Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Caramba 60 SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-547/2015d z dnia 23.06.2015 r.,
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-45/2010 z dnia 13.05.2010 r.

Posiadacz zezwolenia:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: 22 570 99 99,
fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
BASF Agro B.V., Arnhem − Holandia, Oddział Zurych, Im Tiergarten 7, 8055 Zurych,
Szwajcaria, tel.: +41(0)44 781 99 11, fax: +41(0)44 781 99 12CARAMBA 60 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
metkonazol (związek z grupy triazoli) – 60 g w 1 litrze środka (6%).

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: benzyna (ropa
naftowa) alkilat ciężki, alkohol amylowy, mieszanina pentanolu i 2-metylobutanolu.


Zezwolenie MRiRW nr R - 45/2010 z dnia 13.05.2010 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 234/2011d z dnia 04.08.2011 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 396/2014d z dnia 23.10.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 547/2015d z dnia 23.06.2015 r.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H361fd - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa
szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących
powierzchni. Palenie wzbronione.
Etykieta środka ochrony roślin Caramba 60 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

P261d – Unikać wdychania par.
P264 – Dokładnie umyć oczy i skórę dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod
strumieniem wody/prysznicem.
P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w
pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Nadal płukać.
P370+P378 – W przypadku pożaru: użyć rozproszonego strumienia wody, proszku
gaśniczego, piany, lub dwutlenku węgla do gaszenia.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego,
interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej, pszenicy jarej
i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.
Środek Caramba 60 SL stosuje się przy użyciu opryskiwacza polowego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów

Pszenica jara
fuzarioza kłosów

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych
objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
(BBCH 30-59).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni

Rzepak ozimy
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporiozaEtykieta środka ochrony roślin Caramba 60 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

Terminy stosowania:
Środek należy stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu
pierwszych objawów chorób. Wysokość dawki dostosować do nasilenia
występowania chorób w danym regionie, zimotrwałości i wrażliwości na choroby
uprawianej odmiany oraz dynamiki wzrostu roślin.

Jesienią – w fazie 4-6 liści rzepaku

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7-1,0 l/ha.

Stosowanie środka jesienią poprawia zimotrwałość roślin.

Wiosną – od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Stosowanie środka wiosną wpływa na skrócenie łodyg i ograniczenie wylegania.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni

Uwagi:
1. Opryskiwanie środkiem Caramba 60 SL wykonać w temperaturze powietrza
powyżej 12ºC.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup
chemicznych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość. Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka
wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny
wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający
ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów
Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono
zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Etykieta środka ochrony roślin Caramba 60 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i
które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
Używać
elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego
przeciwwybuchowego
sprzętu.
Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.
Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka
konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów
nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym
zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni
roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej
(okres karencji):
− pszenica ozima – 35 dni,
− pszenica jara – 35 dni,
− rzepak ozimy – 56 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę
do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji
dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można
siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA
OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
Etykieta środka ochrony roślin Caramba 60 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.

Chronić przed dostępem wilgoci.
Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania
odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub
etykietę.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).
Płukanie żołądka. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się
z lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.

Okres ważności
- 2 lata
Data produkcji
- ........
Zawartość netto
- ........
Nr partii

- ........
Etykieta środka ochrony roślin Caramba 60 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody