Weź udział w konkursie
i wygraj ursusa

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Bellis 38 WG

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-397/2014d z dnia 23.10.2014 r.,
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 48/2011 z dnia 26.07.2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl – Bosch - Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 621 60-42525, e – mail: info.service@basf-ag.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: 22 570 99 99,
fax: 22 570 97 92, www.basf.com
B E L L I S 3 8 W G
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
boskalid (związek z grupy anilidów) – 25,2% (252 g/kg)
piraklostrobina
(związek z grupy strobiluryn) – 12,8% (128 g/kg)
Zezwolenie MRiRW nr R- 48/2011 z dnia 26.07.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 57/2013 z dnia 06.03.2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 397/2014d z dnia 23.10.2014 r.
Uwaga
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P264 - Dokładnie umyć dłonie dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
P280b – Stosować ochronę oczu.
P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usuną. Nadal
płukać.
P330 - Wypłukać usta.
Zebrać rozsypany produkt.
OPIS DZIAŁANIA
Etykieta środka ochrony roślin Bel is 38 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
1
2
BELLIS 38 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie jabłoni i gruszy przed chorobami przechowalniczymi: gorzką zgnilizną jabłek,
gorzką zgnilizną gruszek oraz mokrą zgnilizną gruszek.
Środek Bellis 38 WG stosuje się przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Jabłoń (choroby przechowalnicze)
Gorzka zgnilizna jabłek
Maksymalna dawka zalecana do jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 8 - 14 dni
Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Termin stosowania: Środek stosować na 7-21 dni przed zbiorem owoców (BBCH 79-85),
najlepiej jednokrotnie, a w sytuacjach koniecznych maksymalnie 2 razy w ciągu sezonu
wegetacyjnego. W przypadku dwukrotnego stosowania zabiegi wykonać:
− pierwszy zabieg na 3 tygodnie przed zbiorem owoców
− drugi zabieg nie później niż 7 dni przed zbiorem.
Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach małoobszarowych.
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.
Grusza (choroby przechowalnicze)
Gorzka zgnilizna gruszek, mokra zgnilizna gruszek.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,8 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 8 - 14 dni
Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Termin stosowania: Środek stosować na 7-21 dni przed zbiorem, najlepiej jednokrotnie.
W przypadku dwukrotnego stosowania zabiegi wykonać:
− pierwszy zabieg na 3 tygodnie przed zbiorem owoców,
− drugi zabieg nie później niż 7 dni przed zbiorem.
Uwagi:
1. Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku bardzo dużego zagrożenia
chorobowego.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
2
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować ochronę oczu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 40 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Jabłoń, grusza – 7 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
Etykieta środka ochrony roślin Bel is 38 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
3
4
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0oC – 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dostępem wilgoci.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody, skonsultować
z lekarzem.
Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie w przypadku, gdy ofiara jest
nieprzytomna bądź ma drgawki.
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody