Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Boxer 800 ECZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 576/2016d z dnia 19.12.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr: R - 88/2015 z dnia 29.05.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa. Tel.: (22) 326-06-01. Fax:
(22) 326-06-99. E-mail: www.syngenta.pl.

Podmioty odpowiedzialne za końcowe pakowanie i etykietowanie środka:
Agrecol Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów. Tel.: +48, 62 78 32 000. Fax: +48, 62 78
44 445. E-mail: agrecol@agrecol.pl.
Agropak Sp.j., Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno. Tel./fax: +48,
32 615 63 30, 615 69 18. E-mail: agropak@agropak.pl.
„Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp.j., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las.
Tel.: +48 61 29 72 600, 61 81 25 113. Fax: +48, 61 29 72 602.
E-mail: sumin@sumin.com.pl.
Target S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa. Tel.: +48, 58 774 10 90. Fax:
+48, 58 676 74 89. E-mail: info@target.com.pl.


B O X E R 800 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%).


Zezwolenie MRiRW nr: R - 88/2015 z dnia 29.05.2015 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr: R - 677/2015d z dnia 05.08.2015 r.,
decyzją MRiRW nr: R - 288/2016d z dnia 03.06.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr: R - 576/2016d z dnia 19.12.2016 r.
Niebezpieczeństwo
H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
1

P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P331 – NIE wywoływać wymiotów.
P370+P378 – W przypadku pożaru: użyć piasku, suchych środków gaśniczych, piany odpornej
na działanie alkoholi do gaszenia.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Boxer 800 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania
niektórych rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej,
jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym, życie ozimym, życie jarym, prosie zwyczajnym,
gryce zwyczajnej, ziemniakach, cebuli, porze, czosnku, marchwi, pietruszce korzeniowej,
pasternaku, selerze korzeniowym, selerze naciowym, chrzanie, bobiku, grochu pastewnym,
łubinie białym, łubinie żółtym, łubinie wąskolistnym, soczewicy, słoneczniku, soi, lnie
zwyczajnym, konopiach siewnych i roślinach ozdobnych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Boxer 800 EC jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania.
Opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka.
Optymalnym terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach
chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła
zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata,
rumianek pospolity, wiechlina roczna.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować jesienią, po siewie zbóż, do fazy 3 liści (BBCH 00-13).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ziemniak

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 5,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania:
Środek stosować po posadzeniu do fazy 3 liści na pędzie głównym (BBCH 00-13).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
2

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W
UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Żyto jare, proso zwyczajne, gryka zwyczajna
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować po siewie rośliny uprawnej, do fazy 3 liści (BBCH 00-13).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula z siewu

Termin stosowania: po wschodach, gdy pierwszy liść właściwy ma wysokość co najmniej 3
cm, najpóźniej zanim 5 liść jest wyraźnie widoczny (BBCH 11-14).
a) zabieg jednorazowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0
- 4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
lub
b) zabieg dzielony
− pierwszy zabieg
Termin stosowania: środek stosować w fazie 1-2 liści cebuli (BBCH 11-12).
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
− drugi zabieg
Termin stosowania: środek stosować w fazie 4 liści cebuli (BBCH 14).
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
UWAGA:
Łączna dawka środka stosowanego w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać
4,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Cebula z rozsady, cebula z dymki
Termin stosowania: środek stosować w fazie 1-4 liści cebuli, najpóźniej zanim ukaże się 5
liść (BBCH 11-14), po upływie 7 dni po posadzeniu rozsady lub dymki.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0
- 4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
3

UWAGI:
1. Środka nie stosować w cebuli przeznaczonej na wczesny zbiór ze szczypiorem
(sprzedaż pęczkowa).
2. Środek może powodować przemijające uszkodzenia liści cebuli.

Por z siewu

Termin stosowania: zabieg wykonać w fazie 2-4 liści (BBCH 12 -14).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 -
4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Por z rozsady

Termin stosowania: zabieg wykonać w fazie 2-4 liści (BBCH 12 -14) po 7-14 dniach po
posadzeniu rozsady.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 5,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Czosnek

Termin stosowania: środek stosować po posadzeniu ząbków czosnku, w fazie 1-2 liści
(BBCH 11-12).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 -
4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Marchew, pietruszka korzeniowa

Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-4 liści roślin uprawnych (BBCH 12-14).
a) zabieg jednorazowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 -
4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
lub
b) zabieg dzielony:
pierwszy zabieg
Termin stosowania: w fazie 2-3 liści marchwi (BBCH 12-13).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha.
drugi zabieg
Termin stosowania: w fazie 4 liści marchwi (BBCH 14).
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
4

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Łączna dawka w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać 5,0 l/ha.
We wczesnych fazach wzrostu marchwi, a zwłaszcza w pietruszce wskazane jest stosownie
niższej z zalecanych dawek.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pasternak

Termin stosowania: zabieg wykonać w fazie 2-4 liści pasternaku (BBCH 12-14).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -
3,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
We wczesnych fazach wzrostu pasternaku wskazane jest stosownie niższej z zalecanych
dawek.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Seler korzeniowy, seler naciowy
Termin stosowania: zabieg wykonać w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14) po 7-14 dniach od
posadzenia rozsady.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Chrzan

Termin stosowania: po sadzeniu i uformowaniu redlin.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 -
4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica

Termin stosowania: środek zastosować do 5 dni po siewie (BBCH 00-02).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 -
4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:
5

Bobik wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 7 cm, groch i łubin na głębokość 3-5 cm.

Słonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny
uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne
uprawiane na nasiona

Termin stosowania: środek zastosować do 3 dni po siewie (BBCH 00-02).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 -
4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga: Nasiona wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 3 cm.

Rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byliny, krzewy ozdobne

Termin stosowania: przed wschodami roślin uprawnych lub wcześnie po wschodach,
a w przypadku krzewów – przed rozpoczęciem fazy rozwoju liści (BBCH 00-09).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 -
4,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1.
W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastów wskazane jest dokładne
pokrycie gleby i roślin chwastów cieczą użytkową.
2.
Środek najwyższą skuteczność osiąga przy stosowaniu na wilgotną glebę oraz na
chwasty będące we wczesnych fazach rozwojowych (kiełkowanie i wschody).
3.
W przypadku licznego występowania chwastów wskazane jest zastosowanie wyższej
z zalecanych dawek.
4.
Zaawansowane fazy rozwojowe rośliny uprawnej mogą utrudniać dostęp cieczy
użytkowej do gleby i zwalczanych chwastów.
5. Środka nie stosować:

− na wilgotne rośliny uprawne,
− na plantacjach uszkodzonych przez choroby lub szkodniki,
− w warunkach stresowych dla roślin uprawnych,
− bezpośrednio po nawadnianiu,
6. W celu zwiększenia stopnia pokrycia cieczą użytkową opryskiwanej powierzchni, a co
za tym idzie – zwiększenia skuteczności zabiegu jak i też ograniczenia znoszenia i
odparowywania cieczy w trakcie zabiegu, należy stosować się do poniższych uwag:
a) Środka nie stosować:
− przy prędkości wiatru przekraczającej 4 m/s (zalecana do 2 m/s),
− przy pełnym słońcu i niskiej wilgotności powietrza,
− na glebach nadmiernie uwilgotnionych lub przesuszonych,
b) Zabiegi opryskiwania wykonywać w optymalnych warunkach, najlepiej:
6

− z użyciem jedynie skalibrowanych opryskiwaczy oraz belek opryskiwacza
ustawionych na wysokość nie większą niż 50 cm nad opryskiwaną powierzchnią
gleby,
− z wyłączonym wentylatorem w przypadku wykorzystywania opryskiwaczy z
pomocniczym strumieniem powietrza,
− przy prędkości opryskiwacza nie przekraczającej 8 km/h,
− z użyciem końcówek do oprysku średniokroplistego przy obniżonym ciśnieniu,
celem uzyskania większej ilości frakcji kropel grubych,
− wieczorem lub wcześnie rano, gdy temperatura powietrza nie przekracza 150C i
stopień nasłonecznienia jest niski,
− przy wysokiej wilgotności powietrza.
5.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

6. Po zastosowaniu środka Boxer 800 EC mogą wystąpić przemijające objawy
fitotoksyczności.
7.
Przed zastosowaniem środka Boxer 800 EC zaleca się wykonanie na każdej
uprawianej odmianie próbny zabieg, w celu sprawdzenia, czy nie wystąpią objawy
uszkodzenia roślin.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą
(z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po
wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa Wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
-
po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono
zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
-
unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
-
unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
7

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od
zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
− 10 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 75 % w przypadku uprawy zbóż ozimych żyta jarego,
prosa zwyczajnego, gryki zwyczajnej i
− 10 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50% w przypadku uprawy ziemniaków, cebuli, pora,
czosnku, marchwi, pietruszki korzeniowej, pasternaku, selera korzeniowego, selera
naciowego, chrzanu, bobiku, grochu pastewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu
żółtego, łubinu białego, soczewicy, słonecznika, soi, lnu zwyczajnego, konopi
siewnych, roślin ozdobnych.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

- cebula przeznaczona bezpośrednio po zbiorze do spożycia, seler naciowy - 75 dni,
- pasternak, chrzan, pietruszka korzeniowa, marchew, por - 80 dni,
- seler korzeniowy - 100 dni,
- pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, żyto jare, proso
zwyczajne, gryka zwyczajna, ziemniak, czosnek, cebula na zbiór w pełni
wykształconych suchych cebul do przechowywania, bobik, groch pastewny, łubin
wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica, słonecznik, soja, len zwyczajny,
konopie siewne, rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byliny, krzewy ozdobne - nie
dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do
dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla
pasz):
nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można
siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić NASTĘPSTWO
ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0°C - 30°C,
w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu,
- z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Nie palić.
W przypadku pożaru: użyć piasku, suchych środków gaśniczych, piany odpornej na działanie
8

alkoholi do gaszenia.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
NIE wywoływać wymiotów.

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji - ................................................................................................................................
Zawartość netto - ..............................................................................................................................
Nr partii - ..........................................................................................................................................
9

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody