Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Casper 55 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 1001/2015d z dnia 18.12.2015 r.
zmieniająca zezwolenie MRiRW nr R-119/2014 z dnia 23.07.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, tel.: 22 326 06 01. Fax:
22 326 06 99.
CASPER 55 WG
Ś
rodek przeznaczony do stosowania prz e
z użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego, w formie soli
dimetyloaminowej) 500 g/kg (50%),
prosulfuron
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50 g/kg (5%).
Zezwolenie MRiRW nr: R-119/2014 z dnia 23.07.2014 r.
Zmienione decyzją MRiRW nr R- 1001/2015d z dnia 18.12.2015 r.
Uwaga
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną.
Zebrać rozsypany środek.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczony do
powschodowego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w uprawie
kukurydzy. W roślinie działa układowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek CASPER 55 WG wnika do rośliny poprzez korzenie i liście powodując zahamowanie
wzrostu, karłowacenie, a następnie zasychanie roślin. Najskuteczniej działa na chwasty
znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych.
Symptomy uszkodzeń roślin powodowane przez dikambę są typowe dla syntetycznych
auksyn, polegające na skręceniu i karłowaceniu kiełkujących roślin i formujących się liści.
Symptomy te przechodzą w chlorozy części wegetatywnych, zatrzymanie wzrostu,
1
Etykieta środka ochrony roślin Casper 55 WG, załącznik do decyzji MRiRW
więdnięcie i nekrozy. Pierwsze widoczne objawy działania chwastobójczego u wrażliwych
gatunków widoczne są przy ciepłej pogodzie po 1-2 dniach od zastosowania, przy chłodnej
pogodzie objawy te mogą być opóźnione do więcej niż jednego tygodnia. Najszybsze objawy
występują podczas intensywnego wzrostu i podziału komórek.
Prosulfuron u wrażliwych roślin powoduje zahamowanie wzrostu w kilka godzin po
zastosowaniu, jednak objawy działania takie jak żółknięcie roślin, czerwone przebarwienia,
pojawiają się od kilku dni do dwóch tygodni po zabiegu. Kompletne zamieranie roślin ma
miejsce jeden do dwóch tygodni później, zależnie od gatunku chwastu oraz czynników
środowiska takich jak temperatura i wilgotność.
Najskuteczniej zwalczane są młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie
wschodów, od 1 do 4 liści.
Chwasty wrażliwe:
− szarłat szorstki, bniec biały, rumian polny, samosiewy rzepaku, żółtlica
drobnokwiatowa, przytulia czepna, bodziszek drobny, krzywoszyj polny, maruna
bezwonna, mak polny, tobołki polne,
− fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdestówka powojowata, rdest ptasi,
tasznik pospolity – zwalczać we wczesnych fazach rozwojowych, tj. od 1 do 3 liści
właściwych.
Chwasty średnio wrażliwe:
− powój polny,
− psianka czarna (zabieg wykonać we wczesnych stadiach rozwojowych chwastu).
Chwasty odporne:
jasnota purpurowa, ostrożeń polny, przetacznik perski, chwastnica jednostronna, perz
właściwy, włośnice.
STOSOWANIE ŚRODKA
KUKURYDZA
Środek stosować łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w następujących dawkach:
Maksymalne dawki dla jednorazowego zastosowania:
Casper 55 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC 0,1%.
Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania:
Casper 55 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC 0,05-0,1%.
Termin stosowania:
Środek stosować po wschodach kukurydzy w fazie od 2 do 8 liści właściwych rośliny
uprawnej (BBCH 12-18), najlepiej na młode intensywnie rosnące chwasty w fazie 1-4 liści.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Celem zapobiegania zjawisku odporności stosować przemiennie herbicydy o odmiennym
sposobie działania.
Środka nie stosować:
2
Etykieta środka ochrony roślin Casper 55 WG, załącznik do decyzji MRiRW
− na rośliny chore, uszkodzone lub mokre,
− przed zbliżającym się deszczem.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, w szczególności
roślin wrażliwych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Casper 55 WG (w
wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po upływie 4 tygodni od
zastosowania środka wiosną lub wczesnym latem mogą być uprawiane kukurydza, sorgo,
trawy, natomiast jesienią - wcześnie siane zboża ozime.
W przypadku uprawy takich międzyplonów jak: gorczyca, kapusta, wyka, gryka – możliwe
jest wystąpienie uszkodzeń.
Po zastosowaniu środka Casper 55 WG przed 1 lipca oraz po wykonaniu głębokiej orki po
zbiorze kukurydzy, w normalnych warunkach jako rośliny następcze można wysiewać
wszystkie rośliny uprawne.
W przypadku roślin następczych, uprawianych w niesprzyjających warunkach, np. na
glebach piaszczystych podatnych na wysuszanie, glebach utrzymujących niską aktywność
mikrobiologiczną, glebach o strukturze zbitej, nadzwyczajnej suszy w okresie letnim lub
zimowym, nakładaniu się cieczy użytkowej – może dojść do niekorzystnego wpływu na
wzrost uprawianych następczo: buraka cukrowego i pastewnego, gryki, słonecznika, wyki,
lucerny, koniczyny oraz warzyw z grupy wrażliwych: kopru, sałaty, soczewicy, szpinaku,
buraka ćwikłowego, boćwiny, marchwi, pietruszki, melona, cykori , endywii, pora.
W przypadku zastosowania środka Casper 55 WG po 1 lipca, po zbiorze kukurydzy nie
zaleca się uprawy buraka cukrowego, słonecznika, lucerny oraz wcześniej wymienionych
warzyw.
W razie jakichkolwiek zapytań dotyczących następstwa roślin, skontaktuj się z Działem
Technicznym Syngenta.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,
3
Etykieta środka ochrony roślin Casper 55 WG, załącznik do decyzji MRiRW

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
- 5 m lub
- 1 m z jednoczesnym użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej
podczas zabiegu o 75%.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy, po uwzględnieniu następstwa roślin.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
4
Etykieta środka ochrony roślin Casper 55 WG, załącznik do decyzji MRiRW
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji - ........................................................................................................................
Zawartość netto - .....................................................................................................................
Nr parti - ..................................................................................................................................
5
Etykieta środka ochrony roślin Casper 55 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody