Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Bumper Super 490 EC
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 351/2016d z dnia 13.07.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 255/2014 z dnia 22.12.2014 r.


Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia:
+48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax: +48 63 240 01
18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
„SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy
Las,
tel:. +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02, e-mail:
sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
Wilshire Holding Sp. z o. o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 82,
fax: +48 22 725 54 01, www.whlogistics.pl


B U M P E R S U P E R 490 E C


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
prochloraz (związek z grupy imidazoli) - 400 g/l (34,66%)
propikonazol
(związek z grupy triazoli) – 90 g/l (7,80%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 255/2014 z dnia 22.12.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 351/2016d z dnia 13.07.2016 r.

Uwaga

H319 – Działa drażniąco na oczy.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 – Zawiera propikonazol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P264 – Dokładnie umyć ręce i oczy po użyciu.
P305+ P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Etykieta środka ochrony roślin Bumper Super 490 EC, załącznik do decyzji MRiRW
P391 – Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Środek o działaniu układowym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
stosowany nalistnie, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż
ozimych i jarych, plantacji traw nasiennych oraz buraka ćwikłowego przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
Łamliwość źdźbła
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30 -31).

Pszenica ozima
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew

Pszenica jara

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści

Jęczmień jary.

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa
jęczmienia

Żyto ozime

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenżyto ozime

Mączniak prawdziwy zbóż i liści, septorioza paskowana liści, septorioza plew

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, żyto ozime- od początku fazy
strzelania w źdźbło (gdy pierwsze międzywęźle zaczyna się wydłużać a szczyt
kwiatostanu jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do końca fazy kłoszenia, tj.
gdy wszystkie kłoski wydobywają się z pochwy i kłos jest całkowicie widoczny (BBCH 30-
59),
Etykieta środka ochrony roślin Bumper Super 490 EC, załącznik do decyzji MRiRW
jęczmień ozimy, jęczmień jary - od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia,
tj. gdy wszystkie kłoski wydobywają się z pochwy i kłos jest całkowicie widoczny (BBCH
29-59).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:
1. W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób powodowanych przez grzyby w uprawie
pszenicy i pszenżyta zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy
dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka.
2. Środek nie wykazuje działania fitotoksycznego na rośliny następcze.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Żyto jare
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Trawy nasienne
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdze, rynchosporioza zbóż

Burak ćwikłowy
Mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:

żyto jare i trawy nasienne - od początku fazy strzelania w źdźbło (gdy pierwsze
międzywęźle zaczyna się wydłużać a szczyt kwiatostanu jest co najmniej 1 cm nad
węzłem krzewienia) do końca fazy kłoszenia, tj. gdy wszystkie kłoski wydobywają się
z pochwy i kłos (wiecha) jest całkowicie widoczny (BBCH 30-59),

burak ćwikłowy – od fazy 8 liści właściwych do całkowitego zakrycia międzyrzędzi
(BBCH 18-39).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą (odmierzoną do rozcieńczania środka),
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Etykieta środka ochrony roślin Bumper Super 490 EC, załącznik do decyzji MRiRW
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od
zbiorników i cieków wodnych:

strefy ochronnej o szerokości 20 m lub

zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m z równoczesnym zastosowaniem
rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto ozime,
żyto jare, trawy nasienne - 42 dni.
Burak ćwikłowy – 28 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Etykieta środka ochrony roślin Bumper Super 490 EC, załącznik do decyzji MRiRW
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0ºC - 30ºC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Bumper Super 490 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody