Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Aylora 350 SC
1

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 122 /2017 z dnia 22.06.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa,
tel.: 22 320 09 00, fax: 22 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@dupont.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel. 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01,
www.whlogistics.plAYLORA 350 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
pentiopirad (związek z grupy karboksyamidów) – 100 g/l (8,9%),
chlorotalonil (związek z grupy ftalanów) – 250 g/l (22,3%).Zezwolenie MRiRW nr R-122/2017 z dnia 22.06.2017 r.Uwaga
H317
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H351
Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.P 261
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P 280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P304 + P340
W
PRZYPADKU
DOSTANIA
SIĘ
DO
DRÓG
ODDECHOWYCH:

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu

warunki do swobodnego oddychania.
P302 + P352
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem.
P308 + P313
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
P391
Zebrać wyciek.

Etykieta środka ochrony roślin Aylora 350 SC


2

OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd,
koncentrat
w
postaci
stężonej
zawiesiny
do
rozcieńczania
wodą
(SC),
o działaniu kontaktowym, wgłębnym i lokalnie systemicznym do stosowania zapobiegawczego lub
interwencyjnego (we wczesnym stadium rozwoju choroby) w zwalczaniu chorób grzybowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza
polowego.

Pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, septorioza plew.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha

Termin stosowania: od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do końca kwitnienia (BBCH
69). Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto ozime
brunatna plamistość liści, septoriozy liści.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha

Termin stosowania: od końca krzewienia (BBCH 30) do końca kwitnienia (BBCH 69). Środek należy
stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha

Termin stosowania: od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do końca fazy kłoszenia (BBCH
59). Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Etykieta środka ochrony roślin Aylora 350 SC


3ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

Środek zawiera substancję czynną pentiopirad z grupy karboksyamidów (fungicydy inhibitory
dehydrogenazy bursztynianowej - SDHI - grupa FRAC 7) oraz substancję czynną chlorotalonil
z grupy ftalanów - ftalonitryli (fungicydy o wielokierunkowym działaniu – inhibitory aktywności
enzymów, grupa FRAC M5). W ramach strategii antyodpornościowej środki grzybobójcze
zawierające substancje czynne z grupy SDHI należy stosować maksymalnie w dwóch zabiegach w
sezonie na danej plantacji zbóż, włączając w to zaprawianie ziarna. Ponadto zaleca się:

stosowanie środka głównie do zabiegów zapobiegawczych,

stosowanie środka przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych,
o odmiennym mechanizmie działania.

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku większego nasilenia chorób.
Unikać przeprowadzania zabiegu na mniej niż godzinę przed spodziewanym deszczem.
Środek zastosowany zapobiegawczo ogranicza także formy sprawcy septoriozy odporne na środki
z grupy strobiluryn.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z
instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opryskiwać z
włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

Etykieta środka ochrony roślin Aylora 350 SC


4

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać kontaktu ze skórą.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o
szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Aylora 350 SC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody