Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Banko 500 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R - /2015d z dnia .01.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 76/2011 z dnia 29.12.2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
Arysta LifeScience S.A.S., Route d’Artix, BP 80, 64150 Nogueres, Republika Francuska, tel.:
+33 (5) 59 60 92 92; fax: +33 (5) 59 60 92 19.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: 22 866 41
80, e - mail: sekretariat@arysta.com
Podmioty odpowiedzialne za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
1. Zakład Produkcyjno - Handlowy Agromix Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005
Niepołomice, tel.:12 281 10 08, fax: 12 281 14 53;
2. „Fregata” S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80 - 2309 Gdańsk-Oliwa, tel.: 58 552 00 27 do 29,
fax: 58 552 48 31;
3. Towarzystwo Chemiczne „Danmar”, ul. Nasienna 1, 91 - 231 Łódź, tel./fax: 42 650 95 50;
Banko 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chlorotalonil (tetrachloroizoftalonitryl)- związek z grupy ftalanów - 500 g/l (40,16%).
Zezwolenie MRiRW nr R - 76/2011 z dnia 29.12.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 7/2015d z dnia 09.01.2015 r.
Niebezpieczeństwo
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P281 - Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
1
Etykieta Banko 500 SC
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.
Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Banko 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub
w momencie wystąpienia pierwszych objawów chorób w ochronie pszenicy ozimej przed
septoriozą liści i septoriozą plew, ziemniaka przed zarazą ziemniaka, pomidora przed zarazą
ziemniaka i alternariozą, ogórka przed mączniakiem rzekomym dyniowatych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.
STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. PSZENICA OZIMA
Septorioza liści, septorioza plew
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 15 dni.

Środek stosowany od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego w zalecanej dawce
wykazuje średni poziom zwalczania chorób.
W celu osiągnięcia poprawy w zwalczaniu chorób środek Banko 500 SC stosować
w mieszaninie ze środkiem Bumper 250 EC lub Soprano 125 SC od początku strzelania
w źdźbło do początku fazy kłoszenia.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Banko 500 SC - 1,0 l/ha + Bumper 250 EC - 0,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania
Banko 500 SC - 1,0 l/ha + Bumper 250 EC - 0,5 l/ha.
lub
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Banko 500 SC - 1,0 l/ha + Soprano 125 SC - 1,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Banko 500 SC - 1,0 l/ha + Soprano 125 SC - 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
2. ZIEMNIAK
Zaraza ziemniaka
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy początku zawiązywania
bulw do fazy gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować na rośliny o bujniejszej naci.
2
Etykieta Banko 500 SC
Uwaga!
Na powierzchni traktowanej środek stosować raz na dwa lata.
ROŚLINY WARZYWNE
1. POMIDOR UPRAWIANY W GRUNCIE
Zaraza ziemniaka, alternarioza
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy rozpoczęcia rozwoju
pędów bocznych do fazy gdy 80% owoców uzyskuje typową barwę.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość wody na hektar dostosować do wielkości roślin.
2. OGÓREK UPRAWIANY W GRUNCIE
Mączniak rzekomy dyniowatych
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby
w danym rejonie od fazy rozpoczęcia rozwoju pędów bocznych do fazy, gdy 80% owoców
uzyskuje typową barwę.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość wody na hektar dostosować do wielkości roślin.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać

do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne
wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
3
Etykieta Banko 500 SC
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
Nie wdychać pary rozpylonej cieczy
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin,
oraz obuwie ochronne (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym
preparatem oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie pokrytej roślinnością strefy ochronnej o szerokości:
− 4 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy pszenicy ozimej;
− 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy ziemniaka
i uprawianego w gruncie pomidora;
− 20 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku ogórka uprawianego
w gruncie.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pomidor uprawiany w gruncie, ogórek uprawiany w gruncie - 3 dni,
Ziemniak - 8 dni,
Pszenica ozima - 60 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
4
Etykieta Banko 500 SC
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
5
Etykieta Banko 500 SC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody