Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Butisan Duo 400 EC1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 503/2015d z dnia 12.06.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 20/2006 z dnia 13.07.2006 r.
Posiadacz zezwolenia: BASF SE, Carl – Bosch - Straße 38, 67056 Ludwigshafen,
Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e - mail:
info.service@basf.com
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa,
tel.: (22) 570 99 99, fax.; (22) 570 97 92, e - mail: poczta@basf.com
B U T I S A N D U O 4 0 0 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 200 g/l (18,2%),
dimetenamid-P
(związek z grupy acetamidów) – 200 g/l (18,2%).
Substancje niebezpieczne nie będące substancjami aktywnymi: alkohol benzylowy, solwent
nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne; frakcja naftowa-niespecyfikowana.
Zezwolenie MRiRW nr R - 39/2008 z dnia 06.05.2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 41/2010d z dnia 10.02.2010 r.
decyzją MRiRW nr R - 29/2014d z dnia 05.02.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 503/2015d z dnia 12.06.2015 r.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
H 302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H 304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H 317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H 319 - Działa drażniąco na oczy.
H 332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H 351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P 261 - Unikać wdychania par.
P 264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Etykieta Butisan Duo 400 EC
2
P 271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P 280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P 301 + P 310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P 302 + P 352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P 304 + P 340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P 305 + P 351 + P 338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Butisan Duo 400 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania
jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed
wschodami. Działa również na chwasty do fazy dwóch liści.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe np.:
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota
różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetaczniki, przytulia
czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik
pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.: dymnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, mak polny.
Chwasty odporne np.: gorczyca polna, ostrożeń polny, owies głuchy, perz właściwy, powój
polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy zbóż, wilczomlecz obrotny,
chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.
STOSOWANIAE ŚRODKA
1. RZEPAK OZIMY

Środek stosować:
a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 - 2,5 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
b) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty
znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 - 2,5 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Etykieta Butisan Duo 400 EC
3
UWAGI:
1. Niższą z zalecanych dawkę środka Butisan Duo 400 EC stosować na glebach lżejszych,
a wyższą na glebach cięższych o dużej zawartości próchnicy, silnie zachwaszczonych.
2. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
3. Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu
roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku
występowania w tym czasie niskich temperatur. Objawy te są szczególnie widoczne
wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak
charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem Butisan Duo
400 EC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu
orki o głębokości 15 - 20 cm, wiosną można uprawiać następujące rośliny: pszenicę jarą,
jęczmień jary, groch, bobik oraz rzepak jary.
Gdyby zaszła konieczność zaorania plantacji rzepaku już jesienią, zboża ozime można
wysiewać w końcu września po wykonaniu orki o głębokości około 15 - 20 cm.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek ochrony roślin Butisan Star 416 SC, jak również inne środki ochrony
roślin zawierające substancję aktywną metazachlor, należy stosować na tej
samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie
przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na
sąsiednie rośliny uprawne.
3. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i
uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
Etykieta Butisan Duo 400 EC
4

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
Wypłukać usta.
NIE wywoływać wymiotów.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić następstwo roślin.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Etykieta Butisan Duo 400 EC
5
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin będących środkami niebezpiecznymi. W razie wątpliwości dotyczących postępowania
z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta Butisan Duo 400 EC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody