Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Chwastox Professional 750 SL


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 107/2016 z dnia 08.04.2016 r.


Posiadacz zezwolenia
: CIECH Sarzyna S. A.; ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48
17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com, www.ciechgroup.comCHWASTOX PROFESSIONAL 750 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli dimetyloaminowej) - 750 g/l (63,6%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 107/2016 z dnia 08.04.2016 r.Niebezpieczeństwo

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.


OPIS DZIAŁANIA
CHWASTOX PROFESSIONAL 750 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do
sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania
jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie
zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Środek najskuteczniej niszczy chwasty
znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Etykieta środka ochrony roślin Chwastox Professional 750 SL, załącznik do decyzji MRiRW

Chwasty wrażliwe:
dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, sporek
polny, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio odporne: bratek polny, gwiazdnica pospolita, rdest powojowaty.

Chwasty odporne:
bodziszek drobny, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przytulia
czepna, przetacznik polny, chwastnica jednostronna.

STOSOWANIE ŚRODKA

Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, owies

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Termin stosowania:
zabieg wykonać wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy.

Jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania:
zabieg wykonać wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy
przedsiewnej można uprawiać inne rośliny z wyjątkiem gatunków specjalnie wrażliwych na
środek np.: pomidor, buraki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Nie stosować środka:
– w okresie suszy,
– na rośliny chore, uszkodzone lub mokre,
– w temperaturze poniżej 10oC i powyżej 25oC,
– w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5oC,
– przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,
– podczas wiatru, stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Etykieta Chwastox 750 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

Uwaga: Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na
znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu,
zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy oraz odzież ochronną,
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy


Etykieta Chwastox 750 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt
z żywnością, napojami lub paszą.
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub z lekarzem.
W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -Etykieta Chwastox 750 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody