Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Biathlon 4D


Zezwolenie MRiRW nr R- 21/2014 z dnia 20.02.2014 r.,
odnowione decyzją MRiRW nr R - 443/2017d z dnia 28.08.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 621
60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: 22 570 99 99, fax: 22 570 97
92, e-mail: poczta@basf.com


BIATHLON 4D


Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
tritosulfuron - związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 71,4% (714 g/kg).
florasulam - związek z grupy pochodnych triazolopirymidyn – 5,4% (54 g/kg).


Zezwolenie MRiRW nr R – 21/2014 z dnia 20.02.2014 r.
odnowione decyzją nr R - 443/2017d z dnia 28.08.2017 r.
UWAGA
H302
Działa szkodliwie po połknięciu.
H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.
EUH208
Zawiera tritosulfuron. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P264
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280
Stosować rękawice ochronne.
P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować

się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P330
Wypłukać usta.
Zebrać rozsypany proszek.

OPIS DZIAŁANIA
Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, w postaci granul
do sporządzenia zawiesiny wodnej.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne tritosulfuron i florasulam zaliczane są do grupy B.1
Etykieta środka ochrony roślin Biathlon 4D, załącznik do zezwolenia MRiRW

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera substancje czynne tritosulfuron i florasulam zaliczane do inhibitorów działania
syntazy acetylomleczanowej (ALS/AHAS), enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów,
co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek, a tym samym zahamowania wzrostu oraz
rozwoju chwastów.
Biathlon 4D jest herbicydem pobieranym przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany
jest w roślinie.
Wyższa wilgotność gleby i powietrza zwiększa skuteczność działania środka. W czasie suchej pogody
oraz niedostatecznej wilgotności wchłanianie środka może zostać nieznacznie obniżone. W tym
przypadku zaleca się zastosowanie herbicydu w mieszaninie z adiuwantem Dash HC.
Chwasty wrażliwe
Chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna,
rumian polny, rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy,
ostróżeczka polna, powój polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna,
rdest powojowy, samosiewy rzepaku, skrytek polny, stulicha psia,
tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia.
Chwasty średnio wrażliwe
Blekot pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała,

niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetacznik perski, przetacznik
bluszczykowy, przetacznik rolny, rdest ptasi.
Chwasty średnio odporne
Bodziszek drobny, fiołek polny, fiołek trójbarwny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastsowania: 0,07 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 - 0,07 kg/ha.
Termin stosowania: Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie
rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13-39).
W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin, lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju,
a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić
działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC.
Biathlon 4D 0,04 – 0,07 kg/ha + Dash HC 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica jara, jęczmień jary, owies jary
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastsowania: 0,07 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 - 0,07 kg/ha.
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie
rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13-39).
W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a
także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie
środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC.
Biathlon 4D 0,04 – 0,07 kg/ha + Dash HC 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2
Etykieta środka ochrony roślin Biathlon 4D, załącznik do zezwolenia MRiRW

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Pszenica ozima durum, pszenica oplewiona (orkisz), owies ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastsowania: 0,07 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 - 0,07 kg/ha.
Termin stosowania: Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie
rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13-39).
W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin, lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju,
a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić
działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC.
Biathlon 4D 0,04 – 0,07 kg/ha + Dash HC 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Żyto jare, pszenżyto jare
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastsowania: 0,07 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 - 0,07 kg/ha.
Termin stosowania: Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie
rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13-39).
W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju,
a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić
działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC.
Biathlon 4D 0,04 – 0,07 kg/ha + Dash HC 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym
zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Ziarno zbóż – 50 dni.
Materiał zielony zbóż/inne części zbóż – 14 dni.
1. Strategia zarządzania odpornością
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy
zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –
stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne
zwalczanie chwastów,
3
Etykieta środka ochrony roślin Biathlon 4D, załącznik do zezwolenia MRiRW

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego
(ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i
progów szkodliwości,
– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego
rośliny uprawnej,
– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów (o różnym mechanizmie działania),
– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,
– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na
inne stanowiska,
– informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem
zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
2. Środka nie stosować:
– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki,
– przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po ich wystąpieniu,
– w uprawie zbóż z wsiewką z roślin bobowatych (motylkowych).
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku
uszkodzenia przez przymrozki, choroby lub szkodniki), można uprawiać wszystkie zboża oraz
kukurydzę. Po upływie 60-80 dni od zastosowania środka, po wykonaniu orki na głębokość co
najmniej 10-15 cm, można uprawiać wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem warzyw liściastych
i warzyw z rodziny psiankowatych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
W przypadku stosowania środka łącznie z adiuwantem Dash HC, najpierw sporządzić ciecz użytkową
środka Biathlon 4D w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka,
bardzo ważne jest dokładne umycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych
roślinach niż zboża.


4
Etykieta środka ochrony roślin Biathlon 4D, załącznik do zezwolenia MRiRW

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz ochronę dróg oddechowych w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu.
Dokładnie umyć dłonie dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
Okres od zastosowania środka do dnia w którym na obszar na którym zastosowano środek mogą wejść
ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
ludzie - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
zwierzęta – 14 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku stosowania środka bez dodatku adiuwanta
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m
od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku stosowania środka z dodatkiem adiuwanta (Dash HC)
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości:
– 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
– 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania technik redukujących
znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
5
Etykieta środka ochrony roślin Biathlon 4D, załącznik do zezwolenia MRiRW


w temperaturze 0ºC - 30ºC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; w przypadku złego
samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem; pokaż opakowanie lub etykietę.
Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie w przypadku gdy ofiara jest
nieprzytomna bądź ma drgawki.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).Okres ważności - 3 lata
Data produkcji
Zawartość netto
Nr partii
6
Etykieta środka ochrony roślin Biathlon 4D, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody