650 95 50,
+48 42 650 66 95.
5. PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax: +48 63 240 01 18.
6. Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk-Oliwa, tel.: +48 58 552 00 27 do 29,
fax: +48 58 552 48 31.

A X I D O R


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnych:
chlorowodorek propamokarbu
(związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) 400
g/l (36,87%).
cymoksanil
(związek z grupy iminoacetylomoczników) – 50 g/l (4,61%)

Zezwolenie MRiRW nr R-5/2015wu z dnia 11.03.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 18/2016d z dnia 12.01.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-173/2016d z dnia 01.04.2016 r.
Uwaga

H290 – Może powodować korozję metali.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H361fd – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa
szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie
powtarzane.
H411 - działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe zmiany.
Etykieta środka ochrony roślin Axidor, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 173/2016d z dnia 01.04.2016 r.
Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-5/2015wu z dnia 11.03.2015 r.


EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
o działaniu wgłębnym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w
ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak
zaraza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Termin zabiegu:
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
- na plantacjach odmian wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach,
- na plantacjach odmian późnych w okresie wystąpienia pierwszych objawów choroby na
odmianach wczesnych.
Środek stosować od początku fazy rozwoju pędów bocznych na głównym pędzie do końca
fazy, gdy 50% liści brązowieje (BBCH 21 – 95).

Odstęp między opryskami: co najmniej 7 - 12 dni
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do zagęszczenia plantacji.

Maksymalna liczba zastosowań w sezonie wegetacyjnym:
4

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Warzywa korzeniowe i cebulowe przeznaczone do spożycia lub na paszę uprawiać
najwcześniej po 120 dniach od ostatniego zastosowania. Warzywa liściowe, owocowe,
kapustne, strączkowe i łodygowe przeznaczone do spożycia lub na paszę, najwcześniej po
60 dniach od ostatniego zastosowania. Ograniczenie to nie dotyczy upraw, w przypadku
których dopuszczalne lub dozwolone jest bezpośrednie zastosowanie środków ochrony
roślin z propamokarbem jako substancją czynną.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek stosować przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne należące do
innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
Etykieta środka ochrony roślin Axidor, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 173/2016d z dnia 01.04.2016 r.
Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-5/2015wu z dnia 11.03.2015 r.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz mechaniczne wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Dodatkowo stosować ochronę oczu podczas przygotowywania cieczy roboczej.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Etykieta środka ochrony roślin Axidor, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 173/2016d z dnia 01.04.2016 r.
Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-5/2015wu z dnia 11.03.2015 r.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
ziemniak – 14 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy


Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:

warzywa bulwiaste – 120 dni
warzywa liściaste – 60 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0°C - 40°C, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Etykieta środka ochrony roślin Axidor, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody