Weź udział w konkursie 
i zgarnij czapeczkę! 
  

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Caliban 178 WG


1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 513/2015d z dnia 15.06.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 42/2010 z dnia 22.04.2010 r.
Posiadacz zezwolenia:
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse 26 - 28, DE - 21683 Stade,
Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 41 41 92 04 0, fax: +49 41 41 92 04 210,
www.cheminova.de, info@cheminova.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, tel.: 22 571 40 50,
fax: 22 571 40 51.
CALIBAN 178 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
jodosulfuron metylosodowy
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10 g/kg (1,1%),
propoksykarbazon sodowy
(związek z grupy sulfonyloaminokarbonylotriazolinonów) – 168 g/kg (17,7%).
Zezwolenie MRiRW nr R - 42/2010 z dnia 22.04.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 149/2013d z dnia 21.06.2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 513/2015d z dnia 15.06.2015 r.
Uwaga
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować odzież ochronną.
Zebrać rozsypany produkt.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany
nalistnie, przeznaczony do powschodowego, wiosennego zwalczania miotły zbożowej
i niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Jodosulfuron
metylosodowy jest pobierany głównie poprzez liście chwastów, w sposób ograniczony przez
korzenie. Propoksykarbazon sodowy jest pobierany zarówno przez korzenie, jak i liście
chwastów i szybko transportowany w roślinie. Obydwie substancje czynne wykazują działanie
Etykieta środka ochrony roślin Caliban 178 WG, załącznik do decyzji MRiRW
2
układowe, pobrane przez części nadziemne chwastów przemieszczają się w roślinach
powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju, a w konsekwencji ich zamieranie. Krótko po
zabiegu wzrost chwastów zostaje zahamowany, co zapobiega konkurencji chwastów z rośliną
uprawną. Pełen efekt zabiegu może być widoczny dopiero po czterech tygodniach po
wykonaniu zabiegu, ale rośliny chwastów mimo, że nie w pełni zniszczone są poważnie
uszkodzone i nie stanowią zagrożenia dla rośliny uprawnej. Sejfner (mefenpyr dietylu) zawarty
w środku powoduje szybki rozkład substancji czynnych w roślinie uprawnej, podczas gdy
rozkład tych substancji w roślinach chwastów przebiega dużo wolniej. Propoksykarbazon
sodowy jest odpowiedzialny za zwalczanie miotły zbożowej, która jest najskuteczniej niszczona,
gdy podczas zabiegu znajduje się w fazie od 3 liści do pełni krzewienia. Odpowiednia
wilgotność gleby w czasie zabiegu wzmaga aktywność działania, poprawia się pobieranie
środka przez korzenie chwastów. Niska temperatura nie na wpływu na skuteczność
chwastobójczą lub selektywność środka Caliban 178 WG tak długo, jak trwa wegetacja
chwastów.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumian polny.
Chwasty średnio wrażliwe: tobołki polne.
Chwasty średnio odporne: fiołek polny, mak polny.
Chwasty odporne: chaber bławatek, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
: 0,25 kg/ha.
Termin zabiegu: opryskiwać wiosną od fazy 3 liści do pełni krzewienia pszenicy.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwagi:
1. Skuteczność działania środka może ulec obniżeniu na glebach z dużą zawartością
substancji organicznej lub pokrytych materią organiczną np. słomą. Odpowiednia wilgotność
gleby może poprawić skuteczność w takich warunkach.
2. Caliban 178 WG nie powoduje uszkodzeń roślin pszenicy ozimej. W bardzo rzadkich
przypadkach krótko po zabiegu mogą wystąpić niewielkie przebarwienia (żółknięcie). Nie
ma to wpływu na dalszy rozwój rośliny uprawnej i jej plonowanie.
3. Środek zawiera substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika i z grupy
sulfonyloaminokarbonylotriazolinonów. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności
niektórych gatunków chwastów na te związki, należy unikać stałego stosowania na tym
samym polu herbicydów zawierających substancje czynne z tych grup chemicznych.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych na tym samym
polu wiosną następnego roku po zabiegu.
Po zastosowaniu środka możliwe są uszkodzenia dwuliściennych miedzyplonów i rzepaku
ozimego. W związku z tym, jesienią, dla uniknięcia uszkodzeń rzepaku ozimego uprawianego
następczo, należy wykonać orkę z przedpłużkiem na głębokość 20 cm.
Po wykonaniu jesiennej orki na głębokość 10-15 cm można uprawiać jako roślinę następczą
jęczmień ozimy. Bez orki, po wykonaniu uprawek pożniwnych można uprawiać pozostałe
zboża.
Nie wysiewać rzepaku ozimego po stosowaniu środka Caliban 178 WG, jeśli zabieg został
wykonany późno lub w okresie wegetacji wystąpiła susza.
Etykieta środka ochrony roślin Caliban 178 WG, załącznik do decyzji MRiRW
3
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji opryskanej środkiem Caliban
178 WG po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać pszenicę jarą.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
− na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, zalanie czy przymrozki,
− w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych lub takich, które będą podsiewane roślinami
motylkowatymi lub trawami.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy
zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opryskiwać
z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę natychmiast dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie wszelkich części opryskiwacza po zabiegu,
zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z
powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Etykieta środka ochrony roślin Caliban 178 WG, załącznik do decyzji MRiRW
4
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
− 5 m lub
− 1 m z równoczesnym zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej
podczas zabiegu o 50%.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Informacja dla lekarza
Etykieta środka ochrony roślin Caliban 178 WG, załącznik do decyzji MRiRW
5
Symptomy zatrucia mogą wystąpić po wielu godzinach, a zatem należy prowadzić obserwację
poszkodowanego przez co najmniej 48 godzin.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji
Zawartość netto
Nr parti
Etykieta środka ochrony roślin Caliban 178 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody