Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Chikara DuoZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 57/2016 z dnia 02.03.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B – box 9, B- 1831 Diegem,
Królestwo Belgii, tel.: +32,2 627-86-11, fax: +32,2 627-86-00

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, tel.: 22 243 28
85, e-mail: info-pl@belchim.comCHIKARA DUO


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
flazasulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6,7 g/kg (0,67 %)
glifosat (substancja z grupy pochodnych aminofosfonianów) – 288 g/kg (28,8 %)


Zezwolenie MRiRW nr R- 57/2016 z dnia 02.03.2016 r.
Uwaga

H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zebrać rozsypany produkt

OPIS DZIAŁANIA
Chikara Duo jest herbicydem, w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o
działaniu układowym, przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie jabłoni, gruszy oraz winorośli.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych lub przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.
Etykieta środka ochrony roślin Chikara Duo – załącznik do zezwolenia MRiRW
1

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chikara Duo jest nieselektywnym herbicydem o działaniu układowym. Środek ten zawiera
dwie substancje czynne, dzięki czemu skutecznie zwalcza zarówno chwasty powschodowo,
jak i wykazuje dobre działanie przedwschodowe. Chikara Duo pobierany jest zarówno przez
korzenie jak i liście, dlatego powinien być stosowany w okresie intensywnego wzrostu
chwastów. Najlepiej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty do 10 – 15 cm
wysokości. Preparat stosowany na starsze chwasty jest mniej skuteczny.
Chwasty wrażliwe:
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota
purpurowa, koniczna biała komosa biała, mniszek lekarski, przetacznik perski, rdest ptasi,
starzec zwyczajny, stokłosa płonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna,
żółtlica drobnokwiatowa, życica wielokwiatowa.
Chwasty odporne: skrzyp polny.

STOSOWANIE ŚRODKA
Jabłoń, grusza.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.
Termin stosowania: Zabieg można wykonywać od początku wiosny do końca lata w okresie
intensywnego wzrostu chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Wyższa ilość wody zalecana jest w przypadku większego zagęszczenia chwastów.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Winorośl
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.
Termin stosowania: Zabieg można wykonywać od kwietnia do końca czerwca na młode
intensywnie rosnące chwasty oraz na kiełkujące chwasty.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Wyższa ilość wody zalecana jest w przypadku większego zagęszczenia chwastów.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Uprawa roślin następczych możliwa jest po upływie jednego sezonu wegetacyjnego od
zastosowania środka Chikara Duo.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek Chikara Duo należy stosować w sadach i winnicach, w których nasadzenia drzew
lub winorośli są starsze niż 4 lata, zwracając szczególną uwagę, aby nie doszło do
kontaktu środka z zieloną częścią drzew lub krzewów.
2. Niskie temperatury oraz susza występujące w trakcie lub po wykonaniu zabiegu, z uwagi
na zahamowanie wzrostu chwastów ograniczają skuteczność zabiegu.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
Etykieta środka ochrony roślin Chikara Duo – załącznik do zezwolenia MRiRW
2

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
dla ludzi – 24 godziny.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
jabłka i gruszki – 60 dni
winogrona – 75 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Etykieta środka ochrony roślin Chikara Duo – załącznik do zezwolenia MRiRW
3

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
W przypadku likwidacji uprawy wieloletniej, w której zastosowano środek Chikara Duo,
wymagana jest przerwa jednego pełnego sezonu wegetacyjnego przed uprawą roślin
następczych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić
się pod opiekę lekarza.Okres ważności - 2 lata .
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........Etykieta środka ochrony roślin Chikara Duo – załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody