Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Captan 80 WDG
1
Za
Z ł
a ą
ł c
ą zn
z i
n k
i d
o
d
o d
e
d c
e yz
y j
z i
i MR
M i
R R
i W
R
n
r
n
r R

R - 485/2017d
d z
z d
n
d i
n a
i
a 02.10.2017 r.
zm
z ie
i n
e i
n a
i j
a ą
j c
ą e
c j
e
j ze
z z
e w
z o
w l
o e
l n
e i
n e
i
e M
R
M i
R R
i W
R
n
r
n
r R

R – 12
1 9
2 /
9 2
/ 0
2 1
0 2
1
2 z

z dn
d i
n a
i
a 27
2 .
7 09
0 .
9 2
. 0
2 1
0 2
1
2 r
.
r

Posiadacz zezwolenia:
Ar
A ys
y ta
a Li
L f
i eS
e c
S ie
i n
e c
n e
e S.
S A.
A S
. .
S , Ro
R u
o t
u e
e d’
d A
’ r
A tix
i
x ,BP
B
P 80
8 ,
0 64
6 1
4 5
1 0
5
0 No
N g
o ue
u r
e es
e ,
s Re
R p
e u
p b
u l
b ilk
i a
a Francuska,
tel.: +33 (5) 59 60 92 92, fax: +
33
3 (5) 59 60 92 19

Po

P d
o m
d iot
o wpr
p ow
o ad
a z
d aj
a ą
j c
ą y
y śr
ś od
o e
d k
e
k oc
o h
c r
h on
o y
y roś
o l
ś in
n na
n
a ter
e yt
y or
o ium
u
m Rz
R ec
e z
c yp
y o
p s
o p
s o
p l
o itej
e
j
Polskiej:
Ar
A ys
y ta
a Li
L f
i eS
e c
S ie
i n
e c
n e
e Po
P l
o s
l k
s a
a Sp
S .
p z o.o., ul. Przasnyska 6 b, 01-75
7 6
5
6 War
a s
r za
z w
a a
w ,
a tel.: +48 22 866
41 80, e-mai
a li:
l sek
e ret
e ar
a ia
i t
a @
t
a
@ r
a ys
y ta.
a com

Po

P d
o m
d iot
o
t od
o p
d o
p w
o ie
i d
e z
d i
z al
a n
l y
y za
a ko
k ń
o c
ń o
c w
o e
e pa
p k
a o
k w
o an
a i
n e
e i et
e yk
y i
k et
e ow
o an
a i
n e
e śr
ś od
o k
d a
k
a oc
o h
c r
h on
o y
n
y
roślin:
1. ZPH AGROMIX Ro
R m
o an
a
n Sz
S e
z wc
w zyk
y , ul. Mokra 7, 32-00
0 5
0
5 Ni
N e
i p
e o
p ł
o o
ł m
o ic
i e,
e
, tel
e .
l :
. +48
4
8 12
1 281 10
08, fax: +48 12 28
2 1
8
1 14
1
4 54
5 .
4
2. TAR
A G
R ET
E S.
S A.
A ,
. ul
u .
l Pr
P ze
z m
e y
m s
y ło
ł wa
w
a 5,
5 Ka
K r
a tos
o zy
z n
y o
n ,
o 84
8 - 110 Krokowa, tel
e .
l :+4
+ 8
4
8 58
5
8 77
7 4
7
4 10
1 90 ,
fax: +48 58 676 7489.
3. ”Sumin” D. Cz
C a
z b
a a
b ń
a s
ń ka,
a
, W. Czabański i Wspólnicy Sp. j., Św
Ś i
w e
i r
e k
r ów
ó k
w i
i 15
1 a
5 ,
a
, 64
6
4 - 605
Wargowo, tel.: + 48
4
8 61
6
1 29
2 7
9
7 26
2
6 00
0 ,
0 f
ax
a :
x +48
4
8 61
6
1 29
2 7
9
7 26
2 02.
4. Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91-23
2 1
3
1 Łó
Ł d
ó ź
d ,
ź tel
e .
l :
. +48
4
8 42
4
2 650 95 50,
+48 42 650 66 95.
5. PAKO
K N
N Sp
S .
p
. z
z o
.
o o.
o ,
.
, ul
u .
l
. Z
a
Z k
a ła
ł d
a o
d w
o a
w
a 7, 62-510 Konin, tel.:/f
/ ax
a
x :

: +
48
4
8 63
6
3 2
4
2 0
4
0 01
0 1
1 8
1 .
8
6. Fregata S.A., ul. Grun
u w
n a
w l
a d
l z
d k
z a
a 49
4 7
9 ,
7 80
8 -309 Gdańsk–Oliwa, tel
e .
l : +48
4
8 58
5
8 55
5 2
5
2 00
0
0 27
2
7 do
d
o 29
2 ,
9
,
fax: +48 58 552 48 31.


CAPTAN 80 WDG

Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
c

Za
Z w
a a
w r
a toś
o ć sub
u s
b t
s an
a c
n j
c i
i czy
z nn
n e
n j
e :
:
kaptan (zwi
w ą
i ze
z k
e z
z g
rup
u y
p
y f
tal
a ilm
i id
i ó
d w
ó )
w - 800 g/kg (80 %)

Ze
Z z
e w
z ol
o en
e i
n e
e M
Ri
R RW
R nr R - 129/2012 z dnia 27
2 .
7 09
0 .
9 20
2 1
0 2
1
2 r.
r
ostatnio zmienione de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R - 485/2017d z dnia 02
0 .
2 10
1 .2017 r.


Niebezpieczeństwo

H317 - Mo
M ż
o e
ż
e po
p w
o o
w d
o o
d wa
w ć rea
e k
a cj
c ę
ę al
a e
l r
e g
r ic
i zn
z ą
n
ą sk
s ór
ó y
r .
y
H318 - Po
P w
o o
w d
o u
d j
u e
e po
p w
o a
w ż
a ne
n
e us
u zk
z od
o z
d e
z n
e i
n e
i
e oc
o zu
z .
u
H351 - Po
P d
o e
d j
e rze
z w
e a
w
a się
i ,
ę że
ż
e po
p w
o o
w d
o u
d j
u e
e rak
a a.
a
H410 - Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a ba
b r
a dz
d o
z
o tok
o syc
y zn
z ie
i
e na
n
a or
o g
r an
a i
n z
i m
z y
y wo
w d
o n
d e
n ,
e po
p w
o o
w d
o u
d j
u ąc
ą dł
d u
ł g
u ot
o rw
r a
w łe
ł
e skut
u k
t i.
i

EUH401 - W cel
e u
l
u un
u i
n k
i ni
n ę
i c
ę ia
i
a za
z g
a roż
o e
ż ń
e
ń dl
d a
l
a zd
z r
d ow
o i
w a
i
a lu
l d
u zi
z
i i
i środ
o o
d wi
w s
i ka,
a na
n l
a e
l ż
e y
y po
p s
o tęp
ę o
p w
o a
w ć
a
zgodnie z instrukcją użycia.


Et
E y
t kie
i t
e a
t ś
rod
o k
d a
a o
c
o hr
h ony
n r
ośliln
i
n C
ap
a t
p an
a
n 8
0
0 W

DG,
, za
z ł
a ąc
ą zn
z ik
i d
o
d
o de
d c
e yzj
z i
i MR
M iR
i W

2
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
Zebrać rozsypany produkt

OPIS DZIAŁANIA
Captan 80 WDG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej o działaniu kontaktowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego
w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy sadowniczych i polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Jabłoń

parch jabłoni
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją, przed spodziewaną infekcją,
od fazy zielonego pąka. Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.
Liczba zabiegów: 10.
Odstęp między zabiegami: 7 dni.

choroby przechowalnicze jabłek (gorzka zgnilizna jabłek, szara pleśń)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
Termin stosowania:
W celu ograniczenia występowania chorób przechowalniczych środek stosować
jednorazowo na cztery tygodnie przed planowanym zbiorem (BBCH 81-85).
W celu osiągnięcia lepszej ochrony owoców przed chorobami przechowalniczymi wykonać
kolejny zabieg innym środkiem ochrony roślin zgodnie z jego etykietą instrukcją
stosowania w okresie 7-14 dni przed zbiorem.
W okresie wegetacji wykonać maksymalnie 1 zabieg.
Liczb zabiegów: 1
Opryskiwanie wykonać tak, aby owoce zostały dokładnie pokryte cieczą roboczą.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10.
Odstęp między zabiegami: 7 dni.

Grusza

parch gruszy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją, przed spodziewaną infekcją,
od fazy zielonego pąka.
Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10.
Odstęp między zabiegami: 7 dni.


Etykieta środka ochrony roślin Captan 80 WDG, załącznik do decyzji MRiRW

3
Wiśnia
gorzka zgnilizna wiśni
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją, od fazy opadania płatków
kwiatowych.
Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: 7 dni.

Truskawka (w gruncie)
szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,1 kg/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 60-67).
Maksymalnie wykonać 2 zabiegi środkiem Captan 80 WDG w sezonie, w odstępie co 7-10
dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
W ramach strategii antyodpornościowej środek należy stosować tylko w dawkach
zalecanych, przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne
o innym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie należy go wstępnie rozpuszczać w osobnym naczyniu.
Odważoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego
częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Etykieta środka ochrony roślin Captan 80 WDG, załącznik do decyzji MRiRW

4
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Stosować rękawice ochronne podczas zbioru.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W okresie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosować środek poza okresami
aktywności pszczół.
W przypadku jednokrotnego zastosowania środka w uprawie jabłoni i gruszy w celu
ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników
i cieków wodnych o szerokości:
− 30 m lub
− 20 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50%.

W przypadku wielokrotnego zastosowania środka w uprawie jabłoni i gruszy w celu
ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników
i cieków wodnych o szerokości:
− 30 m (w tym 20 m zadarnionej) lub
− 20 m zadarnionej strefy z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących
znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

W przypadku zastosowania środka w uprawie wiśni w celu ochrony organizmów wodnych
konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych
o szerokości:
− 30 m lub
− 20 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50%.

W przypadku zastosowania środka w uprawie truskawki (w gruncie) w celu ochrony
organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od
zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku zastosowania środka w uprawie jabłoni, gruszy oraz wiśni w celu ochrony roślin
oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku zastosowania środka w uprawie truskawki (w gruncie) w celu ochrony roślin
oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Etykieta środka ochrony roślin Captan 80 WDG, załącznik do decyzji MRiRW

5
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Jabłka, gruszki – 28 dni
Wiśnie – 21 dni
Truskawki – 14 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Etykieta środka ochrony roślin Captan 80 WDG, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody