Weź udział w konkursie 
i zgarnij czapeczkę! 
  

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Batalion 450 SCZa
Z łączn
z ik
k do decyz
y j
z i
i MRi
R RW
R
nr R
R - 213/2017d z dnia 24.05.2017 r.
zmi
m eniaj
a ącej
e ze
z zw
z o
w lenie
i MRiRW nr R - 88 /2014 z
z dnia
i 06.06.20
2 14 r.

Posiadacz zezwolenia: IN
I NV
N IG
I O
G
O Sp
S . z
z o.o., Al
A . Jer
e o
r zo
z lims
m ki
k e 178, 02-486 Warsza
z wa
w , tel. +48 22
468 26 70, e-mail: bi
b uro@i
@ n
i nvi
v go
g .com

BATALION 450 SC

Śr
Ś ode
d k
k pr
p ze
z zn
z a
n czo
z ny
n do
d st
s osow
o ani
n a pr
p ze
z z
z uż
u y
ż tko
k w
o ni
n kó
k w
ó pr
p of
o esj
s ona
n l
a ny
n ch

Zawartość substancji czynnej:
pirym
y e
m tanil (
zw
z i
w ąze
z k
k z
z gr
g up
u y
y anilin
i op
o irymidyn) – 450 g/l (41,40 %

Ze
Z zw
z ol
o eni
n e M

Ri
R RW
R
nr
n R
R - 88 /2014 z dnia 06.06.2014 r.
ostatnio zm
z i
m eni
n one
n de
d cyzj
z ą
j MRi
R RW
R
nr
n R - 213
1 /201
0 7
1 d
d z
z dn
d i
n a 24.05.20
2 17 r.


Uwaga
H317
Może
ż p
owo
w dowa
w ć r
ea
e kc
k j
c ę a
ler
e gi
g czn
z ą skó
k ry.
y
H411
Dz
D i
z ała to
t ks
k yc
y zn
z ie na orga
g niz
i my
m
y wo
w dne, p
owo
w duj
u ąc
ą dł
d ug
u o
g trwa
w le s
ku
k tki
k .
EUH401
W cel
e u uni
n kn
k ięci
c a za
z gr
g oże
ż ń dla
l zd
z rowi
w a
a ludzi
z i śr
ś o
r dowi
w ska
k , nal
a eży
ż
y postępow
o a
w ć
ć
zgo
g dnie z
z inst
s rukc
k j
c ą uży
ż c
y ia.
P261
Un
U ika
k ć wd
w yc
y hania r
ozp
z yl
y onej
e ci
c ec
e zy
z
P280
St
S osowa
w ć
a ręka
k wi
w c
i e och
c ronn
n e
P302 + P352
W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
U DO
D S
O T
S AN
A IA
I
A SIĘ
I
Ę N
A
A SK
S ÓR
Ó Ę
R :
Ę Um
U y
m ć
y dużą
ż ilości
c ą wo
w dy.
y
P333 + P313
W przy
z p
y adku
k wys
y tąpie
i n
e ia podr
d ażn
ż ie
i nia
i skó
k ry
y
lub
u wy
w s
y yp
y ki
k : Za
Z sięgnąć
ć
porady/
y zg
z ł
g osić s

i p
od op
o iek
e ę
k leka
k rza
z .
P391
Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Ba
B tal
a ion
n 450
0 SC
S
C j
est
s fu
f ngi
g cy
c d
y em
m w
w postac
a i
i ko
k ncentr
t at
a u
t do sporzą
z dza
z nia
i za
z wi
w es
e iny
n
y wo
w dnej
e o
o dzi
z ała
ł niu
i
u
powi
w erzc
z hni
n owy
w m
y
m p
rze
z zn
z aczo
z nym do stosowa
w ni
n a za
z po
p b
o iega
g wc
w ze
z go
g i int
n erwe
w ncyj
y nego
g .

Et
E yki
k et
e a ś
ro
r d
o ka ochr
h ony
n r

o l
ś in
n B
a
B tal
a io
i n
o 450 SC, z

a ącz
c ni
n k do z
ezw
z o
w leni
n a M
Ri
R RW
R
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.
Jabłoń
Parch jabłoni
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 – 1,0 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego zagrożenia chorobą.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Minimalny odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do końca fazy
kwitnienia (BBCH 55-69), zapobiegawczo co 7-10 dni w zależności od przebiegu pogody
i sygnalizacji lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji.
Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego
w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Truskawka
Szara pleśń
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia do dojrzałości owoców (BBCH 61-
87).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Środek stosować przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego z belką
typu Fragaria lub opryskiwacza wentylatorowego z kierowanym strumieniem powietrza.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Malina
Szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów maliny
Etykieta środka ochrony roślin Batalion 450 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Termin stosowania: Środek stosować w okresie największego zagrożenia chorobami w pełni
kwitnienia oraz po zbiorze owoców i wycięciu starych pędów (BBCH 65-87).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Środek stosować przy użyciu opryskiwacza wentylatorowego z kierowanym strumieniem powietrza.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.

Grusza
Parch gruszy
Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do końca fazy
kwitnienia (BBCH 55-69), zapobiegawczo co 7 dni w zależności od przebiegu pogody i sygnalizacji
lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 – 1,0 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego zagrożenia chorobą.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Jabłoń, grusza – 28 dni.
Malina, truskawka – 3 dni.
Zaleca się stosować środek przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych,
o innym mechanizmie działania.
Celem przeciwdziałania powstawaniu form odpornych sprawcy choroby nie należy stosować środków
grzybobójczych zawierających substancje czynne z grupy anilinopyrimidyn (pirymetanil, cyprodynil)
częściej niż 4 razy w sezonie wegetacyjnym.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed
użyciem środka wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
Etykieta środka ochrony roślin Batalion 450 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania
przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia
wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia
gruntu, tj.:
- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to
możliwe lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację
substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w innych sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
OPERATOR: Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną (kombinezon z kapturem)
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
PRACOWNIK: Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą (koszula z długim rękawem i długie
spodnie) oraz nie przekraczać 7-godzinnego dnia pracy przy zbiorach owoców. W przypadku
zastosowania rękawic ochronnych, ale braku odpowiedniej odzieży roboczej, maksymalny bezpieczny
czas pracy przy zbiorach wynosi 3 godziny.
Zanieczyszczonej odzież ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
Etykieta środka ochrony roślin Batalion 450 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Po wykonaniu zabiegu na obszar poddany opryskowi wchodzić dopiero po wyschnięciu preparatu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W czasie wykonywania zabiegów na kwitnącej roślinie uprawnej zaleca się stosować środek poza
okresami aktywności pszczół oraz innych owadów zapylających.
W przypadku uprawy jabłoni, gruszy i maliny
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
20 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku uprawy truskawki
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
10 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed
skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
- wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Etykieta środka ochrony roślin Batalion 450 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji

Zawartość netto –
Nr partii

Etykieta środka ochrony roślin Batalion 450 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody