Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Clartex Neo 04 RB

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 17/2015 wu z dnia 29.05.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
De Sangosse SA, BP 5, F47480 Pont-du-Casse, Republika Francuska
Podmiot wprowadzający środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Soufflet Polska Sp. z o.o., ul. Szwajcarska 13, 61-285 Poznań, tel.: 61 650 10 55, fax: 61 650 10
55
CLARTEX NEO 04 RB
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej: metaldehyd4 % (40 g/kg).
Zezwolenie MRiRW nr R- 17/2015 wu z dnia 29.05.2015 r.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
EUH210 – Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Preparat trujący dla zwierząt domowych.
Chronić zwierzęta domowe przed kontaktem z preparatem.
Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych. W przypadku
podejrzenia spożycia przez zwierzęta: skontaktować się natychmiast z lekarzem
weterynarii.
Rozsypany granulat natychmiast zmieść i usunąć.

OPIS DZIAŁANIA
CLARTEX NEO 04 RB jest środkiem ślimakobójczym o działaniu żołądkowym i kontaktowym,
w formie przynęty gotowej do stosowania, przeznaczonym do zwalczania ślimaków w uprawach
ziemniaka, roślin oleistych uprawianych na nasiona (rzepak ozimy i jary, gorczyca, len oleisty,
lnianka siewna, dynia oleista, słonecznik oleisty), pszenicy, jęczmienia, owsa, żyta, pszenżyta,
kapusty głowiastej, kalafiora, brokułu, kapusty brukselskiej, brukwi, sałaty, szpinaku, selera
liściowego,
Środek wabi ślimaki i powoduje zjedzenie przez nie śmiertelnej dawki, po czym zostają one
unieruchomione, a następnie giną. W wyniku spożycia środka przez ślimaki następuję ich
odrętwienie, a następnie szkodniki giną w wyniku odwodnienia organizmu.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków
ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach.
Etykieta środka Clartex Neo 04 RB, stanowiąca załącznik do zezwolenia MRiRW
STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
Ślimaki nagie (środek ogranicza występowanie ślinika zmiennego).
Termin stosowania: Stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych
przez ślimaki od 7 dni przed sadzeniem roślin do fazy obumarcia liści właściwych i łodyg (BBCH
97)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Rośliny oleiste uprawiane na nasiona (rzepak ozimy i jary, gorczyca, len oleisty, lnianka
siewna, dynia oleista, słonecznik oleisty)
Ślimaki nagie (środek ogranicza występowanie ślinika zmiennego).
Termin stosowania: Stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód
wyrządzonych przez ślimaki od 7 dni przed siewem do fazy rozwiniętego 7 liścia właściwego
(BBCH 17).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, owies, żyto ozime i jare, pszenżyto ozime
i jare
Ślimaki nagie (środek ogranicza występowanie ślinika zmiennego).
Termin stosowania: Stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód
wyrządzonych przez ślimaki od 7 dni przed siewem do końca fazy krzewienia (BBCH 29)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, brukiew
Ślimaki nagie (środek ogranicza występowanie ślinika zmiennego).
Termin stosowania: Stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód
wyrządzonych przez ślimaki od 7 dni przed siewem lub sadzeniem roślin do fazy gdy zaczynają
się tworzyć główki (BBCH 41) w przypadku kapusty, kalafiora, brokułu, kapusty brukselskiej lub
w przypadku brukwi do fazy rozwiniętego 5 liścia właściwego (BBCH 15).
Uwaga:
Na krótko przed zbiorem, uprawa nie będzie chroniona.
Etykieta środka Clartex Neo 04 RB, stanowiąca załącznik do zezwolenia MRiRW
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Sałata, szpinak, seler liściowy
Ślimaki nagie (środek ogranicza występowanie ślinika zmiennego)
Termin stosowania: Stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód
wyrządzonych przez ślimaki od 7 dni przed siewem lub sadzeniem roślin do fazy gdy zostanie
osiągnięte 10% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 41)
Uwaga:
Na krótko przed zbiorem, uprawa nie będzie chroniona.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Uwagi:
Środek Clartex Neo 04 RB stosować w przypadku:
− stwierdzenia aktywności szkodników lub możliwości jego wystąpienia,
− gdy część uprawy została zniszczona przez szkodniki – w zależności czy dotyczy to nasion,
roślin czy bulw należy dobrać odpowiednią strategię zwalczania.
Najlepsze wyniki uzyskuje się jeżeli zabieg zostanie wykonany zanim wystąpiły uszkodzenia
uprawy. Dla roślin jednorocznych zaleca się wykonanie zabiegu przed wschodami, tj. po
zakończeniu przygotowania miejsca siewu/sadzenia.
Zwalczanie należy wykonać zanim ślimaki wejdą na łodygi roślin.
Środek stosować nie częściej niż co 5 dni.
− do 7 dni przed siewem lub sadzeniem: od 1 do 2 zabiegów, lub
− w czasie sadzenia: 1 zabieg na powierzchnię uprawy i po wschodach roślin.
Sposób stosowania:
Środek Clartex Neo 04 RB może być stosowany za pomocą mechanicznego
aplikatora/rozrzutnika, lub ręcznie w przypadku mniejszej powierzchni.
Stosowanie na całą powierzchnię uprawy za pomocą aplikatora/rozrzutnika wyposażonego
w obrotowy dysk daje najlepsze wyniki.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. Jednakże kolejny zabieg może
być wskazany, szczególnie jeśli granulat został zjedzony przez szkodniki lub pojawiły się
nowe szkodniki.
2. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze
środkami należącymi do innych grup chemicznych.
3. Nie należy oczekiwać wystarczającej ochrony przed ślinikiem zmiennym/luzytańskim (Arion
vulgaris (synonim. Arion lusitanicus) w każdym przypadku.
Etykieta środka Clartex Neo 04 RB, stanowiąca załącznik do zezwolenia MRiRW
4. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi.
5. Nie wykładać w stosach/kupkach.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych/roślin niebędących obiektem zwalczania nie stosować
na nieprzepuszczalnych powierzchniach, takich jak: asfalt, beton, bruk, torowiska, i w innych
przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko spływania cieczy.
W celu ochrony ptaków/ssaków wolnożyjących usuwać rozsypany produkt.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
ziemniak – 7 dni,
rośliny oleiste uprawiane na nasiona (rzepak ozimy i jary, gorczyca, len oleisty, lnianka siewna,
dynia oleista, słonecznik oleisty), pszenica, jęczmień, owies, żyto, pszenżyto, kapusta
głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, brukiew, sałata, szpinak, seler liściowy – nie
dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
Etykieta środka Clartex Neo 04 RB, stanowiąca załącznik do zezwolenia MRiRW
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności -2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
Etykieta środka Clartex Neo 04 RB, stanowiąca załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody