Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Chlormephon PL

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-410/2017d z dnia 16.08.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-29/2016 wu z dnia 18.11.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
Société Financière de Pontarlier (SFP) , 11, Boulevard de la Grande Thumine, Parc d’Ariane
– Bât B, 13090 Aix-en-Provence, Republika Francuska,
tel.: +33 (0) 4 42 52 72 11, fax: +33 (0) 4 42 52 68 52; e-mail: sandranicolle@sfprd.fr

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
SFP Europe SA, Espace des Remparts 10, 1950 SION, Konfederacja Szwajcarska,
tel : +33 (0)4 42 52 72 11, fax : +33 (0)4 42 52 68 52; e-mail: sandranicolle@sfprd.fr


CHLORMEPHON PL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
chlorek chloromekwatu (związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych) - 305 g/l
(27,2%)
etefon (związek z grupy kwasów fosfonowych) – 155 g/l (13,8%)


Zezwolenie MRiRW nr R-29/2016 wu z dnia 18.11.2016 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 410/2017d z dnia 16.08.2017 r.Uwaga

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P330 – Wypłukać usta.
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P312 - W przypadku złego
samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.


OPIS DZIAŁANIA
CHLORMEPHON PL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie
koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, do stosowania w pszenicy ozimej oraz jęczmieniu
Etykieta środka ochrony roślin CHLORMEPHON PL
1


ozimym i jarym. CHLORMEPHON PL skraca i usztywnia źdźbło i może zwiększyć odporność
na wyleganie. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa i wykształcenie
ziarna. Intensywność działania środka zależy od terminu zabiegu, fazy rozwojowej rośliny
uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Jęczmień ozimy, pszenica ozima

Termin stosowania: Środek zastosować przed odnotowaniem jakichkolwiek objawów
wylegania, od fazy drugiego kolanka (BBCH 32) do fazy szóstego kolanka (BBCH 36)
poprzedzającej fazę, gdy widoczny jest (jeszcze zwinięty) liść flagowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary

Termin stosowania: Środek zastosować przed odnotowaniem jakichkolwiek objawów
wylegania, od fazy drugiego kolanka (BBCH 32) do fazy szóstego kolanka (BBCH 36)
poprzedzającej fazę, gdy widoczny jest (jeszcze zwinięty) liść flagowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Słomy zbóż potraktowanych środkiem CHLORMEPHON PL nie przeznaczać do produkcji
podłoży ogrodniczych, w tym przeznaczonych pod uprawę grzybów.

Środek stosować na stanowiskach, gdzie ze względu na warunki glebowe i klimatyczne
istnieje zagrożenie wyleganiem, zwłaszcza na glebach żyznych, intensywnie nawożonych
azotem.
Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując środek na plantacji w dobrej kondycji, aktywnie
rosnącej, przy zapewnieniu odpowiedniego nawożenia i przy właściwych warunkach
wilgotnościowych oraz normalnym przebiegu pogody.

Środek stosować tylko w programach ochrony, w których nie przewiduje się zabiegów innymi
środkami zawierającymi substancje czynną etefon.

W pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym dopuszcza się wcześniejszy zabieg (do fazy
1. kolanka - BBCH 31) środkiem zawierającym substancję czynną chloromekwat w zalecanej
dawce.

Etykieta środka ochrony roślin CHLORMEPHON PL
2


Przed wykonaniem zabiegu na plantacji przewidzianej do produkcji materiału siewnego
wskazana jest konsultacja z odbiorcą materiału siewnego.

Po zastosowaniu środka możliwe jest nieznaczne opóźnienie kłoszenia zbóż jako wynik
skrócenia źdźbeł, nie ma to jednak wpływu na plonowanie. Możliwe jest również wystąpienie
ograniczonego wylegania w późnej fazie wzrostu plantacji.

W warunkach stresu, w tym szczególnie stresu wilgotnościowego może wystąpić wtórne
krzewienie, które może być nasilone po zastosowaniu środka.

Środka nie stosować:
− na glebach ubogich, w warunkach niskiego nawożenia azotowego,
− w okresach chłodów i przy występowaniu przymrozków, mrozu czy opadów śniegu,
− przy temperaturze powietrza powyżej 210C, notowanej przed i w trakcie zabiegu oraz
bezpośrednio po zabiegu,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
plantacje roślin uprawnych,
− na rośliny mokre oraz w przypadku prognozowania opadów w dniu zabiegu,
− na plantacjach silnie porażonych przez choroby lub zaatakowanych przez szkodniki,
− na plantacjach z wyraźnymi objawami niedoboru składników pokarmowych,
− gdy gleba jest przesuszona,
− na plantacjach, gdzie rośliny poddane są stresowi na skutek wysokich temperatur,
suszy, zalania oraz działania środków ochrony roślin,
− na
plantacjach
silnie
zachwaszczonych,
jeżeli
nie
zastosowano
środków
chwastobójczych, ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju
chwastów,
− przed upływem 10-u dni po zastosowaniu środków chwastobójczych.

Podczas stosowania nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz
użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Zalecane jest natychmiastowe umycie opryskiwacza
po zabiegu łącznie z całym układem czystą wodą i środkiem myjącym zalecanym do mycia
opryskiwaczy.

Etykieta środka ochrony roślin CHLORMEPHON PL
3


Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
W trakcie przygotowywania cieczy użytkowej stosować rękawice ochronne, maskę ochronną
oraz odzież roboczą.
W
trakcie
wykonywania
zabiegu
oraz
podczas
kontaktu
z
przedmiotami
potraktowanymi/zanieczyszczonymi środkiem stosować rękawice ochronne i odzież roboczą.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła,
− w miejscach chronionych przed zamarzaniem,
− w dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
Etykieta środka ochrony roślin CHLORMEPHON PL
4PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub z lekarzem. Wypłukać usta.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........

Etykieta środka ochrony roślin CHLORMEPHON PL
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody