🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Butisan Star 416 SC

1

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 8/2017 z dnia 15.02.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl Bosch Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.:
+49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: 022 570 99
99, fax.; 022 570 97 92, e-mail: poczta@basf.comBUTISAN STAR 416 SCŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnych:
metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 333 g/l (29,5%),
chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g/l (7,4%).

Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej
samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających
łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.Zezwolenie MRiRW nr R- 8/2017 z dnia 15.02.2017 r.
Uwaga

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować odzież ochronną/rękawice ochronne.
P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P308+P313 - W PRZYPADKU narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P363 - Zanieczyszczoną odzież wyprać przed ponownym użyciem.
Etykieta środka ochrony roślin Butisan Star 416 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

2

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 8/2017 z dnia 15.02.2017 r.

P391 – Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Butisan Star 416 SC jest herbicydem w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania
wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Maksymalna efektywność środka uzyskuje się stosując przed wschodami chwastów.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Butisan Star 416 SC pobierany jest poprzez część podliścieniową oraz korzenie kiełkujących
chwastów i niszczy je przed wschodami.
Działa również na chwasty po wschodach do fazy 2 liści właściwych, w zależności od
gatunku chwastu.
Najskuteczniej zwalcza chwasty w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia gleby.

Chwasty zwalczane w zabiegu przed wschodami :
Chwasty wrażliwe
: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała
(na środek w dawce 3,0 l/ha), mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik
bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, rumianek pospolity,
tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała (na środek w dawce 2,5 l/ha), fiołek polny.

Chwasty zwalczane w zabiegu po wschodach:
Chwasty wrażliwe
: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna
bezwonna (do fazy dwóch liści), miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik
perski, przetacznik polny, przytulia czepna (do fazy liścieni), szarłat szorstki, rumianek
pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, komosa biała, mak polny (do fazy dwóch
liści), tasznik pospolity.
Chwasty odporne: samosiewy zbóż, fiołek polny


STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Termin stosowania: Środek należy zastosować 1 raz w sezonie uprawy rzepaku, w jednym z
następujący terminów:

a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona
rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,0 l/ha

b) 4-7 dni po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

c) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści do fazy 8
rozwinięty liści (BBCH 12-18), a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści
(przytulia czepna w fazie liścieni).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Etykieta środka ochrony roślin Butisan Star 416 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

3

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 8/2017 z dnia 15.02.2017 r.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
1. W przypadku stosowania przedwschodowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla
wschodzących roślin nasiona należy wysiać rzepaku na głębokość co najmniej 15 mm i
dokładnie przykryć glebą.
2. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
3. Dla osiągnięcia wysokiego stopnia zwalczania chwastów wymagana jest optymalna
wilgotność gleby. Najwyższa skuteczność jest uzyskiwana gdy produkt jest stosowany
przed wschodami chwastów. Zastosowanie środka Butisan Star 416 SC na suchą glebę,
da pożądany efekt dopiero po wystąpieniu deszczu.
4. Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu
roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku
występowania w tym czasie niskich temperatur. Objawy te są szczególnie widoczne
wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach zakamienionych, lekkich i piaszczystych,
mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie
rzepaku.
5. Butisan Star 416 SC jest przeznaczony na wszystkie typy gleb, za wyjątkiem gleb bardzo
lekkich oraz zawierających powyżej 10% materii organicznej.
6. Środek w niżej dawce stosować na glebach lżejszych, a w wyższej dawce na glebach
cięższych o dużej zawartości próchnicy, silnie zachwaszczonych.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo.

W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku traktowanej jesienią środkiem Butisan
Star 416 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po
wykonaniu orki o głębokości minimum 15 cm, wiosną można uprawiać następujące rośliny:
pszenicę jarą, jęczmień jary, owies, ziemniak, burak cukrowy, groch, bobik, rzepak jary,
kukurydzę, słonecznik oraz len.

Gdyby zaszła konieczność zaorania plantacji rzepaku już jesienią, rośliny ozime można
wysiewać po wykonaniu orki lub innych zabiegów uprawowych o głębokości około 20 cm.
Zalecana przerwa to dwa miesiące dla zbóż, a jeden miesiąc dla rzepaku ozimego.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środek ochrony Butisan Star 416 SC należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie
częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej
na 1 ha.

Środka nie stosować:
− na rośliny zwiędnięte, osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki,
− przed spodziewanymi intensywnymi opadami deszczu, przymrozkami lub bezpośrednio
po ich wystąpieniu,
− na suchą glebę,
− na plantacjach obsianych siewnikiem rzutowym do czasu osiągnięcia przez rzepak fazy
pełni rozwiniętych 2 liści,
Etykieta środka ochrony roślin Butisan Star 416 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

4

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 8/2017 z dnia 15.02.2017 r.

− na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę oraz zawierających powyżej 10%
materii organicznej,
− na glebach silnie zakamienionych - środek może powodować obniżenie wigoru roślin
i/lub obsady,
− w przypadku złej agrotechniki - pole zbrylone lub nadmiernie rozpylone,
− na glebach podmokłych lub z zastoiskami wodnymi, w przypadku przewidywanych
silnych opadów deszczu należy wstrzymać się z aplikacją produktu.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środek zawiera substancję czynną metazachlor (inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych
o długich łańcuchach – VCLFA, grupa HRAC K3) i substancję czynną chinomerak
(syntetyczne auksyny – regulatory wzrostu, grupa HRAC O). Wielokrotne stosowanie
herbicydów o takim samym mechanizmie działania może prowadzić do wzrostu ryzyka
pojawienia się w populacjach chwastów biotypów odpornych. Z tego też względu w ramach
strategii przeciwdziałania odporności zaleca się m. in. stosowanie na danym stanowisku
w kolejnych sezonach wegetacyjnych herbicydów z różnych grup chemicznych, odmiennym
mechanizmie działania, przemiennie (w rotacji) lub łącznie (w mieszaninach). Stosowane w
ten sposób zabiegi chemiczne są tylko jednym z elementów metody ograniczania
zachwaszczenia oprócz zabiegów uprawowych i właściwego zmianowania.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.
Etykieta środka ochrony roślin Butisan Star 416 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

5

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 8/2017 z dnia 15.02.2017 r.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.


Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony wód gruntowych nie stosować na tym samym polu tego lub żadnego innego
produktu zawierającego metazachlor lub chinomerak częściej niż co 3 lata.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Etykieta środka ochrony roślin Butisan Star 416 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

6

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 8/2017 z dnia 15.02.2017 r.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Butisan Star 416 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody