Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Bi 58 Top 400 EC

Załącznik do zezwolenia MRIRW nr R -20/2016 z dnia 05.02.2016 r.
Zmienione decyzją MRiRW nr R-426/2016d z dnia 31.08.2016r.


Posiadacz zezwolenia:
Cheminova A/S, P.O. BOX 9, DK-7620 Lemvig, Królestwo Danii, tel.: 00 45 969 096 90, fax:
00 45 969 096 091

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 570 99 99, fax.:
(22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie oraz etykietowanie:
1. AGRECOL Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: 62 783 20 00, fax: 62 784 44
45, e-mail: agrecol@agrecol.pl
2. AGROPAK Sp. J., G. Brzeziński i wspólnicy, ul. Darwina 1d: 43-603 Jaworzno, tel.: 32 615
69 18, fax: 32 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl
3. SUMIN D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp. j. ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy
Las, tel.: 61 297 26 00, 61 812 51 13; fax: 61 297 26 02; e-mail: sumin@sumin.com.pl
4. TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel. 58 774 10 90, tel/fax:
58 774 10 91


Bi 58 Top 400 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
dimetoat - (związek z grupy fosforoorganicznych) – 400 g/l (37,84%)

Substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: cykloheksanon, ksylen.


Zezwolenie MRiRW nr R- 20/2016 z dnia 05.02.2016 r.
Zmienione decyzją MRiRW nr R-426/2016d z dnia 31.08.2016r.

Uwaga

H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
Etykieta Bi 58 Top 400 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
1

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P261 – Unikać wdychania pyłu/dymy/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM OSTRYCH
ZATRUĆ lub z lekarzem.
P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub włosy):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
wody z mydłem/prysznicem.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Bi 58 Top 400 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania
szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych, warzywnych i ozdobnych pod
osłonami (róża). W roślinie działa systemicznie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych oraz opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, jęczmień jary
mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej dojrzałości ziarna
(BBCH 51-73).
Liczba zabiegów: 1.

skrzypionki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 40-99).
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Kapusta głowiasta późna (w gruncie)
mszyca kapuściana
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 - 0,5 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać bezpośrednio po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Róża (pod osłonami)
mszyca różano-szczeciowa
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania – 0,075%
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania – 0,05% - 0,075% (50 - 75 ml środka
w 100 litrach wody)
Etykieta Bi 58 Top 400 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
2

Termin stosowania: Opryskiwać krzewy o wysokości 10-20 cm (BBCH 00-19), po pojawieniu
się pierwszych kolonii mszyc.

Zalecana ilość wody: (100 ml na m2) - 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15oC.
2. Środka nie stosować:
− na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki,
− w okresie występowania przymrozków,
− podczas wiatru o prędkości powyżej 3 m/sek.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne, na każdej uprawianej po raz pierwszy
odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły
objawy uszkodzenia roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Stosować odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.


Etykieta Bi 58 Top 400 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
3

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających
nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie
pszczoły mają pożytek. Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty.
Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
w przypadku uprawy zbóż oraz kapusty głowiastej szerokości 1m od zbiorników i cieków
wodnych
W celu ochrony stawonogów pożytecznych niebędących celem działania środka konieczne
jest wyznaczenie strefy ochronnej w przypadku zbóż oraz kapusty głowiastej o szerokości
5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Róża – 21 dni dla pracowników bez odpowiedniej odzieży ochronnej

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pszenica ozima, jęczmień jary, kapusta głowiasta późna – 21 dni,
Róża – nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,

w szczelnie zamkniętym pojemniku,

w temperaturze 0oC - 25oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
1. OBJAWY ZATRUCIA
Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie
Etykieta Bi 58 Top 400 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
4

źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

2. ANTIDOTUM
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana
jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć
zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać
lekarza i pokazać mu etykietę.

Zalecenia dla lekarza:
Leczenie:
1. Jeśli wystąpiły oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu
atropiny (w przypadku dzieci w kilku dawkach) i powtarzać (w razie potrzeby) dopóty,
dopóki nie nastąpiła pełna atropinizacja.
2. W razie potrzeby podać domięśniowo 1 g pralidoksyny. Powtórzyć po 3-4 godzinach.Inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne
oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie
konieczna intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym
oddychaniem.
3. Jeśli środek został połknięty - szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części
gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Kontynuować dopóty, dopóki
wymiociny staną się przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana
osoba jest nieprzytomna.
4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24
godziny.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ....................


Etykieta Bi 58 Top 400 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody