Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Betasana 160 SCZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 220/2015 z dnia 18.12.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
UPL Europe Ltd, The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytani i Irlandi Północnej, tel.: +44 (0)1925 81 9999,
fax: +44 (0) 1925 81 7425.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
UPL Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03-092 Warszawa, tel./fax: 22 614 00 45
B E T A S A N A 160 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
fenmedifam (substancja z grupy pochodnych fenylokarbaminianów) - 160 g/l (15,95%)
Zezwolenie MRiRW nr R- 220/2015 z dnia 18.12.2015 r.

Uwaga
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P262 - Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Betasana 160 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego
zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie buraka cukrowego i buraka
pastewnego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.
Etykieta środka ochrony roślin Betasana 160 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
1
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy
liścieni do fazy 2-4 liści.
Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, poziewnik szorstki, tasznik pospolity, żółtlica
drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe:
fiołek polny, komosa biała, przytulia czepna, tobołki polne.
Chwasty odporne:
chwastnica jednostronna, rdest ptasi, rdest plamisty, rumian polny, szarłat szorstki.
STOSOWANIE ŚRODKA
Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne)
Termin stosowania: środek stosować po wschodach buraków w fazie 2-4 liści buraka
(BBCH 12-14).
Maksymalna / zalecana dawka całkowita stosowana w sezonie wegetacyjnym: 6,0 l/ha.
Środek najlepiej stosować w dawkach dzielonych, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni.
pierwszy zabieg
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Odstęp między zabiegami: 6-10 dni.
drugi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Odstęp między zabiegami: 6-10 dni.
trzeci zabieg
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Lub
pierwszy zabieg
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Odstęp między zabiegami: 6-10 dni.
drugi zabieg
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:3,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Zabieg jednorazowy wykonać tylko w przypadku niemożności wykonania zabiegu
w dawkach dzielonych. Zabieg taki nie zabezpiecza przed zachwaszczeniem wtórnym.
2. Trzeci zabieg wykonać tylko w razie potrzeby, a w przypadku długotrwałej suszy może
być wykonany nawet do 4 tygodni po drugim opryskiwaniu, na wschodzące chwasty.
3. W przypadku siewu tradycyjnego (rzędowego) opryskiwać przed przerywką, a przerywkę
wykonać w 6-8 dni po zabiegu, lub opryskiwać po przerywce na wschodzące chwasty.
4. Niekorzystny przebieg pogody (wysoka temperatura) może spowodować przejściowe
zahamowanie wzrostu lub żółknięcie liści buraków.
Etykieta środka ochrony roślin Betasana 160 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
5. Środka nie stosować:
− na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
− na rośliny mokre,
− w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12oC i powyżej 25oC,
w czasie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,
− w okresie spodziewanych przymrozków,
− po długotrwałej suszy,

w ilości wody większej niż 300 l/ha.
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Sporządzając ciecz użytkową środka najpierw do zbiornika opryskiwacza napełnionego
50-100 l wody wlać dokładnie mieszając odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości, nadal dokładnie mieszając.
Większa ilość wody może spowodować wykrystalizowanie środka, co prowadzi do
zapychania dysz i niedostatecznego działania środka Betasana 160 SC.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Zabieg wykonać najlepiej w czasie wilgotnej, ciepłej
pogody, gdy temperatura powietrza (mierzona przy gruncie) wynosi 18-22oC, na rośliny
suche, na co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież roboczą w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Etykieta środka ochrony roślin Betasana 160 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
3
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić
się pod opiekę lekarza.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Etykieta środka ochrony roślin Betasana 160 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
4
Nr parti - .........
Etykieta środka ochrony roślin Betasana 160 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody