Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Bantux 500


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 25/2017 wu z dnia 17.05.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:

BASF plc, PO Box 4, Earl Road, Cheadle Hulme, Cheadle, Cheshire, SK8 6QG; tel.: 0161
485 6222

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie:
BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: 22 570 99 99, fax: 22
570 97 92, e-mail: poczta@basf.com


BANTUX 500


Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,48 %)

Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej
samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających
łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.


Zezwolenie MRiRW nr R - 25/2017 wu z dnia 17.05.2017 r.Uwaga

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 – Zawiera metazachlor. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P202 - Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków
bezpieczeństwa.
P301 + P312 - W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. P330 - Wypłukać usta.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.


1
Etykieta środka ochrony roślin Bantux 500, załącznik do zezwolenia MRiRW


OPIS DZIAŁANIA
Bantux 500 jest herbicydem w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą,
stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metazachlor zaliczana jest do grupy K3.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Bantux 500 jest nieselektywnym herbicydem o działaniu układowym Środek pobierany jest
poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami.
Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna
bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik
perski, przetacznik polny, psianka czarna, rdest powojowy, rumianek
pospolity, skrytek polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, wiechlina
roczna.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, mak polny, mlecz polny, niezapominajka polna,
rumian polny, przetacznik rolny, wyczyniec polny, stulicha psia, tasznik pospolity.
Chwasty średnio odporne: przytulia czepna.
Chwasty odporne: fiołek polny.

STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Termin stosowania: środek stosować jeden raz w sezonie uprawy rzepaku w jednym
z dwóch terminów:

a ) bezpośrednio po siewie rzepaku (BBCH 00-09), na wilgotną i starannie uprawioną (bez
grud) glebę.
lub

b) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej w pełni rozwinięte
liścienie (BBCH 10-18) a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści.
Uwaga: Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
Na wiosnę roku następnego, po wykonaniu orki wiosennej na głębokość około 15 cm można
uprawiać ziemniaki, kukurydzę, zboża jare (za wyjątkiem pszenicy Durum), len, groch, fasolę
lub rośliny kapustne.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem Bantux
500 jesienią (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) jeszcze
w tym samym roku, po wcześniejszym wykonaniu orki na głębokość 20 cm, można wysiać
ponownie rzepak ozimy, a poczynając od końca września można uprawiać zboża ozime.
Zalecana przerwa to dwa miesiące dla zbóż, a jeden miesiąc dla rzepaku ozimego.2
Etykieta środka ochrony roślin Bantux 500, załącznik do zezwolenia MRiRW


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek ochrony roślin Bantux 500, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej
nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji
czynnej na hektar.
2. Bantux 500 jest przeznaczony na wszystkie typy gleb, za wyjątkiem gleb piaszczystych,
bardzo lekkich oraz zawierających powyżej 10% materii organicznej.
3. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
4. Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin,
przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach.
Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich
i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie
rzepaku ozimego oraz plonowanie roślin.
5. Ryzyko wystąpienia objawów fitotoksycznych jest mniejsze, gdy środek stosowany jest
przy niskiej temperaturze i zachmurzeniu.
6. Środka ochrony roślin nie stosować:

w czasie wschodów rzepaku,

na rośliny osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki,

przed spodziewanymi intensywnymi opadami deszczu, przymrozkami lub bezpośrednio
po ich wystąpieniu,

na intensywnie rosnące rośliny uprawne, zwłaszcza w okresie ciepłych dni i zimnych
nocy,

na suchą glebę.
7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

3
Etykieta środka ochrony roślin Bantux 500, załącznik do zezwolenia MRiRW


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących preparaty
:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Dokładnie umyć zabrudzone części ciała po użyciu.

Środki ostrożności związane ze środowiskiem naturalnym:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Zwierzęta gospodarskie muszą być trzymane z dala od obszarów potraktowanych środkiem,
do momentu aż trujące chwasty takie jak np. starzec obumrą i staną się niejadalne.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,

w temperaturze 0ºC - 30ºC.

Zabrania się wykorzystania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
4
Etykieta środka ochrony roślin Bantux 500, załącznik do zezwolenia MRiRW


Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zaięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub z lekarzem. Wypłukać usta.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ..........
Zawartość netto - ........
Nr partii - . …….
5
Etykieta środka ochrony roślin Bantux 500, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody