Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Chwastox 750 SLZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 156/2017d z dnia 21.04.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 71/2010 z dnia 06.10.2010 r.

Posiadacz zezwolenia
:
CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: (+48 17) 24 07 111, fax: (+48
17) 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com; www.ciechgroup.com


CHWASTOX 750 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli dimetyloamoniowej) - 750 g/l
(63,6%)Zezwolenie MRiRW nr R-71/2010 z dnia 06.10.2010 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R- 511/2014d z dnia 30.12.2014 r.,
decyzją MRiRW nr R-864/2015d z dnia 21.10.2015 r.,
oraz decyzją MRiRW nr R - 156/2017d z dnia 21.04.2017 r.

Niebezpieczeństwo

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Stosować ochronę oczu np. gogle i/lub ochronę twarzy
P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

OPIS DZIAŁANIA
CHWASTOX 750 SL jest herbicydem, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych
w zbożach jarych i ozimych oraz w sadach jabłoniowych.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna MCPA zalicza jest do grupy O.
Etykieta środka ochrony roślin Chwastox 750 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Chwastox 750 SL jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Środek pobierany
jest głównie przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie
wzrostu roślin i ich zamieranie. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie
2-6 liści.
a) Stosowanie pojedynczo
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gorczyca polna, dymnica pospolita, komosa biała,
mak polny, poziewnik szorstki, rzodkiewnik pospolity, skrzyp polny,
sporek polny, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: tasznik pospolity, wierzbownica gruczołowata, żółtlica
drobnokwiatowa.
Chwasty średnio odporne: jasnota purpurowa, mniszek pospolity, starzec zwyczajny
szarłat szorstki.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, krzywoszyj
polny, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, przetacznik
polny, przetacznik perski, rdest ptasi, rdestówka powojowata (syn. rdest
powojowaty), stokłosa miękka, wiechlina roczna

b) Stosowanie w mieszaninie ze środkiem Glifoherb 360 SL
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, stokłosa miękka, wiechlina roczna, bodziszek
drobny, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, komosa biała, tasznik pospolity, mniszek pospolity, maruna
bezwonna, perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny, rdest
ptasi, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), rzodkiewnik
pospolity,
skrzyp
polny,
starzec
zwyczajny,
szarłat
szorstki,
wierzbownica gruczołowata, żółtlica drobnokwiatowa.

STOSOWANIE ŚRODKA
Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, owies
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej
fazy.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej
fazy.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Jabłoń

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Chwastox 750 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
Termin stosowania: Środek należy stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty
w czasie intensywnego ich wzrostu.
W celu zwiększenia spectrum chwastobójczego środek Chwastox 750 SL może być
stosowany w mieszaninie:

Chwastox 750 SL 1,0 l/ha + Glifoherb 360 SL 5,0 l/ha.

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (zastosowanie pojedynczo lub
w mieszaninie).

UWAGI:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew
owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany,
tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę
drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy
przedsiewnej można uprawiać inne rośliny z wyjątkiem gatunków specjalnie wrażliwych na
środek np.: pomidor, buraki.
Podczas stosowania środka Chwastox 750 SL w mieszaninie z innymi herbicydami należy
przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
– w okresie suszy,
– na rośliny chore, uszkodzone lub mokre,
– w temperaturze poniżej 10⁰C i powyżej 25⁰C,
– w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5⁰C,
– przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,
– podczas wiatru, stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Uwaga: W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać
ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.
Etykieta środka ochrony roślin Chwastox 750 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy oraz odzież ochronną,
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania
cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Etykieta środka ochrony roślin Chwastox 750 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać w temperaturze 0⁰C - 30⁰C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne.
W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy
środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -
Etykieta środka ochrony roślin Chwastox 750 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody