Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Barclay Barbarian 360 SLZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R – 133a/2015 z dnia 26.08.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart,
Dublin 15, Republika Irlandi , tel.: +353 (1) 811 29 00, fax: +353 (1) 822 46 78, e-mail:
info@barclay.ie
B A R C L A Y B A R B A R I A N 360 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
Glifosat - związek z grupy aminofosfonianów – 360 g/l (31%) w postaci soli
izopropyloamoniowej.

Zezwolenie MRiRW nr R – 133a/2015 z dnia 26.08.2015 r.
Uwaga
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+351+338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
BARCLAY BARBARIAN 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do
sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania
perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich)
przed zbiorem pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego w celu zwalczania chwastów
i przyspieszenia zbioru, przed zbiorem rzepaku ozimego w celu przyspieszenia zbioru,
zwalczania chwastów na ścierniskach oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem
roślin uprawnych.
Etykieta środka ochrony roślin Barclay Barbarian 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
1
Środek Barclay Barbarian 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu
samobieżnych i ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wyposażonych
w belkę herbicydową.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
BARCLAY BARBARIAN 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym.
Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę),
a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie,
rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie
i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin
następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne
nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe:
w dawce 2,0 l/ha:
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny,
szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa,
w dawce 3,0 l/ha:
komosa biała, samosiewy zbóż,
w dawce 4,0 l/ha:
bratek polny, perz właściwy,
w dawce 5,0 l/ha:
babka lancetowata, bodziszek drobny, bylica pospolita, jasnota purpurowa, mniszek lekarski,
ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, rdest ptasi,
w dawce 6,0 l/ha: wierzbownica gruczołowata.
Chwasty odporne: skrzyp polny.
STOSOWANIE ŚRODKA
Przed zbiorem pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego w celu zwalczania perzu oraz
innych chwastów oraz przyspieszenia zbioru (desykacji).

Termin stosowania:
W celu przyspieszenia zbioru środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego
wilgotność ziarna wynosi 20-30%.
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 10-14 dni
przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być
zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
lub
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Barclay Barbarian 360 SL – 3l/ha + siarczan amonu – 5 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi:
1.
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać
rano lub późnym popołudniem.
2.
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do
przejazdu opryskiwacza.
3.
Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją
używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
4.
Środka nie stosować:
Etykieta środka ochrony roślin Barclay Barbarian 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
− w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,
− w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
Przed zbiorem rzepaku ozimego w celu przyspieszenia zbioru (desykacja).
Termin stosowania:
Środek stosować gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%
(BBCH 80-89).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody
lub
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:4 l/ha w 200-300 l wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Środka nie stosować:
− na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.
Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu
zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ściernisko).

Termin stosowania:
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące
chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych
zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm
i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne
powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni
wykształcić dwa liście właściwe.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.
lub
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Barclay Barbarian 360 SL – 3l/ha + siarczan amonu – 5 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l /ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Likwidacja ugorów i odłogów.
Termin stosowania:
Stosować na intensywnie rosnące chwasty.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 - 5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rośliny sadownicze
Jabłoń, wiśnia

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-6 l/ha.

Termin stosowania:
środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce
zależnej od występujących gatunków.
Etykieta środka ochrony roślin Barclay Barbarian 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
3
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Czarna porzeczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-6 l/ha.

Termin stosowania:
środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce
zależnej od występujących gatunków.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA:
W przypadku stosowania środka Barclay Barbarian 360 SL w uprawach roślin sadowniczych
należy:
− przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe,
− zabieg wykonywać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami,
tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę
drzew lub krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Barclay Barbarian 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

przed wschodami chwastów,

na rośliny mokre,

przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin
po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),

podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania jej na stykach pasów
i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie
wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić
uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
Etykieta środka ochrony roślin Barclay Barbarian 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
4
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– jeżeli jest to możliwe po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, ale nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu opryskiwania
lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosowanie do instrukcji dołączonej do
środka myjącego.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
s
trony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy u
żytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież ochronną,
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pszenica, jęczmień – 10 dni.
Rzepak ozimy – 14 dni.
Jabłoń, wiśnia, czarna porzeczka – nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
5-7 dni.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Etykieta środka ochrony roślin Barclay Barbarian 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
5
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą, w temperaturze 0-30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
Okres ważności -2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Barclay Barbarian 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
6

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody