Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Bold 175 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 101/2016d dnia 18 .02.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-156/2013 z dnia 27.11.2013 r.
Posiadacz zezwolenia: ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel. +48 22 395 66 60,
infolinia: +48 22 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Tel. +48 63 240 01 18, Fax. +48 63 240 01 18 wew.
136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, Tel. +48
61 297 26 00, +48 61 812 51 13, Fax. +48 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl,
www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel: +48 22 731 50 82, fax: +48 22 725 54 02,
www.whlogistics.pl
Bold 175 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksadionów) - 175 g w 1 litrze środka (17,29%)
Zezwolenie MRiRW nr R- 156/2013 z dnia 27.11.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 346/2014d z dnia 16.09.2014 r.
oraz decyzją nr R - 101/2016d z 18 .02.2016 r.
Uwaga
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją
użycia.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
OPIS DZIAŁANIA
BOLD 175 EC jest regulatorem wzrostu roślin, w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek
pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych
zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy
rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy
od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu
skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany
genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli. Środek przeznaczony
do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Opryskiwać od fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka (BBCH 30-32).
Bold 175 EC można stosować również w dawkach dzielonych:
do fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka (BBCH 30-32) – dawka 0,4 l/ha oraz w fazie liścia
flagowego (BBCH 37-39) – dawka 0,4 l/ha.
Stosowanie regulatora wzrostu w dawkach dzielonych w porównaniu do jednorazowej aplikacji nie ma
istotnego wpływu na skracanie źdźbła.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Żyto
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Opryskiwać od fazy drugiego kolanka do fazy trzeciego kolanka (BBCH 32-33).
Bold 175 EC można stosować również w dawkach dzielonych:
do fazy drugiego kolanka do fazy trzeciego kolanka (BBCH 32-33) – dawka 0,2 l/ha oraz w fazie widocznego
liścia flagowego (BBCH 37) – dawka 0,2 l/ha.
Stosowanie regulatora wzrostu w dawkach dzielonych w porównaniu do jednorazowej aplikacji nie ma
istotnego wpływu na skracanie źdźbła.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Pszenżyto ozime
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,6 - 0,8 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Opryskiwać od fazy pierwszego kolanka do fazy drugiego kolanka (BBCH 31-32).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Jęczmień jary
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Opryskiwać od fazy pierwszego kolanka do fazy drugiego kolanka (BBCH 31-32).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Warunki sprzyjające działaniu środka to:
− temperatura około 10-15oC,
− silne naświetlenie,
− niebo bezchmurne lub lekko zachmurzone,
− łan suchy, aktywnie rosnący.
2. Słabszego działania można się spodziewać stosując środek w warunkach:
− silnego zachmurzenia,
− pogody deszczowej,
− wilgotnego łanu,
− temperatury poniżej 5oC,
− słabego wzrostu roślin.
Preparatu Bold 175 EC nie stosować:
− na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.: nadmierna wilgotność
podłoża, mróz, susza, choroby lub szkodniki,
− na rośliny słabo rosnące, np.: w okresie długotrwałej suszy, upałów lub w przypadku niedostatecznego
nawożenia,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
Podczas stosowania nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym
mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie
wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą
użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku
opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód
powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe
lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację
substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą
być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony
roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania
zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od
zbiorników i cieków wodnych
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 1m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
(okres prewencji).
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres
karencji)
Nie dotyczy.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZANCZONE NA PASZĘ DO
DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ
LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I
OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed
skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą
− w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 00C-350C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami
niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum brak, leczenie objawowe
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Okres ważności - 2 lata.
Data produkcji - ............
Zawartość netto - ..........
Nr parti - ... ................

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody