Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Brasan 540 EC
1
Załącznik do do decyzji MRiRW nr R -426/2017d z dnia 17.08.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 98/2015 z dnia 03.07.2015 r.


Posiadacz zezwolenia:

Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, tel.: 22 326 06 01, fax: 22 326 06
99.


BRASAN 540 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
dimetachlor - związek z grupy chloroacetanilidów – 500 g /l(47,17%)
chlomazon
- związek z grupy izoksazolidionów – 40 g /l (3,77%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 98/2015 z dnia 03.07.2015 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 426/2017d z dnia 17.08.2017 r.


Niebezpieczeństwo

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/ lekarzem.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
BRASAN 540 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów
dwuliściennych i chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Chwasty wrażliwe:
Etykieta środka ochrony roślin Brasan 540 EC, załącznik do decyzji MRiRW

2
bodziszek polny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, maruna
bezwonna, miotła zbożowa, mlecz zwyczajny, mlecz kolczasty, przetacznik perski, przytulia
czepna, rogownica skupiona, rzeżucha włochata, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw
tępolistny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.
Chwasty średniowrażliwe:
bodziszek drobny, bodziszek porozcinany, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy
rumianek pospolity, stulichy, wyczyniec polny.
Chwasty odporne:
chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołki, poziewnik szorstki, samosiewy zbóż

STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Termin stosowania: opryskiwać bezpośrednio po siewie do fazy przedostania się liścieni na
powierzchnię gleby (BBCH 00-09).
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć glebą.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku jesienią, ponowny wysiew rzepaku ozimego
możliwy jest dopiero po wykonaniu orki na głębokość min. 15 cm. Pszenica ozima może być
również uprawiana jednak dopiero po wykonaniu orki o głębokości minimum 20 cm.
W przypadku konieczności zorania plantacji rzepaku wiosną (spowodowanej problemami
z przezimowaniem rzepaku), możliwa jest uprawa rzepaku jarego, grochu, fasoli, kukurydzy lub
ziemniaków jedynie po wykonaniu płytkiej orki. Natomiast uprawa pszenicy jarej, jęczmienia
jarego, owsa, facelii, słonecznika, lnu, buraka cukrowego lub traw pastewnych może być możliwa
po wykonaniu orki o głębokości na minimum 15 cm.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Środek ochrony roślin Brasan 540 EC, jak również inne środki ochrony roślin
zawierające substancję czynną dimetachlor, należy stosować na tej samej powierzchni
uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg
substancji czynnej na hektar.

2. Po zastosowaniu środka Brasan 540 EC nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych
w uprawie rzepaku ozimego.
3. Stosowanie środka Brasan 540 EC może powodować przejściowe objawy fitotoksyczności
tj. przebarwienia liści i przyhamowanie wzrostu.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
5. Przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej podczas stosowania środka zmniejsza ryzyko
negatywnego wpływu na uprawy sąsiadujące.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Etykieta środka ochrony roślin Brasan 540 EC, załącznik do decyzji MRiRW

3
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza, zwrócić uwagę na
pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz z użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
Etykieta środka ochrony roślin Brasan 540 EC, załącznik do decyzji MRiRW

4

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą, w temperaturze 10oC - 30oC.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Nie
wywoływać wymiotów.


Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Brasan 540 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody