Weź udział w konkursie
i wygraj ursusa

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka BantuxZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R-87/2016 z dnia 04.04.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosch-Straβe 38, D-67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.:
+49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
:
BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 570 99 99, fax:
(22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com


BANT UX


Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 400 g/l (35,4%)


Zezwolenie MRiRW nr R – 87/2016 z dnia 04.04.2016 r.


Uwaga

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
EUH208 – Zawiera metazachlor. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P264 – Dokładnie umyć dłonie dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 – Wypłukać usta.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Bantux jest herbicydem w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą,
stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym i rzepaku jarym.
1
Etykieta środka ochrony roślin Bantux, załącznik do zezwolenia MRiRW


Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed
wschodami.
Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna
bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik
polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, stulicha psia, tasznik pospolity, wyczyniec polny.
Chwasty średnio wrażliwe:
fiołek polny, rdestówka powojowata (rdest powojowaty).
Chwasty odporne:

chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować:

bezpośrednio po siewie rzepaku, na wilgotną starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią,
lub

powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają, co najmniej jedną parę liści,
a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy pierwszej pary liści.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak jary
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie
uprawioną glebę (bez grud).
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
2. Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin,
przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach.
Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i
piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie
oraz plonowanie rzepaku.
2
Etykieta środka ochrony roślin Bantux, załącznik do zezwolenia MRiRW


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo. Przed wysiewem rośliny następczej w zespole uprawek przedsiewnych
wskazane jest wykonanie orki na głębokość co najmniej 15 cm.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Bantux
(w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki
wiosennej (na głębokość przynajmniej 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniak,
kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne.
Od zastosowania środka do wysiewu rośliny następczej powinno upłynąć minimum 6
miesięcy.
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej
uprawy) można wysiać ponownie rzepak.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek ochrony roślin Bantux, jak również inne środki ochrony roślin zawierające
substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni
uprawnej
nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0
kg substancji czynnej na 1 ha.

2. Środka nie stosować w czasie wschodów rzepaku.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

3
Etykieta środka ochrony roślin Bantux, załącznik do zezwolenia MRiRW


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Dokładnie umyć ręce dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Natychmiast zdjąć całą zabrudzoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Rzepak ozimy
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Rzepak jary
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
6 miesięcy;
Należy również uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.4
Etykieta środka ochrony roślin Bantux, załącznik do zezwolenia MRiRW


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 - 30ºC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta. W przypadku złego samopoczucia skontaktować
się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem; pokazać opakowanie lub etykietę.
Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie w przypadku gdy ofiara jest
nieprzytomna bądź ma drgawki.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku dostania się do oczu: przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ..........
Zawartość netto - ........
Nr partii - …….
5
Etykieta środka ochrony roślin Bantux, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody