Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Beetup Compact 160 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R- 664/2015d
z dnia 03.08.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R - 5/2011 z dnia 20.01.2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
UPL Europe Ltd, The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandi Północnej; tel.: +44 (0)1925 81 9999,
fax: +44 (0) 1925 81 7425.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

UPL Polska Sp z o. o, ul. Na Przełaj 8, 03-092 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel/fax.: 22
614 00 45.
B E E T U P C O M P A C T 160 SC
Zawartość substancji czynnych:
fenmedifam - (związek z grupy pochodnych fenylokarbaminianów) – 80 g w litrze środka;
desmedifam - (związek z grupy karbanilanów) – 80 g w 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW nr R – 5/2011 z dnia 20.01.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-3/2011d z dnia 4.01.2012r.
decyzją MRiRWnr R- 296 /2012d z dnia 06.11.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 664/2015 d z dnia 03.08.2015 r.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P270 – Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek
Etykieta środka ochrony roślin Beetup Compact 160 SC, załącznik do decyzji MRiRW
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania
wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych
chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.
Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się
w fazie do 2-4 liści. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy
polowych.
Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik
pospolity, tobołki polne,
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny,
Chwasty odporne np.: maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty, samosiewy
rzepaku.
STOSOWANIE ŚRODKA
Burak cukrowy, burak pastewny, (plantacje produkcyjne)
W zależności od możliwości technologicznych gospodarstwa i przebiegu pogody zalecane są
następujące warianty stosowania środka Beetup Compact 160 SC w systemie
powschodowego zwalczania chwastów.
1. Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni
− p ierwszy zabieg : Beetup Compact 160 SC – zalecana dawka: 2 l/ha
− d rugi zabieg : Beetup Compact 160 SC – zalecana dawka: 2 l/ha
− t rzeci zabieg: Beetup Compact 160 SC – zalecana dawka: 2 l/ha
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5-10 dni
2. Od fazy 2 liści właściwych buraka; chwasty w fazie 2 liści

p
ierwszy zabieg : Beetup Compact 160 SC - zalecana dawka: 3 l/ha

d
rugi zabieg : Beetup Compact 160 SC - zalecana dawka: l/ha
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
3. W fazie 4 liści właściwych buraka; chwasty w fazie 2 liści lub w późniejszej fazie
rozwojowej, tylko w przypadku niemożności wykonania zabiegu w dawkach dzielonych.
Zabieg taki nie zabezpiecza plantacji przed powtórnym zachwaszczeniem.
Zalecana dawka: 6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia
roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można
uprawiać tylko buraki.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Niekorzystny dla wegetacji buraków przebieg pogody po opryskiwaniu może
spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu lub rozjaśnienie liści buraków.
2. Przedsiewne lub powschodowe traktowanie buraków z innymi herbicydami nie
eliminuje z zastosowania środka Beetup Compact 160 SC.
3. Beetup Compact 160 SC stosowany w zabiegach systemowych zwalczania chwastów
nie zawsze zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu, szczególnie gdy chwasty ponownie
kiełkują w drugiej połowie lata.
4. Środka nie stosować:

na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
Etykieta środka ochrony roślin Beetup Compact 160 SC, załącznik do decyzji MRiRW

na rośliny mokre,

w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12oC i powyżej
25oC,

w okresie spodziewanych przymrozków,

w ilości wody większej niż 300 l/ha,

z dodatkiem środków zwiększających przyczepność.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin,
opryskiwacz wymyć 10% roztworem sody lub węgla aktywnego.
Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością
wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka. Opróżnione opakowania przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając.

Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna tego zbiornika.
Większą ilość wody może spowodować wykrystalizowanie środka, co prowadzi do
zapychania rozpylaczy i niedostatecznej skuteczności działania środka.
Opryskiwać najlepiej podczas wilgotnej i ciepłej pogody, na suche rośliny, na co najmniej
6 godzin przed spodziewanym deszczem - zawsze z włączonym mieszadłem.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.
− po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodnie z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturą dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych
Etykieta środka ochrony roślin Beetup Compact 160 SC, załącznik do decyzji MRiRW
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych
do konsumpcji)
NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT(okres zapobiegający zatruciu)
NIE DOTYCZY
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektami, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze 0oC-30oC, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów nie
bezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Beetup Compact 160 SC, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody