Weź udział w konkursie 
i zgarnij czapeczkę! 
  

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Ceando plusZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 192/2016 z dnia 08.09.2016 r.

Posiadacz zezwolenia
:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 621 60, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: 22 570 99 99,
fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com


CEANDO PLUS


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
fenpropimorf (związek z grupy morfolin)200 g/l (19,49%)
epoksykonazol związek z grupy triazoli)62,5 g/l (6,09%)
metrafenon (związek z grupy pochodnych ketonu difenylowego) – 75 g/l (7,31%)Zezwolenie MRiRW nr R - 192/2016 z dnia 08.09.2016 r.


Niebezpieczeństwo

H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H360Df - Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa
szkodliwie na płodność.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P361 - Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
P302 + P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
Etykieta środka ochrony roślin Ceando plus – załącznik do zezwolenia MRiRW
1


P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
z lekarzem.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Ceando plus jest fungicydem, koncentratem w postaci zawiesino-emulsji do rozcieńczania
wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz jęczmienia jarego przed chorobami
grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenżyto ozime
łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak
prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 - 2,0 l/ha.
Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia
pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego
kolanka (BBCH 30 -31).

Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna,
brunatna plamistość liści,
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha - 2,0 l/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia
pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
(BBCH 30 – 59).

Pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna,
rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha - 2,0 l/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia
pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
(BBCH 30 – 59).

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa
jęczmienia
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha - 2,0 l/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia
pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29 –
55).

Etykieta środka ochrony roślin Ceando plus – załącznik do zezwolenia MRiRW
2


Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary:
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uwagi:
1. Środek
ogranicza
występowanie
fuzaryjnej
zgorzeli
podstawy
źdźbła
i korzeni oraz wykazuje średni poziom zwalczania łamliwości podstawy źdźbła.
2. Środek w dawce 2 l/ha stosować przy dużym nasileniu chorób i fuzaryjnej zgorzeli
podstawy źdźbła i korzeni.
3. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie
z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie
działania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
plantacje roślin uprawnych,
2. Środek jest skuteczny również w temperaturze poniżej 120C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechaniczne wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
− po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
− unieszkodliwić
z
wykorzystaniem
rozwiązań
technicznych
zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Etykieta środka ochrony roślin Ceando plus – załącznik do zezwolenia MRiRW
3


Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości co najmniej 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie i zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
pszenica ozima
- 35 dni
pszenżyto ozime
- 35 dni
jęczmień jary
- 35 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,

z dala od źródeł ciepła,

w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0-30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji
- .........
Zawartość netto - .........
Nr partii
- .........
Etykieta środka ochrony roślin Ceando plus – załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody