Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Barclay Propyz SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 104/2015d z dnia 17.02.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRIRW nr R- 119/2012 z dnia 30.08.2012 r.
Posiadacz zezwolenia: Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Damastown Way, Damastown
Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia
Tel.: +353 1 811 2900, fax: +353 1 822 4678, e-mail: info@barclay.ie
BARCLAY PROPYZ® SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
propyzamid (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,82%)
Zezwolenie MRiRW Nr R- 119/2012 z dnia 30.08.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 104/2015d z dnia 17.02.2015 r.
UWAGA
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą,
stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych oraz
niektórych dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy
użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Barclay Propyz® SC pobierany jest głównie przez korzenie chwastów. Środek działa na
chwasty zarówno przed wschodami jak i po wschodach.
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, samosiewy zbóż, gwiazdnica pospolita,
przetacznik bluszczykowaty, przytulia czepna (tylko jesienią w dawce 2,1 l/ha), rdest
powojowaty.

STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 2,1 l/ha.
Termin stosowania środka: zabieg wykonywać jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 14
-16).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
lub
Etykieta Barclay Propyz SC, załącznik do decyzji MRiRW 1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 104/2015d z dnia 17.02.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRIRW nr R- 119/2012 z dnia 30.08.2012 r.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,875 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,875 l/ha.
Termin stosowania środka: podczas spoczynku wegetacyjnego na glebę bez okrywy
śnieżnej.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Najlepsze efekty uzyskuje się stosując środek w okresie jesiennym na wilgotną glebę, przed
spodziewanym deszczem. W przypadku braku opadów, o ile to jest możliwe, deszczować
pole.
Uwaga: Podczas stosowania środka w dawce 1,25 l/ha w okresie spoczynku wegetacyjnego
chwasty takie jak: samosiewy zbóż, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, rdest
powojowy są średnio wrażliwe na działanie środka.
Środka nie stosować:
- na glebach przesuszonych;
- na glebach torfowych i innych zawierających duże ilości substancji organicznych;
- gdy temperatura przy powierzchni gleby jest wyższa niż 15°C;
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem
opryskiwanym,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W odpowiednich warunkach glebowo-klimatycznych (duża ilość opadów, wysokie
temperatury) środek rozkłada się w ciągu sezonu wegetacyjnego do poziomu
niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji plantacji, na której stosowano środek Barclay
Propyz® SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po
wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać sałatę. Ziemniaki, buraki,
groch, fasolę, rzepak jary, kukurydzę i lucernę można uprawiać po upływie minimum
6 miesięcy od dnia wykonania zabiegu środkiem Barclay Propyz® SC.
W przypadku zaorania plantacji nie uprawiać wiosną zbóż i traw. Zboża i trawy można
uprawiać po upływie 6-9 miesięcy od daty opryskiwania.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, przy włączonym mieszadle.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Podczas dolewania wody intensywnie mieszać ręcznie lub włączyć mieszadło mechaniczne.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
Etykieta Barclay Propyz SC, załącznik do decyzji MRiRW 2
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 104/2015d z dnia 17.02.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRIRW nr R- 119/2012 z dnia 30.08.2012 r.
− po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Zwierzęta gospodarskie - 60 dni
Ludzie – nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni
roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
60 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Sałata – nie dotyczy;
Ziemniak, burak, groch, fasola, rzepak jary, kukurydza i lucerna – minimum 6 miesięcy;
Zboża i trawy – 6 - 9 miesięcy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Etykieta Barclay Propyz SC, załącznik do decyzji MRiRW 3
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 104/2015d z dnia 17.02.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRIRW nr R- 119/2012 z dnia 30.08.2012 r.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta Barclay Propyz SC, załącznik do decyzji MRiRW 4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody