Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Clayton Tabloid EWZałącznik do decyzji MRiRW nr R -434/2015d z dnia 27.05.2015 r.
zmieniającej pozwolenie MRiRW nr R – 86/2014h.r. z dn. 11.12.2014 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoleg y
ł :
Clayton Plant Protection Ltd., 97 Park Avenue, Castlenock, Dublin 15, Republika
Irlandi , tel:+353 1821 0127, fax + 3531821 7747, e-mail:info@cpp.ag
CLAYTON TABLOID EW
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tebukonazol – związek z grupy konazoli-triazoli – 250 g w 1 litrze środka (25,07%).
Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną: N-octylo-2-pirolidon.
Pozwolenie MRiRW nr R – 86/2014h.r. z dn. 11.12.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 434/2015d z dnia 27.05.2015 r.

UWAGA
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
OPIS DZIAŁANIA
CLAYTON TABLOID EW jest środkiem grzybobójczym w formie płynu do sporządzania
emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego

i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego, pszenicy ozimej i jęczmienia jarego przed
chorobami grzybowymi. Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin
rzepaku ozimego.
Środek Clayton Tabloid EW stosuje się używając opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
rzepak ozimy
organizm szkodliwy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna
twardzikowa.
Etykieta środka Clayton Tabloid EW, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R -434/2015d z dnia 27.05.2015 r.
zmieniającej pozwolenie MRiRW nr R – 86/2014h.r. z dn. 11.12.2014 r.
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.
Termin stosowania:
Jesienią:

w fazie 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18)
organizm szkodliwy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie
systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.
Wiosną:
• w fazie wydłużania pędu głównego (BBCH 30-39).
organizm szkodliwy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia (BBCH 60-69)
organizm szkodliwy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Pszenica ozima
organizm szkodliwy: mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy,
septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.
Termin stosowania:

od fazy początku wzrostu źdźbła do fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 30-39).
organizm szkodliwy: mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, septorioza liści.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

od fazy początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61).
organizm szkodliwy: mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy,
septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Jęczmień jary
Organizm szkodliwy: mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa liści,
rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.
Środek Clayton Tabloid EW można stosować w następujących terminach:
• od fazy zakończenia krzewienia do fazy 2 kolanka (BBCH 29-32)
organizm szkodliwy: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa liści,
rynchosporioza zbóż.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
• od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61)
organizm szkodliwy: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa liści,
rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Etykieta środka Clayton Tabloid EW, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R -434/2015d z dnia 27.05.2015 r.
zmieniającej pozwolenie MRiRW nr R – 86/2014h.r. z dn. 11.12.2014 r.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ:

1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
2. Środek stosować w temperaturze powyżej 12oC.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu
środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin,
Etykieta środka Clayton Tabloid EW, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R -434/2015d z dnia 27.05.2015 r.
zmieniającej pozwolenie MRiRW nr R – 86/2014h.r. z dn. 11.12.2014 r.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pszenica ozima – 35 dni.
Jęczmień jary – 35 dni.
Rzepak ozimy – 56 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC – 30 oC, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka Clayton Tabloid EW, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody