🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Bulldock 025 EC

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 316/2017d z dnia 04.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R - 86/2010 z dnia 18.11.2010 r.

Posiadacz zezwolenia:

ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60,
infolinia: +48 22 395 66 66, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka
ochrony roślin:

1. Pakon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax: +48
63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl.
2. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50
86/85/84, fax: +48 22 725 54 02, www.whlogistics.pl
3. AGRECOL Sp. z o.o. Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel. +48 627 83 20 00, fax:
+48 627 84 44 45, e-mail: agrecol@agrecol.pl , www.agrecol.pl
4. “Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. j., Świerkówki 15a, 64 – 605
Wargowo,
tel.:
0048
61
29
72 600,
fax:
0048
61 29
72
603,
e – mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
B U L L D O C K 025 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
beta-cyflutryna - związek z grupy pyretroidów - 25 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr R - 86/2010 z dnia 18.11.2010 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 316/2017d z dnia 04.07.2017 r.


NIEBEZPIECZEŃSTWO
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie
skóry.


Etykieta środka Bulldock 025 EC
1

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących
powierzchni. – Palenie wzbronione
P261- Unikać wdychania par/ rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P362 + P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
BULLDOCK 025 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do
sporządzania
emulsji
wodnej,
o
działaniu
kontaktowym
i
żołądkowym,
przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach
rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek stosuje się
używając opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Mszyca zbożowa
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Termin stosowania: po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości
ziarna.
Skrzypionki
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Termin stosowania: od początku okresu wylęgania się larw.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Rzepak ozimy
Chowacz brukwiaczek
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Termin stosowania: po wystąpieniu chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z
sygnalizacją
Chowacz czterozębny
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Termin stosowania: po wystąpieniu chrząszczy, zgodnie z sygnalizacją.
Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Termin stosowania: po wystąpieniu szkodników, w początkowym okresie opadania
płatków kwiatowych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Etykieta środka Bulldock 025 EC
2

Burak cukrowy

Pchełka burakowa
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub po
zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Ziemniak
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, po pojawieniu się
najmłodszych stadiów larw stonki (L1 i L2). Wyższą z zalecanych dawek stosować
do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Kapusta głowiasta biała uprawiana w gruncie
Gąsienice bielinka rzepnika, gąsienice tantnisia krzyżowiaczka
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha
Piętnówka kapustnica
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
Termin stosowania: opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic. Niższą
z zalecanych dawek środka stosować na wcześniejsze stadia rozwojowe gąsienic.
Mszyca kapuściana
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania: po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Cebula
Wciornastek tytoniowiec
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: po pojawieniu się pierwszych szkodników
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Etykieta środka Bulldock 025 EC
3
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
UWAGI:
1. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje
pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów,
środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie działania.
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20o C. W temperaturze
wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.
3. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta, cebula) lub szkodników (np.
mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej
środek zwilżający.
4. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać
dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Czosnek
Wciornastki
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy kiedy wyraźnie widoczny jest drugi liść do końca fazy
gdy czosnek osiąga 50% liści zgina się.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Por
Wciornastki
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 2 liści do fazy gdy 50% liści rośliny zgina się.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Wgryzka szczypiorka
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy cebula osiąga 50% typowej
średnicy.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Etykieta środka Bulldock 025 EC
4
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Chowacz szczypiorak
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy cebula osiąga 50 % typowej
średnicy.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Pomidor
Stonka ziemniaczana
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy 10% owoców uzyskuje typową
barwę.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Papryka
Stonka ziemniaczana
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy 10% owoców uzyskuje typową
barwę.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Mszyce
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy 10% owoców uzyskuje typową
barwę.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ogórek
Wciornastki
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Etykieta środka Bulldock 025 EC
5
Termin stosowania: od początku fazy rozwoju liści do końca fazy dojrzewania nasion
i owoców.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Zmienniki
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od początku fazy rozwoju liści do końca fazy dojrzewania nasion
i owoców.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Brokuł
Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek,
piętnówka kapustnica.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość
i kształt, ciasno zamknięta.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Wciornastki
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość
i kształt, ciasno zamknięta.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Kalafior
Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek,
piętnówka kapustnica
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość
i kształt, ciasno zamknięta.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Etykieta środka Bulldock 025 EC
6
Wciornastki
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość
i kształt, ciasno zamknięta.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Kapusta brukselska
Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek,
piętnówka kapustnica
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy pędy poniżej pąka szczytowego
są mocno zamknięte.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Wciornastki
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy pędy poniżej pąka szczytowego
są mocno zamknięte.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Kapusta włoska
Mszyca kapuściana, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główki osiągają typową wielkość,
kształt i twardość.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główki osiągają typową wielkość,
kształt i twardość.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Etykieta środka Bulldock 025 EC
7
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Wciornastki
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główki osiągają typową wielkość,
kształt i twardość.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Sałata
Mszyce
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy zostaje osiągnięta typowa masa
liści.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Groch zwyczajny
Zmienniki
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 5-go liścia do końca fazy gdy strąki osiągają typową
długość a nasiona są całkowicie uformowane.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Oprzędziki
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od końca fazy pęcznienia nasion do końca fazy rozwoju liści.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Pachówka strąkóweczka
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od końca fazy kwitnienia do końca fazy gdy strąki osiągają
typową długość a nasiona są całkowicie uformowane.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Etykieta środka Bulldock 025 EC
8
Wciornastki
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od początku fazy rozwoju pędu do końca fazy gdy strąki
osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Mszyca grochowa
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od początku fazy rozwoju pędu do końca fazy gdy strąki
osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Fasola
Zmienniki
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha
Termin stosowania: od fazy 5-go liścia do końca fazy gdy strąki osiągają typową
długość a nasiona są całkowicie uformowane.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Peluszka
Mszyca grochowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha
Termin stosowania: od fazy 3-go liścia właściwego do końca fazy gdy strąki osiągają
typową długość a nasiona są całkowicie uformowane
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Pachówka strąkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha
Termin stosowania: od końca fazy kwitnienia do końca fazy gdy strąki osiągają
typową długość a nasiona są całkowicie uformowane.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Etykieta środka Bulldock 025 EC
9
Oprzędziki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha
Termin stosowania: od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści do końca fazy
4-tego liścia właściwego.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Bobik
Mszyca trzmielinowo-burakowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha
Termin stosowania: przed kwitnieniem po przelocie form uskrzydlonych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Oprzędziki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha
Termin stosowania: od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści do końca fazy 4
liści właściwych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Strąkowiec bobowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha
Termin stosowania: opryskiwać w końcowej fazie kwitnienia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Len włóknisty, len oleisty
Pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania: od fazy gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte do końca fazy 2
liści właściwych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średnio lub drobnokropliste
Wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Etykieta środka Bulldock 025 EC
10
Termin stosowania: środek stosować gdy pęd osiągnie 50% - 60% długości.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średnio lub drobnokropliste
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający
ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów
Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono
zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej
i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze)
w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem i jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu
wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka ochrony
roślin konieczne jest wyznaczenie następującej strefy ochronnej od zbiorników
i cieków wodnych:

pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak, kapusta głowiasta biała,
cebula, groch, peluszka, bobik, len włóknisty, len oleisty – 5 m strefa buforowa
z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 90%;
Etykieta środka Bulldock 025 EC
11

czosnek, por, pomidor, papryka, ogórek, brokuł, kalafior, kapusta brukselska,
kapusta włoska, sałata, fasola – 20 m strefa buforowa.
W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej w odległości 5 m od terenów nieużytkowanych
rolniczo.
Niebezpieczny dla pszczół
W przypadku dawki mniejszej lub równej 0,2 l/ha
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających stosować wieczorem po
zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające.
W przypadku dawki 0,2 – 0,4 l/ha
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny
uprawne w okresie kwitnienia. Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty. Nie
używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których
kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym
zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji):
Pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak, kapusta głowiasta biała,
cebula - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na
powierzchni roślin
Czosnek, por, pomidor, papryka, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, kapusta
włoska, ogórek, sałata, groch, fasola, peluszka, bobik, len włóknisty, len oleisty -
1 dzień
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu):

w przypadku dawki 0,2 – 0,4 l/ha: 7 dni

w przypadku dawki mniejszej lub równej 0,2 l/ha: nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej
(okres karencji):
Kalafior, kapusta włoska, ogórek, pomidor, papryka, sałata – 3 dni
Brokuł, kapusta brukselska, burak cukrowy, cebula, fasola, groch, kapusta głowiasta
biała, por, ziemniak - 7 dni
Bobik, czosnek, peluszka – 21 dni
Len włóknisty, len oleisty – 30 dni
Pszenica ozima, rzepak ozimy - 35 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę
do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji
dla pasz):
Czosnek, cebula, pomidor, papryka, ogórek, brokuł, kalafior, kapusta brukselska,
kapusta włoska, kapusta głowiasta biała, sałata, groch, fasola, ogórek, por, len
włóknisty, len oleisty, pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak - nie
dotyczy
Peluszka, bobik – 21 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można
siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA
OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Etykieta środka Bulldock 025 EC
12
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 40°C.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym
miejscu.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania
odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
będących środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum - brak, stosować leczenie objawowe.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem.
Wypłukać usta.
NIE wywoływać wymiotów.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w
pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka Bulldock 025 EC
13

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody