Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Bettix Combi 500 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R -204/2017d z dnia 19.05.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 84/2016 z dnia 31.03.2016 r.


Posiadacz zezwolenia:
UPL Europe Ltd., The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: +44 (0)1925 81 9999, fax:
+44 (0) 1925 81 7425
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
UPL Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03-092 Warszawa, tel./fax: 22 614 00 45.


BETTIX COMBI 500 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
etofumesat (związek z grupy benzofuranów) – 150 g/l (13,2%)
metamitron (związek z grupy triazynonów) - 350 g/l (30,7%).


Zezwolenie MRiRW nr R - 84/2016 z dnia 31.03.2016 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 204/2017d z dnia 19.05.2017 r.
Uwaga

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 – Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Bettix Combi 500 SC jest herbicydem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą;
stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów
dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego
opryskiwacza polowego.


Etykieta środka ochrony roślin Bettix Combi 500 SC – załącznik do decyzji MRiRW
1


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Dzięki działaniu etofumesatu
i metamitronu poprzez glebę środek ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej
działa na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych.
Odpowiednia wilgotność gleby sprzyja lepszemu pobieraniu środka z gleby co potęguje efekt
chwastobójczy.

Dawka 1,5l/ha
Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, przytulia czepna,
rdestkolankowy, rdest plamisty, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe:
fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest
powojowaty, rumian polny, szarłat szorstki.

Dawka 2,0 l/ha
Chwasty wrażliwe:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, poziewnik szorstki,
przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, tasznik pospolity,
tobołki polne.


Chwasty średniowrażliwe:
jasnota purpurowa, przetacznik perski, rdest powojowaty,
rumian polny, szarłat szorstki.


STOSOWANIE ŚRODKA
Burak cukrowy, burak pastewny
Metoda dawek dzielonych
− pierwszy zabieg
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha.
Zabieg wykonać niezależnie od fazy rozwojowej buraka jednak najwcześniej gdy
widoczna jest pierwsza para jeszcze nie rozwiniętych liści i nie później niż do początku
zakrywania międzyrzędzi (BBCH 11-31), gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni.
− drugi zabieg
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha
Zabieg wykonać niezależnie od fazy rozwojowej buraka ale nie później niż do początku
zakrywania międzyrzędzi (BBCH do 31), po upływie 5-10 dni od pierwszego zabiegu, gdy
chwasty znajdują się w fazie liścieni.
− trzeci zabieg
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha
Zabieg wykonać niezależnie od fazy rozwojowej buraka ale nie później niż do początku
zakrywania międzyrzędzi (BBCH do 31), po upływie 5-10 dni od drugiego zabiegu, gdy
chwasty znajdują się w fazie liścieni.

Uwaga!
Dawkę 1,5 l/ha stosować na plantacjach zachwaszczonych w niewielkim stopniu, gdy
chwasty są we wcześniejszych fazach rozwojowych. Dawkę 2 l/ha stosować do zwalczania
chwastów bardziej zaawansowanych w rozwoju, gdy na plantacji znajdują się chwasty
Etykieta środka ochrony roślin Bettix Combi 500 SC – załącznik do decyzji MRiRW
2

średnio wrażliwe, na plantacjach intensywnie zachwaszczonych a także na glebach
cięższych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstępy między zabiegami: 5-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. Po zbiorze buraków, po wykonaniu orki na głębokość co najmniej
15 cm można uprawiać wszystkie rośliny uprawne.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez
przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu gdzie stosowano środek Bettix Combi 500 SC
można uprawiać jedynie buraki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek ochrony roślin Bettix Combi 500 SC podobnie jak inne środki ochrony
roślin zawierające substancje czynną etofumesat, należy stosować na tej samej
powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nieprzekraczających
łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

2. Środka nie stosować:
− na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
− na rośliny mokre,
− w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 10oC,
− w okresie spodziewanych przymrozków.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Sporządzając ciecz użytkową środka najpierw do zbiornika opryskiwacza napełnionego
częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) wlać odmierzoną ilość środka a następnie
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem bezpośrednio po sporządzeniu cieczy użytkowej
środka. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania
przez dłuższy czas np. przez noc.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
Etykieta środka ochrony roślin Bettix Combi 500 SC – załącznik do decyzji MRiRW
3


unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Podczas przygotowywania cieczy użytkowej:
Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin.
Podczas wykonywania zabiegu oraz styczności z powierzchniami, które miały kontakt ze
środkiem:
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy
odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Ludzie - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni
roślin.
Zwierzęta - Zwierząt gospodarskich nie wpuszczać na teren potraktowany środkiem przez
co najmniej 103 dni
.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Roślinami buraka pastewnego nie karmić zwierząt gospodarskich przez co najmniej 103 dni
od zastosowania środka.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLINEtykieta środka ochrony roślin Bettix Combi 500 SC – załącznik do decyzji MRiRW
4

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,
− w temperaturze nie wyższej niż 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........Etykieta środka ochrony roślin Bettix Combi 500 SC – załącznik do decyzji MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody