Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Canopy
1

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 217/2016 z dnia 18.11.2016 r.

Posiadacz zezwolenia
:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie lub za końcowe
etykietowanie środka ochrony roślin:

BASF Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa,
tel.: 22 570 99 99, fax: 22 570 97 92, e -mail: poczta@basf.comCANOPY


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
chlorek mepikwatu (związek z grupy piperydyn) - 300 g/l (26,5%)
proheksadion wapnia (związek z grupy cykloheksanodionów) - 50 g/l (4,4%)Zezwolenie MRiRW nr R- 217/2016 z dnia 18.11.2016 r.


Uwaga

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

OPIS DZIAŁANIA
Canopy jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie
koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą o działaniu
systemicznym. Środek stosuje się w celu redukcji wzrostu roślin i zapobiegania
wyleganiu w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, żyta
ozimego oraz jęczmienia jarego.
Środek ochrony roślin przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub
ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


Etykieta środka ochrony roślin Canopy – załącznik do zezwolenia MRiRW


2
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,25 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować od początku wzrostu źdźbła (BBCH 30) lub
w fazie liścia flagowego (BBCH 39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jęczmień jary

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,25 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować w fazie liścia flagowego (BBCH 39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
− na rośliny poddane stresowi, osłabione lub uszkodzone przez suszę, zalanie,
choroby czy szkodniki,
− przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po ich
wystąpieniu,
− w okresie suszy czy znacznego niedoboru wilgoci.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

3. Nie stosować słomy z roślin traktowanych preparatem jako podłoża do
uprawy ani do ściółkowania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy
wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie
zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający
ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa
wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono
zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
Etykieta środka ochrony roślin Canopy – załącznik do zezwolenia MRiRW


3

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej
i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Dokładnie umyć ręce dużą ilością wody z mydłem po użyciu środka.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka
konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów
nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia w którym na obszar na którym
zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni
roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej
(okres karencji):

nie dotyczy.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA
OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów.
Etykieta środka ochrony roślin Canopy – załącznik do zezwolenia MRiRW


4
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania
odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków
ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości
dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony
roślin.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub
etykietę.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Canopy – załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody