🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Bukat 500 SC

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 95/2016 z dnia 05.04.2016 r.,
zmienionego decyzją MRiRW nr R- 75/2017d z dnia 14.02.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, tel.: 22 468 26 70


BUKAT 500 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnej:
tebukonazol (substancja z grupy triazoli) - 500 g/l (45,4%)Zezwolenie MRiRW nr R-95/2016 z dnia 05.04.2016 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R- 75/2017d z dnia 14.02.2017 r.

Uwaga

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia

P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P391 - Zebrać wyciek.OPIS DZIAŁANIA
Bukat 500 SC jest fungicydem w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania
wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz
wyniszczającego, przeznaczonym do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta
ozimego, jęczmienia jarego oraz rzepaku ozimego przed chorobami.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.
Etykieta środka ochrony roślin Bukat 500 SC – załącznik do decyzji MRiRW
1


STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
cylindrosporioza, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Środek Bukat 500 SC do zwalczania ww. chorób można również stosować łącznie ze
środkiem Porter 250 EC /Selentra 250 EC /Dafne 250 EC w dawkach:
Bukat 500 SC 0,25 L/ha + Porter 250 EC /Selentra 250 EC /Dafne 250 EC 0,5 L/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu
pierwszych objawów chorób, od fazy widocznego 1-ego międzywęźla do pojawienia się
pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 31-51).

Uwaga:
Zastosowanie środka może dodatkowo zapobiec nadmiernemu wyrastaniu roślin w okresie
wiosennym (ograniczenie wzrostu elongacyjnego pędu głównego) i przez to wzmocnić pokrój
roślin rzepaku.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści
pszenicy, septorioza plew.

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Środek Bukat 500 SC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze
środkiem Porter 250 EC lub środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares
250 EC w następujących dawkach:
Bukat 500 SC 0,4 l/ha + Porter 250 EC/ Selentra 250 EC/ Dafne 250 EC 0,3 l/ha,
Bukat 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC 0,5
l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek
stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 21 dni. W przypadku
konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3.
kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33- 41), drugi natomiast od fazy
widocznych pierwszych ości do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 49-59).

Uwaga:
W przypadku łącznego stosowania środka Bukat 500 SC w wyżej wymienionych
mieszaninach, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia - 50% widocznego
kwiatostanu (BBCH 55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści.
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Etykieta środka ochrony roślin Bukat 500 SC – załącznik do decyzji MRiRW
2

Środek Bukat 500 SC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze
środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących
dawkach:
Bukat 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC 0,5
l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się
70% kwiatostanu (BBCH 57). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie,
w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy
zabieg zaleca się wykonać od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy początku grubienia pochwy
liściowej (BBCH 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości (BBCH 49) do fazy
po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57).

Uwaga:
W przypadku łącznego stosowania środka Bukat 500 SC w mieszaninie ze środkiem
Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC, zabieg wykonać najpóźniej do
połowy fazy kłoszenia - 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Żyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Środek Bukat 500 SC można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC/
Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Bukat 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC 0,5
l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek
stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 21 dni. W przypadku
konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy
3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33-41), drugi natomiast od
początku do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 51-59).

Uwaga:
W przypadku łącznego stosowania środka Bukat 500 SC w mieszaninie ze środkiem
Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC, zabieg wykonać najpóźniej do
połowy fazy kłoszenia - 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Środek Bukat 500 SC można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC/
Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Etykieta środka ochrony roślin Bukat 500 SC – załącznik do decyzji MRiRW
3

Bukat 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC 0,5
l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, od fazy 3. kolanka do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60%
kwiatostanu (BBCH 33-56). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie,
w odstępie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy
zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej
(BBCH 33-41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do fazy po pełni
kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 49-56).

Uwaga:
W przypadku łącznego stosowania środka Bukat 500 SC w mieszaninie środkiem
Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC, zabieg wykonać najpóźniej do
połowy fazy kłoszenia - 40% widocznego kwiatostanu (BBCH 54).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

3. W ramach strategii zarządzania odpornością:
− środek należy stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi
substancje czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym
mechanizmie działania,
− nie należy stosować środka w dawkach niższych od zalecanych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Etykieta środka ochrony roślin Bukat 500 SC – załącznik do decyzji MRiRW
4


Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
1 dzień


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
W przypadku stosowania środka Bukat 500 SC pojedynczo:
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary - 35 dni

W przypadku stosowania środka Bukat 500 SC w mieszaninach:
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary - 67 dni

W przypadku stosowania środka Bukat 500 SC pojedynczo i w mieszaninach
rzepak ozimy - 68 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Zielonych części roślin, traktowanych środkiem Bukat 500 SC, nie przeznaczać do celów
paszowych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Etykieta środka ochrony roślin Bukat 500 SC – załącznik do decyzji MRiRW
5

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........Etykieta środka ochrony roślin Bukat 500 SC – załącznik do decyzji MRiRW
6

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody