Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Buster 100 ECZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 147/2016 z dnia 24.06.2016 r.

Posiadacz zezwolenia
:
INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, tel.: +48 22 468 26 70, e-mail:
biuro@innvigo.com

Buster 100 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) -
100 g/l (10,1%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 147/2016 z dnia 24.06.2016 r.
Niebezpieczeństwo


H 315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Buster 100 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż
i innych chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego i buraka cukrowego.
Zgodnie
z
klasyfikacją
HRAC
substancja
czynna
chizalofop-P-etylowy
została
zaklasyfikowana do grupy A.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Buster 100 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest bardzo
szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując
zahamowanie ich wzrostu i rozwoju.
Etykieta środka ochrony roślin Buster 100 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem
najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt jest
widoczny po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody.
Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku
krzewienia, perz właściwy w fazie 4-6 liści.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy
pszenicy ozimej, samosiewy pszenżyta ozimego.

STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Termin stosowania:
a) środek stosować jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści do
początku rozwoju pędów bocznych (BBCH 12 – 21)
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 – 0,4 l/ha.

Aby zwiększyć skuteczność środka w zwalczaniu samosiewów zbóż, zaleca się stosowanie
łącznie z adiuwantem Partner+ w dawkach:
Buster 100 EC 0,3 l/ha + Partner+ 0,7 l/ha.

lub
b) środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji od początku wydłużenia pędu (faza
rozety) do fazy wyraźnego drugiego międzywęźla (BBCH 30-32).
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 – 0,5 l/ha.

Aby zwiększyć skuteczność środka w zwalczaniu samosiewów zbóż, zaleca się stosowanie
łącznie z adiuwantem Partner+ w dawkach:
Buster 100 EC 0,3 l/ha + Partner+ 0,7 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Burak cukrowy
Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liści buraka do momentu, gdy rośliny zakryją
nie więcej niż 40% międzyrzędzi (BBCH12 – 34).
Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni
przed przerywką lub 10 dni po przerywce, gdy chwasty prosowate pojawią się ponownie.

Zwalczanie: chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, samosiewów pszenicy:
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 l/ha
Aby zwiększyć skuteczność środka w zwalczaniu samosiewów zbóż, zaleca się stosowanie
łącznie z adiuwantem Partner+ w dawkach:
Buster 100 EC 0,35 l/ha + Partner+ 0,7 l/ha.

Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha – 1,5 l/ha
Aby zwiększyć skuteczność środka w zwalczaniu perzu właściwego, zaleca się stosowanie
łącznie z adiuwantem Partner+ w dawkach:
Buster 100 EC 1,0 l/ha + Partner+ 0,7 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Buster 100 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla
roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji
traktowanej środkiem Buster 100 EC (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby
lub szkodniki), na polu tym można uprawiać burak cukrowy, rzepak ozimy lub inne rośliny
dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od
zastosowania środka Buster 100 EC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności.
2. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie
środka.
3. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres jednego
miesiąca.
4. Nie stosować środka:
− tuż przed spodziewanymi przymrozkami,
− gdy temperatura powietrza przekracza 27°C.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Etykieta środka ochrony roślin Buster 100 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Środki ostrożności dla osób stosujących środek
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze)
w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Stosować maskę filtrującą FFP2SL lub P2 w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
(1 dzień).

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
rzepak ozimy - 90 dni
burak cukrowy – 110 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Zielonych części rzepaku nie przeznaczać na cele paszowe.
W przypadku ziarna rzepaku oraz buraka cukrowego wyznaczony okres karencji pokrywa
okres karencji dla pasz.


Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
- w temperaturze 0 - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Etykieta środka ochrony roślin Buster 100 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Buster 100 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody