Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Axiendo Gold

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 294/2017d z dnia 27.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 25/2015wu z dnia 01.10.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta UK Ltd., CPC4, Capital Park, Fulbourn, Cambridge, Cambridgeshire, CB21 5XE,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; tel.: 01223 883400;
www.gardenhealth.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1. COMPO Polska Sp. z o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań; tel.: 61 850 93 82, fax: 61
850 93 81, e-mail: consumer.pl@compo.com
2.„Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. j., Świerkówki 15a, 64 – 605
Wargowo, tel.: 0048 61 29 72 600 lub + 48 61 81 25 113, fax: 0048 61 297 26 02,
e – mail: sumin@sumin.com.pl
3. TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84 - 110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10 90;
fax: +48 58 676 74 89; e-mail: info@target.com.pl; www.target.com.pl


AXIENDO GOLD

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 0,75 g/l (0,075%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 25/2015wu z dnia 01.10.2015 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 294/2017d z dnia 27.06.2017 r.


Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie mikroemulsji do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym
i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących. Na roślinie
działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania w amatorskiej uprawie roślin ozdobnych, jabłoni, warzyw
kapustnych, ogórka i papryki w ogrodach przydomowych i w ogrodach działkowych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.STOSOWANIE ŚRODKA

Etykieta środka ochrony roślin Axiendo Gold, załącznik do decyzji MRiRW

ROŚLINY OZDOBNE
Róża i inne rośliny ozdobne kwitnące i zielone (w uprawie polowej i w uprawie pod
osłonami)
Mszyce, skoczek różany, miseczniki, zmieniki, wciornastki, larwy błonkówek oraz larwy i
osobniki dorosłe chrząszczy minujące i zjadające liście.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1000 ml (1 litr) cieczy
użytkowej/10 m2.
Termin stosowania:
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodników lub po zauważeniu pierwszych objawów
żerowania.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.


ROŚLINY SADOWNICZE
Jabłoń
Owocnica jabłkowa
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 667 ml (2/3 litra)
cieczy użytkowej/10 m2.
Termin stosowania:
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodników lub po zauważeniu pierwszych objawów
żerowania
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

Uwaga:
Środek ma działanie ograniczające występowanie owocnicy.


ROŚLINY WARZYWNE
Warzywa kapustne - kapusta, brokuł zwyczajny, kalafior, kapusta brukselska (w uprawie
polowej)
Mszyce, gąsienice motyli (bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, błyszczka jarzynówka)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 667 ml (2/3 litra)
cieczy użytkowej/10 m2.
Termin stosowania:
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodników lub po zauważeniu pierwszych objawów
żerowania.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.


Ogórek (w uprawie pod osłonami)
Przędziorki, mączliki.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 500 ml (1/2 litra)
cieczy użytkowej /10 m2
.
Termin stosowania:
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodników lub po zauważeniu pierwszych objawów
żerowania.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.Uwaga:

Etykieta środka ochrony roślin Axiendo Gold, załącznik do decyzji MRiRW
Środek ma działanie ograniczające występowanie mączlików.

Papryka (w uprawie pod osłonami)
Przędziorki, mączliki.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 667 ml (2/3 litra)
cieczy użytkowej /10 m2.
Termin zastosowania:
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodników lub po zauważeniu pierwszych objawów
żerowania

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.

Uwaga:
Środek ma działanie ograniczające występowanie mączlików.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA
1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. Gdy w ciągu dnia panują wyższe
temperatury (np. w sezonie letnim) zabieg wykonać pod koniec dnia lub wczesnym
wieczorem.
2. Nie zaleca się stosowania środka w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia oraz na
rośliny poddane stresowi np. w warunkach suszy czy po przymrozkach, wysokich
temperaturach.
3. Opryskiwać rośliny dopóki nie są widocznie wilgotne, tak aby ciecz użytkowa nie spływała
z liści. Opryskiwać górną i dolną powierzchnię liści. Wydatek cieczy użytkowej powinien
mieścić się w granicach 300 -1000 ml na 10 m2 .
4. Przed zastosowaniem środka na większą lub szczególnie cenną kolekcję roślin ozdobnych
zaleca się wykonanie na każdej uprawianej odmianie próbnego zabiegu w celu
sprawdzenia czy nie wystąpiły uszkodzenia roślin.
5. Nie stosować więcej niż jeden (jabłoń) lub dwa (pozostałe uprawy) zabiegi w uprawie
w sezonie.
6. W przypadku obecności w populacji niektórych szkodników np. mszyc czy mączlika
szklarniowego form odpornych skuteczność środka może być niewystarczająca.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej
ilość.
Przed użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Wlać 20 ml środka do
opryskiwacza ciśnieniowego i dodać 1 litr wody oraz dokładnie wymieszać. Dla każdego
następnego litra cieczy opryskowej odmierzyć i dodać 20 ml środka, a następnie dodać
odpowiednią ilość wody.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po użyciu dokładnie wypłukać opryskiwacz.

Etykieta środka ochrony roślin Axiendo Gold, załącznik do decyzji MRiRW
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować po wieczornym
oblocie pszczół.
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
papryka, ogórek (pod osłonami) - 3 dni
jabłoń, kapusta, brokuł zwyczajny, kalafior, kapusta brukselska - 7 dni
róża i inne rośliny ozdobne kwitnące i wieloletnie – nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,
− w szczelnie zamkniętym pojemniku,
− w temperaturze 0 - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Etykieta środka ochrony roślin Axiendo Gold, załącznik do decyzji MRiRW
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.


Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -
Etykieta środka ochrony roślin Axiendo Gold, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody